Wywiad z Dariuszem Gilem - Prezesem Zarządu Spółki Techmadex S.A.

.png

Z Dariuszem Gilem, Prezesem Zarządu Spółki Techmadex S.A., która zadebiutuje w najbliższym czasie na rynku NewConnect, o przedmiocie działalności, budowie Grupy Kapitałowej, strategii rozwoju oraz o planach przejścia na rynek regulowany GPW, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


.jpg
Dariusz Gil, Prezes Zarządu Spółki Techmadex S.A.


Artur Górski: Spółka Techmadex zadebiutuje w najbliższym czasie na rynku NewConnect. Dlaczego podjęli Państwo decyzję o pozyskaniu kapitału właśnie poprzez alternatywny rynek?

Dariusz Gil: Decyzję o pozyskaniu kapitału z rynku kapitałowego podjęliśmy po analizie możliwości rozszerzenia grupy kapitałowej oraz obserwując rosnącą wartość zamówień na naszym rynku. Dodatkowym, ale równie ważnym powodem zainteresowania rynkiem NewConnect była chęć upublicznienia naszej spółki, aby zwiększyć jej wiarygodność w oczach partnerów handlowych, co na naszym rynku jest niezmiernie istotne.


A.G.: Jak dużo środków udało się spółce zdobyć w ofercie prywatnej oraz na co zostały one przeznaczone?

D.G.: W wyniku emisji akcji serii D Spółka pozyskała ok. 250 tys. zł. Pozyskane środki zostały przeznaczone na zwiększenie płynności finansowej, co pozwoli na udział w większych wartościowo kontraktach. Ze względu jednak na rosnącą skalę działalności nie wykluczamy realizacji kolejnej emisji akcji.


A.G.: Techmadex działa w branży automatyki przemysłowej. Czy mógłby Pan szczegółowiej opowiedzieć o przedmiocie działalności?

D.G.: Prowadzimy działalność usługową i handlową. Świadczymy usługi w zakresie automatyki przemysłowej, serwisu urządzeń gazowniczych oraz badań termowizyjnych.

Specjalizujemy się w realizacji systemów automatyki przemysłowej dla gazownictwa, zajmujemy się projektowaniem, wdrożeniami oraz serwisowaniem. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym zakresie – początki firmy sięgają 1982 r. Stąd oferta Spółki kierowana jest głównie do podmiotów z branży gazowniczej. Obecnie wdrażamy na rynku nowy produkt z zakresu automatyki przemysłowej skierowany do sektora wodno-kanalizacyjnego. Jest to system pozwalający na zdalne monitorowanie oraz zarządzanie pracą sieci przepompowni.

Działalność handlowa jest uzupełnieniem działalności usługowej. W zakresie działalności handlowej oferujemy do sprzedaży urządzenia przemysłowe i systemy IT instalowane w ramach realizacji kontraktów w zakresie automatyki przemysłowej, a także kamery termowizyjne oraz urządzenia do transportu wewnętrznego tj. różnego typu wózki widłowe.


A.G.: W perspektywie 2013 i 2014 roku spółka ma zamiar przeprowadzić IPO oraz przenieść notowania na rynek regulowany GPW. Czy NewConnect jest więc tylko kolejnym etapem rozwoju?

D.G.: Rynek NewConnect jest dla nas istotny ze względu na uwiarygodnienie spółki w oczach kontrahentów w kraju i za granicą. Perspektywy wzrostu naszej działalności są jednak na tyle dobre, że naturalną drogą rozwoju jest dla nas rynek regulowany GPW, o którym myślimy w najbliższych latach.


A.G.: Jak kształtuje się struktura przychodów oraz marże w poszczególnych segmentach aktywności biznesowej?

D.G.: W 2011 r. Spółka osiągnęła przychody jednostkowe o wartości 14,5 mln zł. Działalność usługowa stanowi domenę Spółki. Przychody z niej generowane stanowią nieco ponad 75% przychodów ogółem. W 2011 r. największą część przychodów stanowiły przychody uzyskiwane z wdrażania systemów automatyki - 36%, oraz działalność handlowa - 22%. Usługi związane z serwisowaniem maszyn i turbin gazowych zapewniają przychody na poziomie 22%. Przychody uzyskiwane z serwisu systemów automatyki, które są dla Spółki najbardziej rentowne stanowiły 18%, natomiast badania termowizyjne ok. 2%.


A.G.: W ostatnich latach widać spadek rentowności netto. Z czego on wynika oraz jaki poziom byłby dla Pana satysfakcjonujący?

D.G.: Od niemal 10 lat rentowność netto Spółki systematycznie się zwiększa. W 2010 r. osiągnęła poziom 17%. Jedynie 2011 r. był pod tym względem wyjątkowy, lecz spadek rentowności netto wynikał głównie z efektu bazy z 2010 r. i realizacji jednego dużego kontraktu przechodzącego (w latach 2010 i 2011), którego marża została w dużej mierze uwzględniona w wyniku za 2010 r.


A.G.: Jak zbudowana jest Grupa Kapitałowa spółki? Czy wyniki finansowe poszczególnych podmiotów będą konsolidowane?

D.G.: W skład Grupy Kapitałowej Techmadex wchodzą 3 spółki o komplementarnej ofercie: GP Energia Sp. z o.o. i BioGP Energia Sp. z o.o. z siedzibami w Białymstoku oraz EDA-SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w których Techmadex S.A. posiada odpowiednio 33,33%, 33% i 25% udziałów. Techmadex S.A. jest podmiotem dominującym w wymienionych spółkach poprzez większość w radach nadzorczych oraz zapisy w umowach spółek. Docelowo planujemy zwiększenie roli prezesów spółek zależnych w kształtowaniu i realizacji strategii Grupy Kapitałowej.

GP Energia Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie wykonawstwa, integracji i projektowania w obszarze automatyki przemysłowej, aparatury kontrolno-pomiarowej, wykonywania pomiarów i telemetrii, oraz usług z zakresu czynnej ochrony katodowej oraz telekomunikacji.

EDA-Serwis Sp. z o.o. Spółka w swojej działalności zajmuje się w szczególności wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych, czyszczeniem strumieniowo-ściernym konstrukcji stalowych i żelbetowych, w tym również bezpyłowego czyszczenia sprzętem pneumatycznym, izolacją rurociągów, remontami konstrukcji żelbetonowych i bierną ochroną katodową.

BioGP Energia Sp. z o.o. to spółka przygotowująca się do rozpoczęcia podstawowej działalności. Głównym przedmiotem działalności BioGP Energia sp. z o.o., jest produkcja pelletu w strefie ekonomicznej dla energetyki.

Do tej pory nie podlegaliśmy obowiązkowi konsolidacji sprawozdań, stąd też nie była ona prowadzona. W związku z debiutem Techmadex S.A. na rynku NewConnect przygotowaliśmy skonsolidowane sprawozdania finansowe za I półrocze 2012 r., które zostały opublikowane w Dokumencie Informacyjnym.


A.G.: Z jakich elementów składa się Państwa strategia rozwoju na najbliższe lata? Jakie cele do osiągnięcia są najistotniejsze?

D.G.: Techmadex S.A. pracuje nad umacnianiem pozycji integratora automatyki przemysłowej dla branży energetycznej, a zwłaszcza gazownictwa. Strategiczne cele rozwojowe Spółki koncentrują się na:

- wzmocnieniu kompetencji w obszarze projektowania automatyki przemysłowej, co pozwoli na zdecydowane zwiększenie konkurencyjności Grupy Kapitałowej Techmadex S.A. na rynku;
- udziale w znaczących przetargach - jako lider konsorcjum lub członek konsorcjum – we współpracy z międzynarodowym partnerem Wood Group;
- inwestycji w podmiot działający w obszarze instalacji elektrycznych i energetycznych co pozwoli na zwiększenie możliwości wykonawczych Grupy Kapitałowej;
- segmencie technologicznym gazownictwa - poszerzenie kompetencji Spółki w obszarach istotnych dla możliwości realizacji zleceń;
- kontynuacji rozwoju w obszarze modernizacji i remontów obiektów gazowniczych zapewniającym stałe źródło finansowania działalności Spółki.


A.G.: Co może przynieść spółce rozwój współpracy z Wood Group? Jak wygląda dotychczasowa kooperacja pomiędzy firmami?

D.G.: Planujemy rozwijać współpracę z Wood Group w zakresie serwisowania turbin gazowych i energetycznych na rynku polskim, co umożliwi nam udział w przetargach dotychczas dla nas niedostępnych. W chwili obecnej bierzemy udział w pracach jako podwykonawca Wood Group przy przeglądzie B agregatu GT10 w Hołowczycach.


A.G.: Czy istnieją jakieś czynniki ryzyka, które mogą uniemożliwić realizację założeń strategii?

D.G.: Istnieją zagrożenia, które mogą utrudnić lub opóźnić w czasie osiągnięcie celów strategicznych. Wśród nich można wymienić działania konkurencji, zmieniające się przepisy prawa w zakresie przetargów publicznych, a także plany inwestycyjne naszych klientów. W naszej ocenie jednak realizacja założeń strategii nie jest zagrożona.


A.G.: Przed jakimi perspektywami stoi branża gazownicza w Polsce oraz jak może ona wpłynąć na rozwój spółki?

D.G.: Intensywny rozwój branży gazowniczej jest nieunikniony przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszy z nich to poszukiwania i eksploatacja gazu łupkowego, który jest dużo tańszy od pozyskiwanego z konwencjonalnych złóż. Drugi, to rozwój energetyki i ciepłownictwa opartego na gazie ziemnym (szybki proces inwestycyjny, duża elastyczność produkcji, ekologiczny w stosunku do energii pozyskiwanej z węgla). W przypadku gazu łupkowego, szanse dla naszej firmy związane są z powstaniem dużej ilości małych kopalń gazu.


A.G.: Jak wygląda konkurencja na tym rynku? Co należy zaliczyć do przewag konkurencyjnych Techmadexu?

D.G.: W branży, w której działamy są wysokie bariery wejścia na rynek. Naszym atutem jest wykwalifikowana kadra inżynierów z wieloletnim doświadczeniem w branży i wymaganymi uprawnieniami, kompleksowość usług w zakresie automatyki oraz niezbędne oprzyrządowanie. Posiadamy bogate doświadczenie a także liczne referencje i certyfikaty. Możemy pochwalić się dobrymi relacjami z naszymi partnerami. Dobra znajomość lokalnego rynku, stabilna i rentowna działalność, a także spółki zależne uzupełniające i rozszerzające ofertę znacznie wzmacniają naszą pozycję na rynku.


A.G.: Dla jakich znaczących podmiotów spółka świadczy swoje usługi?

D.G.: Aktualnie około 85% zleceń pozyskujemy biorąc udział w przetargach publicznych. Ta forma pozyskiwania zleceń uwarunkowana jest przepisami jakie obowiązują wielu zleceniodawców w branży gazowniczej, w której koncentruje się nasza działalność.

Naszymi głównymi odbiorcami są przedsiębiorstwa i instytucje publiczne z branży gazowniczej, elektroenergetycznej, energetycznej i budowlanej oraz z sektora wodno-kanalizacyjnego.


A.G.: Czy korzystają Państwo z dofinansowań w ramach środków z Funduszy Unii Europejskiej?

D.G.: Techmadex do tej pory nie korzystał z funduszy unijnych. Zasadniczo Spółka finansuje swoją działalność z kapitałów własnych.

Natomiast spółka zależna od Techmadexu - BioGp Energia Sp. z o.o., stara się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie.


A.G.: Jak prezentuje się struktura akcjonariatu Techmadex po przeprowadzeniu oferty prywatnej?

D.G.: Prawie wszyscy akcjonariusze Techmadex S.A. to osoby fizyczne. Ok. 48% wszystkich akcji to akcje imienne, pozostałe to akcje na okaziciela. W rękach mniejszościowych akcjonariuszy posiadających mniej niż 5% w kapitale zakładowym znajduje się 4,1% akcji. Do obrotu na rynku NewConnect Spółka planuje wprowadzić ok. 52% akcji, jednak wszyscy dotychczasowi akcjonariusze posiadający akcje serii B i C zobowiązali się do niezbywania akcji w okresie 2 lat od dnia debiutu.


A.G.: Czy spółka określiła już swoją politykę w zakresie dywidendy na kolejne lata?

D.G.: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wniosek Zarządu Spółki podjęło decyzję o przeznaczeniu całego zysku za 2011 r. na kapitał rezerwowy i zapasowy Spółki. Także w 2013 roku Zarząd będzie rekomendował niewypłacanie dywidendy. To pozwoli Spółce na zwiększenie płynności finansowej i udział w planowanych przedsięwzięciach. Docelowo Spółka planuje wprowadzenie polityki dywidendowej i przeznaczenie na ten cel corocznie określonego procentu zysku, tak jak w poprzednich latach.


A.G.: W jaki sposób władze GPW powinny zachęcić inwestorów do większej aktywności na rynku NewConnect? Jak Pana zdaniem będzie się on rozwijał?

D.G.: Rynek NewConnect cały czas cieszy się sporą popularnością wśród spółek. Tylko w tym roku zadebiutowało już kilkadziesiąt. Jednak konieczne są działania mające na celu zwiększenie zainteresowania ze strony inwestorów, m.in. płynność akcji. Wydaje się, że odpowiednie standardy wdrożone przez GPW oraz dbanie o to, by na rynek wprowadzane były akcje tylko wiarygodnych podmiotów, może wpłynąć na wzrost zaufania inwestorów do tego rynku, a tym samym poprawić płynność.


A.G.: Relacje inwestorskie są dzisiaj bez wątpienia jednym z kluczowych czynników wyceny rynkowej spółek. Którymi kanałami Techmadex będzie się komunikował z akcjonariuszami oraz potencjalnymi inwestorami?

D.G.: Zamierzamy korzystać ze wszystkich dostępnych i zwyczajowo przyjętych kanałów komunikacji tak aby inwestorzy otrzymywali pełne i wiarygodne informacje o naszej działalności. Jesteśmy świadomi, że transparentna polityka informacyjna wpływa na wzrost wartości Spółki w oczach inwestorów. Zapraszamy na naszą stronę internetową, do lektury Dokumentu Informacyjnego, monitorowania raportów bieżących i okresowych, a także do śledzenia informacji w mediach.


A.G.: Bardzo dziękuję za rozmowę oraz życzę udanego debiutu spółki na rynku NewConnect.