KUPIEC zwiększa sprzedaż i utrzymuje zysk

Kupiec S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., która działa w branży transportu, spedycji i logistyki, opublikowała w dniu wczorajszym wyniki finansowe za 1 kw. br. Spółka osiągnęła w tym okresie przychody ze sprzedaży na poziomie 3.125 tys. zł i był to wynik wyższy od analogicznego okresu ub. roku o ponad 22%.

Zysk netto wypracowany przez Kupiec S.A. w pierwszych trzech miesiącach 2013 r. wyniósł 6,5 tys. zł. W ubiegłym roku zysk netto Spółki ukształtował się poziomie 43,5 tys. zł. Spadek w tym roku był efektem poniesionych kosztów związanych z zawiązaniem spółki BVT Sp. z o.o., m.in. wynagrodzeniem dla Kancelarii Prawnej. Negatywny wpływ na rentowność miały także przedłużające się negocjacje dotyczące uchwalenia budżetu UE na lata 2014-2020.

„Miniony kwartał muszę zaliczyć do udanych. Podpisaliśmy dwie umowy, które powinny mieć znaczący wpływ na wzrost obrotów Spółki. Jesteśmy w trakcie ich wdrażania, już realizujemy pierwsze zlecenia. Rozpoczęliśmy także działania ukierunkowane na powstanie nowych oddziałów w kraju. Zaowocowało to otwarciem przedstawicielstwa w Kielcach. Widzę duże ustabilizowanie się rynku po przerwie świątecznej, co bardzo optymistycznie nastraja. Uważam, ze teraz jest czas na rozwój i chcemy to wykorzystać.” - mówi Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Kupiec S.A.

Pierwsze miesiące tego roku obfitowały w wiele istotnych dla funkcjonowania Spółki wydarzeń. W marcu Kupiec S.A. zawarł list intencyjny z Grupą Kapitałową z branży stalowej, dotyczący ustalenia zasad rozpoczęcia obsługi spedycyjno-transportowej w okresie 5 kolejnych lat. Jego następstwem będzie zawarcie kilku umów spedycji z firmami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej, które określą warunki współpracy między stronami. Spółka szacuje, że wyniku realizacji działań wynikających z listu intencyjnego, rocznie zrealizuje około 2880 zleceń, o wartości 11,8 mln zł. Blisko 80% obrotu stanowić będzie transport międzynarodowy, a 20% transport krajowy. Całkowita wartość umowy powinna opiewać na kwotę 59 mln zł.

Również w marcu Emitent zawiązał wraz z dwoma inwestorami spółkę BVT Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Nowopowstałe przedsiębiorstwo będzie zajmowało się wyłącznie wykonywaniem usług transportowych w oparciu o własny tabor samochodowy. Początkowo, spółka dysponować będzie około 20 Tirami. Udział Kupiec S.A. w nowej spółce wynosi blisko 49% i został opłacony akcjami własnymi.

Efekty pracy Zarządu Spółki zostały docenione przez inwestora finansowego – ABS Investment S.A. z Bielska-Białej. Podmiot ten po przeprowadzeniu transakcji nabycia prawie 100 tys. akcji spółki Kupiec S.A. przekroczył próg 5% głosów na WZA. Posiada on obecnie 326.439 akcji, które stanowią 7,39% kapitału zakładowego oraz 5,09% w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Prezentacja inwestorska z wynikami za pierwszy kwartał 2013 r. dostępna jest pod poniższym adresem:
http://kupiec.az.pl/user_images/file/Prezentacje%20Inwestorskie/13,05,15...

źródło: Kupiec