Wywiad z Jackiem Wakulskim – Prezesem Zarządu Spółki ProfesKasa

.png

Z Jackiem Wakulskim, Prezesem Zarządu Spółki ProfesKasa S.A., która jest w trakcie przeprowadzania oferty prywatnej, o celach emisyjnych, modelu biznesowym oraz planach rozwoju, rozmawia Artur Górski z serwisu newconnector.pl:


Artur Górski: Spółka ProfesKasa przeprowadzi w najbliższym czasie ofertę prywatną. Dlaczego wybrali Państwo właśnie rynek NewConnect jak źródło pozyskania kapitału?

Jacek Wakulski: Rynek Newconnect wydaje się idealnie spełniać oczekiwania Spółki. Pozwala w szybki sposób pozyskać inwestorów i środki finansowe na rozwój działalności. Wierzymy, że dzięki debiutowi na Rynku NewConnect zwiększymy również naszą wiarygodność względem naszych klientów.


A.G.: Obecnie spółka nie prowadzi jeszcze działalności operacyjnej. Kiedy planowane jest jej rozpoczęcie oraz co będzie przedmiotem działalności?

J.W.: ProfesKasa S.A. stworzy i będzie obsługiwać sieć agencyjną punktów, które działają na rynku płatności masowych. Spółka będzie konsolidować pojedyncze punkty, które ze względu na zapisy nowej ustawy o usługach płatniczych, będą musiały spełniać rygorystyczne wymagania w tym wymogi kapitałowe, gwarancyjne, sprawozdawcze. Ponadto ustawa wprowadza konieczność pokrywania kosztów nadzoru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
ProfesKasa S.A. zaoferuje kompleksowe rozwiązania o charakterze prawnym, informatycznym, organizacyjnym i kapitałowym, które pozwolą na dalsze prowadzenie działalności przez punkty przyjmujące płatności masowe. Dodatkowo dzięki współpracy z InPost i SMS Kredyt zaoferujemy agentom współpracującym możliwość sprzedaży usług pocztowych oraz prostych produktów pożyczkowych. Gotowość operacyjną planujemy osiągnąć od 2 kwietnia 2012 roku.


A.G.: Jak duże środki mają Państwo zamiar pozyskać w trakcie private-placement’u oraz na co zostaną one przeznaczone?

J.W.: Planujemy pozyskać do 2,5 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na rozwój sieci punktów płatności i zwiększenie naszych kapitałów.


A.G.: Czy mógłby Pan szczegółowo omówić model biznesowy spółki ProfesKasa?

J.W.: Model biznesowy bazuje na realizacji usług przekazu pieniężnego poprzez sieć agencyjną. Podstawowym zadaniem spółki jest organizacja tego procesu zarówno po stronie przyjmowania przekazu w agencjach jak i dalsza organizacja realizacji płatności na rachunki beneficjentów. Cały proces będzie zgodny z wymogami nowej ustawy. Zależy nam również na dostępie w naszych punktach do prostych usług typu usługi pocztowe czy pożyczki niskokwotowe. Tak, więc model biznesowy opiera się na zróżnicowaniu dochodów agenta przy dostępności usług dla klienta.


A.G.: Jaki wpływ na prowadzony biznes będzie miała nowa Ustawa o usługach płatniczych?

J.W.: Najważniejsze zmiany związane z wprowadzeniem ustawy o usługach płatniczych to nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami oferującymi usługi płatnicze. Zdefiniowano również nowe podmioty działające na tym rynku – biura usług płatniczych i instytucje płatnicze. Instytucje te są zobowiązane uzyskać zgodę KNF na działalność, spełnić wymagania dotyczące przyjmowania płatności oraz czasu przekazywania płatności na rachunki beneficjentów. Ustawa wprowadza obowiązek utrzymywania odpowiedniego poziomu kapitałów własnych (nawet do 125 tys. Euro), zakupu ubezpieczenia lub gwarancji. Bardzo ważną regulacją dla klienta jest ustalenie jednodniowego terminu realizacji płatności (tzw. D+1) wydłużonego o jeden dzień, jeżeli zlecenie płatności zostało złożone na dokumencie papierowym.
Cieszymy się z uchwalenia ustawy o usługach płatniczych z uwagi na zwiększenie bezpieczeństwa płatności dokonywanych przez klientów. Mamy nadzieję, że ustawa spowoduje wzrost zaufania do instytucji płatniczych oraz rozwój tego rynku.


A.G.: Co spółka będzie oferowała podmiotom, które przystąpią do sieci franczyzowej bądź agencyjnej?

J.W.: Oferujemy kompleksowe rozwiązanie organizacyjne, prawne i informatyczne, aby agent mógł realizować usługę przekazu pieniężnego. Podajemy również wygodne i bezpieczne rozwiązania odprowadzania dziennego gotówki. Poprzez relacje z partnerami i udziałowcami dostarczamy dodatkowe usługi poszerzające ofertę agenta. Dodatkowo planujemy wsparcie marketingowe na lokalnym rynku działania punktu agencyjnego. W planie mamy również narzędzia, które pomogą prowadzić konieczne rozliczenia własne agenta w obszarze zobowiązań podatkowych czy ubezpieczeń społecznych.


A.G.: Jaka jest obecnie struktura rynku, na którym będą Państwo działali? Jak kształtuje się konkurencja w tej branży?

J.W.: W Polsce działa w różnej formule kilkanaście tysięcy punktów przyjmowania płatności, – jako agenci w okienku kasowym, jako punkt obsługi w kasie sklepowej czy w sieciach franczyzowych banków. W pierwszej kolejności wychodzimy z propozycją przyłączenia punktów, dla których dotychczasowy konsolidator nie ma oferty, czyli nie chce, jako instytucja płatnicza wziąć na siebie odpowiedzialności za realizację płatności w tych punktach.
Są konkurencyjne firmy, które również zamierzają spełnić wymogi ustawowe wobec instytucji płatniczej i skupiać w swojej sieci jak najwięcej punktów. Jednak poziom wymaganych kapitałów, który rośnie wraz z obrotami w sieci może być dla wielu wysokim progiem wejścia. Niebanalnym zagadnieniem jest również kontrola obrotu gotówkowego, co przy masowej sieci jest wrażliwym czynnikiem ryzyka dla tego typu przedsięwzięć.


A.G.: Jakie przewagi konkurencyjne będą wyróżniać spółkę na tle innych podmiotów?

J.W.: Oferujemy dla agenta dostęp do profesjonalnego systemu obsługi kasowej. System jest w pełni skalowalny – zdolny do obsługi w jednym czasie dużej ilości transakcji w dużej ilości punktów. Gwarantuje to duży komfort pracy przy okienku kasowym.
Poza wysokimi standardami obsługi kasowej dajemy agentowi możliwość zwiększania swoich dochodów w tym samym miejscu pracy. Oferta jest bardzo komplementarna – usługi przekazu pieniężnego z usługami pocztowymi oraz możliwościami pożyczkowymi.
Przewagą konkurencyjną będzie również serwis własny dla agenta – sekcja help desk systemowa, interwencje reklamacyjne, dostęp do grupowych pakietów ubezpieczeń agencji.


A.G.: Jednym z Państwa atutów jest doświadczona w branży finansowej kadra menadżerska. Czy mógłby Pan powiedzieć coś więcej o zasobach ludzkich w spółce?

J.W.: Kompetencje kadry dobieramy do zadań stawianych stanowisku. W części zarządczej i menadżerskiej posiadamy kadrę z doświadczeniem zarządzania sieciami placówek bankowych oraz placówek agencyjnych w obszarze klienta masowego. Obszarem finansów kierują osoby z doświadczeniem na stanowiskach dyrektorów finansowych oraz z uprawnieniami biegłego rewidenta.


A.G.: Celem strategicznym spółki ProfesKasa jest pozyskanie 1.000 placówek do 2014 r. Jakie bariery i zagrożenia mogą uniemożliwić jego realizację?

J.W.: W pierwszym okresie istotny jest czas pozyskiwania punktów – wszystkie mają czas do 24 kwietnia na dostosowanie się do wymogów ustawy bądź podpisanie umowy agencyjnej z podmiotem będącym instytucją płatniczą. Wiele punktów może z różnych przyczyn nie podpisać takiej umowy i zaprzestać działalności.
W kolejnym etapie ryzykiem może być dalsza zmiana w regulacji tego rynku poprzez np. wzrost kosztu nadzoru.
Istnieje również ryzyko wejścia w segment krajowy silnych grup kapitałowych w formie instytucji płatniczych z zagranicy.


A.G.: Na czym oparte zostały prognozy wyników finansowych w latach 2012-2014?

J.W.: Prognozy zostały przygotowane w oparciu o dokładne badania rynku oraz możliwości, jakie stwarza nowa ustawa o usługach płatniczych.


A.G.: Z czego wynika dużo wyższa dynamika wzrostu przychodów oraz zysku netto w ujęciu rok do roku w 2013 r. niż w 2014 r.?

J.W.: Niższa dynamika wzrostu w 2014 r. wynika głównie z wolniejszego pozyskania nowych punktów do naszej sieci. Zakładamy, że do końca 2014 r. pozyskamy do współpracy z nami ponad 1.000 placówek.


A.G.: Największy udział w przychodach ogółem spółki mają mieć płatności. Który segment prowadzonej działalności będzie charakteryzował się najwyższą rentownością?

J.W.: Realizacja płatności ma największy udział, gdyż ma charakter masowy. Jednak chcemy, aby pozostałe segmenty działalności były również atrakcyjne dla agenta. Pakiety usług (typu pożyczki czy usługi pocztowe) składają się z produktów o różnej rentowności, dlatego w tym krótkim opisie niemożliwa jest szczegółowa analiza. Niewątpliwie sprzedaż pojedynczych produktów jest bardziej rentowna od usługi masowej. Ale to właśnie usługa masowa przekazu pieniężnego buduje bazę przychodową agenta.


A.G.: Czy decyzja o utworzeniu spółki ProfesKasa jest owocem udanej współpracy pomiędzy SMS Kredyt a InPost Finanse?

J.W.: Tak.


A.G.: Czy uważa Pan, że obecność branżowych inwestorów w akcjonariacie spółki przyczyni się do większego zainteresowania jej ofertą prywatną wśród inwestorów indywidualnych, co w konsekwencji pozwoli pozyskać zaplanowaną kwotę?

J.W.: Zarówno obecność SMS Kredyt oraz InPost Finanse przyczyni się do większego zainteresowania ofertą. Inwestorzy widzą sukcesy, jakie odniosły te firmy oraz obdarzają je dużą wiarygodnością, która przekłada się również na ProfesKasę.


A.G.: Jakie inicjatywy biznesowe planują Państwo realizować w dalszej kolejności? Czy dostrzegają Państwo jakieś nisze rynkowe, które warto byłoby zagospodarować?

J.W.: Planując tą inicjatywę przewidujemy rozwój w kolejnych obszarach, pokrewnych z działalnością podstawową. Na tym etapie pozwolą Państwo, że za wcześnie, aby ten temat rozwijać.


A.G.: Czy w przypadku bardzo dynamicznego rozwoju spółki i zapotrzebowania na dalszy kapitał będą Państwo rozważali sięgnięcie po emisję obligacji i wprowadzenie ich na rynek Catalyst?

J.W.: Spółka nie wyklucza pozyskania finansowania dłużnego w kolejnych latach funkcjonowania. W tym momencie, jednak Spółka zakłada głównie finansowanie z kapitałów własnych.


A.G.: Jak duże znaczenie w wycenie rynkowej spółek mają Pana zdaniem odpowiednie relacje inwestorskie? Jakimi kanałami będą się Państwo komunikować z inwestorami oraz z rynkiem?

J.W.: Moim zdaniem dobrze powadzone relacje inwestorskie mają znaczący wpływ na wycenę rynkową spółki. Dlatego podobnie jak SMS Kredyt w tym zakresie współpracujemy z naszym Autoryzowanym Doradcą PROFESCAPITAL, który pomaga nam w budowaniu odpowiedniej relacji z rynkiem kapitałowym.


A.G.: Kiedy należy spodziewać się debiutu spółki na alternatywnym rynku?

J.W.: Debiut Spółki na rynku alternatywnym planowany jest jeszcze w 2012 r.


A.G.: Bardzo dziękuję za rozmowę oraz życzę sukcesu podczas oferty prywatnej.


.jpg
Jacek Wakulski - Prezes Zarządu Spółki ProfesKasa S.A.