Wywiad z Remigiuszem Zdrojkowskim - Członkiem Zarządu Spółki PRO-LOG S.A.

PRO-LOG


Z Remigiuszem Zdrojkowskim, Członkiem Zarządu Spółki PRO-LOG S.A., o profilu działalności, wynikach finansowych i polityce dywidendowej, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


Artur Górski: Niedawno minęło 6 lat od debiutu PRO-LOG S.A. na rynku NewConnect. Jakie cele udało się osiągnąć dzięki upublicznieniu?

Remigiusz Zdrojkowski: Każdy z naszych obecnych i potencjalnych Klientów oraz podwykonawców ma możliwość weryfikacji pozycji i stabilności Spółki. Reżim sprawozdawczy, forma przedstawiania raportów oraz ład doceniany jest również przez organy administracji państwowej, z którymi Spółka współpracuje.


A.G.: Czy mógłby Pan powiedzieć coś więcej o profilu działalności Spółki?

R.Z.: Jesteśmy innowacyjną firmą zarządzająca łańcuchami dostaw wybranych towarów akcyzowych. Zapewniamy unikalne usługi dla polskich importerów. Posiadamy w ofercie komplet narzędzi i rozwiązań pozwalających na tworzenie dopasowanych usług do modelu biznesowego potencjalnego Klienta.


A.G.: Jakie segmenty biznesowe można wyróżnić w Państwa przypadku? Jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniały się marże w poszczególnych obszarach biznesowych?

R.Z.: Rozwijamy usługi wspomagające zarządzaniem łańcucha dostaw w oparciu o wiedzę i umiejętności związane z obsługą towarów akcyzowych. Wyniki finansowe oraz uzyskiwana rentowność jest dla nas potwierdzeniem, że wiedza oraz doświadczenie branżowe osób zarządzających, jak również kluczowych pracowników jest doceniana przez naszych Klientów.


A.G.: Jakie usługi świadczy Spółka i czy jej oferta mocno ewoluowała w porównaniu z momentem wejścia na alternatywny rynek?

R.Z.: W momencie wejścia na NC Spółka pozycjonowała się, jako operator logistyczny. W chwili obecnej usługi logistyczne wynikają z usług dodanych: opracowywaniem modeli biznesowych, zarządzaniem podatkiem akcyzowym, finansowaniem należności celnych i akcyzowych. Poszerzyliśmy docelową listę odbiorców. Obecnie współpracujemy również z małymi i średnimi przedsiębiorstwami.


A.G.: Kto stanowi grupę docelową klientów PRO-LOG S.A.?

R.Z.: Pierwszą grupą są podmioty zajmujące się sprowadzaniem z krajów Unii Europejskiej napojów alkoholowych, które nie spełniają warunków do uruchomienia własnego składu podatkowego. Drugą grupę stanowią importerzy i dystrybutorzy napojów alkoholowych oraz produktów winiarskich z Krajów Trzecich. Kolejną grupą są dystrybutorzy olejów smarowych potrzebujący w swojej działalności obsługi składu podatkowego.


A.G.: Czy rozważają Państwo ekspansję zagraniczną? Jeśli tak, to które kraje lub regiony znajdują się w kręgu zainteresowań?

R.Z.: Obecnie spółka skupia się na prowadzeniu bieżącej działalności, jednakże nie wyklucza w przyszłości ekspansji na rynki zagraniczne.


A.G.: Co zaliczyłby Pan do przewag konkurencyjnych Spółki? W jaki sposób wykorzystywane są jej mocne strony?

R.Z.: W kreowaniu wartości naszej usługi bazujemy na wiedzy oraz doświadczeniu branżowym osób zarządzających, jak również kluczowych pracowników. Świadczenie usług logistycznych jest konsekwencją wcześniejszej pracy nad uproszczeniem lub zmianą dotychczasowych modeli biznesowych obecnych oraz przyszłych Klientów.


A.G.: Jakie będą kierunki rozwoju rynku TSL w Polsce i w Europie? Które czynniki będą miały kluczowy wpływ na sytuację branży w nadchodzących latach?

R.Z.: Dostęp do wykwalifikowanych pracowników, wzrost cen transportu oraz ogólny wzrost kosztów prowadzenia działalności. Spodziewamy się również stopniowego spowolnienia gospodarczego.


A.G.: PRO-LOG S.A. uruchomiła w 2014 własny skład podatkowy. Czy była to słuszna decyzja biznesowa? Jakie są jego zalety?

R.Z.: Tak, była to słuszna decyzja. Trafiliśmy z nią w oczekiwanie wielu podmiotów, które do tej pory nie miały wsparcia lub specjalistycznej oferty od operatorów logistycznych.


A.G.: Z jakich elementów zbudowana jest Państwa strategia rozwoju?

R.Z.: Pozostanie liderem w zakresie usług, jakie świadczymy z jednoczesnym zachowaniem wysokiego poziomu obsługi. Drugim elementem jest systematyczny rozwój i rozpoznawalność na polskim rynku oraz poza nim.


A.G.: Spółka nabyła pod koniec 2018 r. obligacje XBS Logistics S.A. o wartości nominalnej wynoszącej łącznie 2,4 mln zł. Czym uzasadniona była ta transakcja?

R.Z.: Uznajemy, że Spółka ulokowała korzystnie nadwyżki finansowe w wiarygodnym podmiocie. Ocena naszej Rady Nadzorczej była pozytywna.


A.G.: Już kiedyś przeprowadzili Państwo podobną inwestycję nabywając obligacje spółki Pro Log Dystrybucja sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej sięgającej 2 mln zł. Zostały one wykupione w terminie. Czy była to dobra inwestycja?

R.Z.: Obligacje zostały wykupione, a uzgodnione odsetki zostały wypłacone. Kwota odsetek stanowi przychód Spółki.


A.G.: Spółka wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe zarówno w 2 kwartale roku obrotowego 2018/2019, jak i w całym pierwszym półroczu. Z czego wynika tak istotna poprawa?

R.Z.: Skupiliśmy się na konsekwentnym rozwoju portfolio Klientów w najbardziej rentownych segmentach usług. Mimo znaczącego wzrostu nadal utrzymujemy płaską strukturę zarządczą. Systematycznie pracujemy nad ciągłym doskonaleniem oraz optymalizacją procesów.


A.G.: Rok obrotowy 2017/2018 również była dla Państwa bardzo udany. Jak udało się zanotować dobre wyniki w zakresie przychodów oraz zysku?

R.Z.: Tak, jak wspomniałem. Jednym z elementów sukcesu jest płaska struktura hierarchiczna. Pozwala skracać procesy decyzyjne oraz optymalizować koszty związane z wynagrodzeniami osób zarządzających oraz kierujących Spółką.


A.G.: PRO-LOG S.A. praktycznie co roku wypłaca bardzo wysoką dywidendę. Czy dotychczasowa polityka dywidendowa zostanie podtrzymana?

R.Z.: Będzie to uzależnione od wyniku ekonomicznego Spółki oraz od planowanych inwestycji w przyszłości. Zarząd współpracuje w tym temacie z Radą Nadzorczą.


A.G.: Niektóre spółki publiczne wykorzystują nienajlepszą kondycję rynku kapitałowego do przeprowadzania skupów akcji własnych. Czy Państwo rozważają taką opcję?

R.Z.: Jest to ciekawa opcja. Strategia w tym zakresie nie jest opracowana.


A.G.: Jak ocenia Pan aktualną wycenę rynkową PRO-LOG S.A. w odniesieniu do jej wyników finansowych i wskaźników fundamentalnych? Czy kurs akcji odzwierciedla rzeczywistą wartość Spółki?

R.Z.: Nie przeprowadzaliśmy dotąd takiej analizy.


A.G.: Jaki wpływ na taką wycenę może mieć niski poziom free float’u?

R.Z.: Trudno jednoznacznie ocenić jaki może być wpływ niskiego poziomu free float na wartość rynkową Spółki.


A.G.: Czy stawiają Państwo sobie za cel przeniesienie Spółki na rynek główny GPW w Warszawie?

R.Z.: W chwili obecnej nie rozważamy takiej koncepcji.


A.G.: Jakie zmiany należałoby zmienić Pana zdaniem w funkcjonowaniu rynku NewConnect, aby zwiększyć zainteresowanie nim wśród inwestorów?

R.Z.: Nie chciałbym tutaj oceniać sytuacji na rynku NewConnect.


A.G.: Bardzo dziękuję za rozmowę.