Wywiad z Zofią Podhorodecką - Prezes Zarządu Spółki Auxilium

.jpg

Artur Górski, twórca serwisu newconnctor.pl, rozmawia z Zofią Podhorodecką – Prezes Zarządu Spółki Auxilium – o planowanej fuzji z ECA Group, rynku audytorów w Polsce, wprowadzeniach na rynek NewConnect oraz inwestycjach spółki:


Artur Górski: Spółka Auxilium połączy się wkrótce z ECA Group, tworząc tym samym ECA AUXILIUM. Jakie znaczenie dla dalszego rozwoju spółki będzie miała ta fuzja?

Zofia Podhorodecka: Zasadnicze. Fuzja ta jest o tyle przełomowa, że połączyły się ze sobą podmioty z tej samej branży jednocześnie dotychczas niekonkurujące ze sobą. Nasze modele biznesu oparte są na zupełnie innych grupach docelowych, dzięki czemu jako jeden podmiot będziemy mogli dynamicznie zrobić krok do przodu. Poprzez taką strukturę zyskamy podwojenie liczby klientów, będziemy mogli świadczyć nowy typ usług wchodząc tym samym na rynek usług szkoleniowych obejmujących od szkoleń z zagadnień księgowych, podatkowych, po szkolenia z tematyki rachunkowej i sprawozdawczej. Ponadto rozbudujemy w znacznym stopniu departament doradztwa podatkowego oraz autoryzowanego doradztwa o projekty IPO. Połączenie obu firm oznacza zatem wzrost wartości podmiotu, poszerzenie bazy klientów, jeszcze większą grupę specjalistów z zakresu audytu, podatków, księgowości, prawa, oraz rozszerzenie działalności na nowe obszary, co w sumie przełoży się na wysokość przychodów oraz wypracowanych zysków.


A.G.: Dotychczas oba podmioty działały w trochę innych obszarach. Jak będzie wyglądała struktura organizacyjna połączonej spółki?

Z.P.: Powstanie grupa kapitałowa ECA Auxilium SA, w której spółki córki będą prowadziły działalność operacyjną na poszczególnych obszarach. Taka struktura pozwali na jak największe wykorzystanie posiadanych przez obie Spółki zasobów, doświadczenia oraz wiedzy. ECA Auxilium S.A. zajmie się usługami doradztwa giełdowego w zakresie rynku NewConect oraz projektów IPO, będą dwie spółki audytorskie ECA i Auxilium Audyt, spółka księgowa oraz spółka szkoleniowa i doradztwa podatkowego.


A.G.: Czy dominacja „Wielkiej Czwórki” na rynku usług audytorskich słabnie i otwiera się tym samym szansa dla mniejszych firm audytorskich?
Z.P.: Jak już wielokrotnie podkreślałam branża usług audytorskich nieustannie się zmienia nie tylko w obrębie samego rynku ale również regulacji co jest bardzo istotną kwestią kształtującą rzeczywistość firm świadczących te usługi. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował analizę danych w zakresie badania sprawozdań finansowych podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w latach 2004 – 2009. Wynika z niej, że podmioty nadzorowane w zakresie badania sprawozdań finansowych korzystają z usług największych firm audytorskich. UKNF dostrzegając istotną rolę, jaką w funkcjonowaniu polskiego rynku finansowego pełnią jednostki zainteresowania publicznego, podtrzymuje dotychczasowy postulat dotyczący rotacji również podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Zgodnie z treścią ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie kluczowy biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej jednostce zainteresowania publicznego dłużej niż pięć lat. UKNF chce więc, aby treść ustawy wprowadzająca w jednostkach zainteresowania publicznego wymóg rotacji kluczowego biegłego rewidenta została dodatkowo uzupełniona o wymóg rotacji podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. To będzie miało bezpośredni wpływ na popyt usług audytorskich przenosząc go na średniej wielkości podmioty audytorskie. ECA Auxilium S.A. znajdzie się w gronie dziesięciu firm po wielkiej czwórce w Polsce, w gronie tych którzy będą mogli kompleksowo i profesjonalnie świadczyć usługi dla dużych firm w zakresie audytu.


A.G.: Są Państwo Autoryzowanym Doradcą dla rynku NewConnect i wprowadzili już 3 spółki na ten rynek. Czy w najbliższym czasie należy spodziewać się kolejnych wprowadzeń?

Z.P.: W ostatnim roku bardzo mocno Auxilium rozwinęło działalność autoryzowanego doradcy. Wprowadziliśmy trzy podmioty, w listopadzie będzie debiutować czwarta spółka, a nad kolejnymi projektami już pracujemy. Prócz wprowadzonych podmiotów usługi autoryzowanego doradcy świadczymy firmom, które przeprowadzają kolejne emisje akcji np. Art New Media, Inbook oraz Doradcy 24.


A.G.: Konkurencja na rynku Autoryzowanych Doradców jest dość duża. W jaki sposób pozyskują Państwo nowych klientów?

Z.P.: I tu należy podkreślić, że potwierdza się reguła, iż najskuteczniejszą reklamą jest wykonana praca oraz zadowolenie kontrahenta. Nowe zlecenia pozyskujemy na zasadzie polecenia naszych usług doradczych przez naszych dotychczasowych klientów.


A.G.: Przy obecnej sytuacji rynkowej, spółkom zapewne ciężko jest pozyskiwać kapitał. Czy Auxilium zamierza angażować się kapitałowo we wprowadzane przez siebie podmioty na alternatywny rynek?

Z.P.: Tak, to prawda patrząc na sytuacje na rynku oraz w gospodarce światowej może budzić to pewne obiekcje i hamować trend inwestycyjny. Niemniej jednak po rozwoju rynku NewConnect widać, że chętnych do inwestycji nie brakuje, a rynek wzbogaca się o nowych emitentów. Auxilium będąc autoryzowanym doradcą inwestuje środki zarówno w projekty przygotowywane przez spółkę jak i inne, które wydają nam się ciekawe. Należy jednak podkreślić, że zgodnie z regulacjami inwestycje we własne projekty podlegają pewnym ograniczeniom i w związku z powyższym należy traktować je raczej długoterminowo.


A.G.: Czy dokonane przez GPW zmiany w regulacjach dot. działalności Autoryzowanych Doradców są Pani zdaniem słuszne?

Z.P.: Zmiany te przede wszystkim mają na celu ujednolicenie standardów oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczeń na rzecz emitentów. Rynek NewConnect rozwija się dość dynamicznie, dlatego też, należy zadbać o odpowiedni poziom transparentności spółek na nim notowanych. To w dużej mierze spoczywa, szczególnie w tym pierwszym okresie notowań, na autoryzowanych doradcach, którzy szkolą emitentów na temat wymogów, regulacji i potrzeb rynku. To w jaki sposób emitenci zostaną przygotowani do wypełniania swoich obowiązków regulaminowych i informacyjnych ma bezpośredni wpływ na oblicze rynku, zaufanie do niego oraz jego funkcjonowanie. Tak więc rola jaka spoczywa na autoryzowanych doradcach jest bardzo ważnym ogniwem w budowaniu wartości zarówno spółek jaki i samej platformy obrotu. Wszystkie zmiany w regulacjach dotyczących autoryzowanych doradców naszym zdaniem temu mają właśnie służyć.


A.G.: Spółka opublikowała już raport za III kwartał 2011 r. Zysk netto był w tym kwartale wyższy od zysku osiągniętego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Czy tendencja ta zostanie utrzymana na stałe?

Z.P.: Zrealizowane wyniki finansowe w trzecim kwartale 2011 roku są bardzo dobre i w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykazują znaczącą dynamikę wzrostu. Przy niższych o 1,54% przychodach ze sprzedaży, zysk netto wzrósł o 161%. Mając na uwadze wypadający w tym czasie sezon urlopowy, podpisaliśmy trzy umowy na świadczenie usług autoryzowanego doradcy rynku NewConnect, wypełnialiśmy portfela zleceń na usługi audytorskie oraz realizowaliśmy umowy na świadczenie usług doradztwa podatkowego. Okres trzeciego kwartału Auxilium wykorzystało również na zaplanowanie nowych rozwiązań i działań związanych z fuzją oraz zebranie bazy klientów. W tym czasie Zarząd skoncentrował się na opracowaniu nowych projektów na kolejną połowę roku oraz inicjatyw związanych z połączeniem. Osiągnęliśmy przychody ze sprzedaży w wysokości 956.713,97 zł i zysk netto 86.326,56 zł. Biorąc pod uwagę fuzje, która została zatwierdzona przez ostatnie walne zgromadzenie to połączenie obu firm oznacza poszerzenie bazy klientów oraz większy obrót z dotychczasowymi, mając na uwadze bogatszy asortyment oferowanych usług, co przełoży się na wysokość przychodów i wypracowanych zysków. ECA AUXILIUM S.A. będzie rozwijać przychody z obszaru, doradztwa podatkowego, giełdowego oraz szkoleń, jak również realizować podstawową działalność księgowo – audytorską.


A.G.: Przeprowadzają Państwo obecnie skup akcji własnych spółki. Czy uważa Pani, że obecne poziomy cenowe są atrakcyjne do zakupów?

Z.P.: Poziom cen akcji Auxilium w moim odczuciu ma niewiele wspólnego z sytuacją finansowo - ekonomiczną Spółki, a jedynie jest wynikiem ogólnych tendencji na rynku. W związku z decyzja walnego zgromadzenia o skupie akcji, spółka rozpoczęła jego realizacje. Niemniej jednak pragnę podkreślić, iż Zarząd kierując się interesem Spółki może zrezygnować całkowicie albo częściowo z nabywania akcji własnych bądź zakończyć ich nabywanie przed upływem terminu określonego w uchwale i regulaminie czyli 28.12.2012r.


A.G.: Czy proces skupu spółka planuje przeprowadzić w miarę szybko czy nie jest to aż tak istotne i bardzie zależy Państwu na korzystnej cenie?

Z.P.: Tak jak już wspominałam zgodnie z Uchwałą 14/2011 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Auxilium został upoważniony do dokonania odkupu akcji własnych na podstawie udzielonego upoważnienia, o ile uzna to za właściwe i korzystne dla Spółki.


A.G.: Skupione akcje zostaną umorzone czy będą odsprzedane inwestorowi branżowemu?

Z.P.: Uchwała walnego zgromadzenia jasno określa cel nabycia przez spółkę akcji własnych. Są one nabywane w celu bezpośredniej lub pośredniej obsługi programu opcji menadżerskich, rozdysponowania przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności oraz przeznaczenia do dalszej odsprzedaży lub umorzenia. Na dzień dzisiejszy nie zostały jeszcze sprecyzowane do końca decyzje. Łączymy się z drugim podmiotem, jesteśmy w trakcie tworzenia nowej strategii i określania płaszczyzn dalszej współpracy. Z chwilą powstania dokumentu zostanie on również przekazany inwestorom stosownym komunikatem, który także odniesie się do kwestii skupionych akcji. Wszystko jednak wymaga czasu, by w sposób konkretny ułożyć nową strukturę działania, schemat organizacyjny podmiotu oraz jego najbliższych planów rozwoju.


A.G.: Spółka poinformowała ostatnio od odkupieniu jednostek funduszu inwestycyjnego obligacyjnego. Zważywszy na sytuację na rynku kapitałowym inwestycja ta okazała się chyba bardzo trafną. Jak długi był okres tej inwestycji?

Z.P.: Właśnie, miło, że pan o to pyta. Rentowność tej inwestycji jest bardzo wysoka, ale pragnę przypomnieć, że przed ponad rokiem jak ogłosiliśmy fakt tej lokacji kapitału nasi akcjonariusze byli wysoce niezadowoleni z tej formy inwestycji. Dziś śledząc fora internetowe wygląda to zgoła inaczej. Wszystkie inwestycje jakie są realizowane przez spółkę są poprzedzone wnikliwą analizą, a w kontekście naszej profesji, jest ona poparta również wiedzą naszą oraz naszych partnerów. Dotychczas zainwestowany przez nas kapitał ma wysokie stopy zwrotu przy ograniczonym do maksimum ryzyku.


A.G.: W co zamierzają Państwo lokować wolne środki kapitałowe?

Z.P.: Rozważamy różne możliwości. Nie ukrywam bieżący czas jest dla nas okresem wytężonej pracy związanej z połączeniem. Mam tu na myśli zarówno kwestie formalne jak i organizacyjne. Musimy poukładać pewne kwestie i chcemy to zrobić w sposób przemyślany, aby od samego początku dobrze funkcjonować w nowych strukturach. Środki finansowe jakimi dysponuje spółka zostaną z pewnością wykorzystane na jej dalszy rozwój, tak aby w przyszłości generowały kolejne profity.


A.G.: Powstanie tak dużego podmiotu jak ECA AUXILIUM może otworzyć drogę do przejścia na rynek regulowany GPW. Czy mają Państwo w planach zmianę rynku notowań?

Z.P.: Nie wykluczamy takiej możliwości i będzie to naszym celem, ale raczej mając na uwadze wymogi kapitalizacji spółki jeszcze nie w przyszłym roku.


A.G.: Jakie perspektywy dostrzega Pani dla rozwoju alternatywnego rynku NewConnect?

Z.P.: Alternatywny Rynek Obrotu NewConnect został stworzony dla młodych i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu z myślą o dodatkowym finansowaniu ich innowacyjnych i ambitnych planów rozwojowych. W okresie czterech lat funkcjonowania rynku zadebiutowało na nim ponad 320 podmiotów, które reprezentują wiele branż gospodarki. Największym sukcesem tego rynku jest zwiększenie kapitałów notowanych na nim spółek o ponad 400 mln złotych. Prócz niezbędnych do rozwoju środków finansowych obecność na NewConnect umożliwia pozyskanie nowych, dużych klientów indywidualnych i biznesowych nie tylko w kraju, ale również zagranicą. Jeżeli chodzi o sam rynek NewConnect, to tak naprawdę będzie on mógł się rozwijać dopiero wówczas, gdy zaczną na tym rynku inwestować fundusze inwestycyjne. Szczególnie ważna w tym miejscu wydaje się możliwość inwestowania większych kwot w spółki notowane na NewConnect oraz, co za tym idzie, uwzględnianie tego rynku przy budowaniu strategii inwestycyjnych. W tej chwili polskie fundusze po prostu boją się inwestować na rynku bardziej ryzykownym, jakim jest z pewnością NewConnect. Dodatkowo pojawia się problem płynności – spółki tam notowane są bardzo często mało płynne, co utrudnia szybkie ruchy na walorach i wymusza raczej strategię typu „kup i trzymaj". Problemem jest także brak instrumentów pochodnych głównie kontraktów terminowych, co uniemożliwia zabezpieczenie się przed spadkiem całego indeksu bądź ceny akcji poszczególnych spółek na rynku NewConnect.


A.G.: Czy budowanie dobrych relacji inwestorskich powinno być ważnym elementem dla spółek giełdowych?

Z.P.: Według mnie relacje inwestorskie to jeden z najważniejszych elementów zarządzania strategicznego. Ze względu na rosnącą konkurencję na rynku kapitałowym, spółki pomału zmieniają swoje podejście do inwestorów i kwestii relacji z nimi. Dzisiejszy inwestor to klient, o którego kapitał należy zabiegać. Inwestorzy mają prawo do aktualnej, kompletnej, wiarygodnej, rzetelnej oraz wysokiej jakości informacji. Zespół relacji inwestorskich w każdej firmie powinien zapewnić efektywną komunikację wewnątrz i zewnętrzną podmiotu. Równie ważnym aspektem w procesie budowania relacji jest strona internetowa spółki oraz portale internetowe. W pełni efektywne działania investor relations wiążą się z przekazywaniem informacji zwrotnych od inwestorów, umożliwiając tym samym modyfikację strategii biznesowych. Relacje inwestorskie to wysiłki mające na celu zniwelowanie luki pomiędzy tym, jak firma jest postrzegana a rzeczywistością. Celem relacji jest zapewnienie efektywnej, dwukierunkowej komunikacji między spółką a społecznością inwestorską, co w efekcie przyczynia się do rzetelnej wyceny papierów wartościowych przez rynek. Uważam zatem, iż odpowiednie prowadzenie działań investor relations służy nie tylko inwestorom, którzy są lepiej poinformowani o poczynaniach spółki, ale także samym spółkom, których akcje są wyżej wyceniane, a koszt pozyskania kapitału staje się dla nich niższy.


A.G.: Bardzo dziękuję za rozmowę.