Wywiad z Bogdanem Pukowcem - Prezesem Zarządu Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.

BBC


Z Bogdanem Pukowcem, Prezesem Zarządu Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., o wynikach finansowych w 2013 r., nowej perspektywie budżetowej UE, portfelu inwestycyjnym oraz o zmianach w funkcjonowaniu rynku NewConnect, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


Artur Górski: Spółka Beskidzkie Biuro Consultingowe jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r. W jaki sposób bycie spółką publiczną zmieniło Państwa wizerunek?

Bogdan Pukowiec: Moim zdaniem znacząco. Jesteśmy firmą regionalną, a dzięki giełdzie stajemy się rozpoznawalni na coraz szerszym rynku usług finansowych. Oprócz obowiązków nakładanych przez giełdę i kosztów z tym związanych, funkcjonowanie na rynku publicznym na wiele zalet. To właściwie ciągła promocja, transparentność prowadzonej działalności, rynkowa wycena wartości firmy i przede wszytkom możliwości pozyskania kapitału.


A.G.: Jak zmieniła się struktura przychodów w ostatnim roku? Czy wprowadzenie nowej linii biznesowej - udzielania pożyczek, zaczyna wpływać na poprawę wyników finansowych?

B.P.: Struktura przychodów nie zmieniła się w sposób znaczący. W ubiegłym roku zakończyliśmy realizację projektu „Pierwszy biznes”, więc nie można porównać wprost struktury przychodów z rokiem 2012, ale tendencja jest zadowalająca. Rok 2013 pozwolił na pokrycie kosztów działalności przychodami operacyjnymi, co jest małym sukcesem w naszej branży, ponieważ podkreślić należy, że był to rok, w którym realizowanych było bardzo mało konkursów dotacyjnych w związku z zakończeniem możliwości pozyskania dofinansowań z perspektywy budżetowej 2007-2013. Przyczyniło się do tego kilka czynników: restrukturyzacja wewnętrzna kosztów, większa dywersyfikacja usług, w tym również nowa linia biznesowa w postaci pożyczek. Przewidując mniejszą koniunkturę na oferowane usługi, BBC pozyskało aktywa finansowe, które gwarantują stabilizację finansów Spółki i wpływają również na jej wyniki finansowe.


A.G.: Które przewagi konkurencyjne pozwalają Państwu rywalizować z innymi podmiotami świadczącymi podobne usługi?

B.P.: Częściowo odpowiedziałem już na to pytanie powyżej, ale należy dodać, że nie jesteśmy firmą doradczą świadczącą usługi tylko związane z pozyskiwaniem funduszy pomocowych. Prawdą jest, że doradztwo dla przedsiębiorców nakierowane na dotacje, głównie z UE pozwoliło na dynamiczny rozwój BBC w latach 2004-2010, ale firma ma tradycje już prawie dwudziestoletnie i byliśmy zawsze wiodącą firmą regionalną z zakresu usług finansowych. Nasze mocne strony to opracowywanie analiz finansowych, biznes planów, analiz branżowych, due diligence i wielu innych. W poprzednim roku na przykład, znaczący wpływ na wyniki miały zlecenia z zakresu sporządzania wycen finansowych, wycen przedsiębiorstw, udziałów czy znaków towarowych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Coraz większe znaczenie mają tez przychody z tytułu pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy dla spółek notowanych na rynku NewConnect. Tak więc nasza przewaga konkurencyjna to uniezależnienie się o koniunktury związanej z pozyskaniem funduszy unijnych i jak największa dywersyfikacja usług finansowych.


A.G.: A czy mógłby Pan opowiedzieć coś o strategii rozwoju Spółki? W których kierunkach będzie się rozwijać BBC oraz czy istnieją jakieś czynniki ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji założeń rozwoju?

B.P.: Ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej jest nieuniknione, więc sztuką jest tak prowadzić biznes, żeby zminimalizować jego ewentualne skutki. Wydaje się, że najtrudniejszy okres firma ma już za sobą, zwłaszcza analizując wyniki innych Spółek z naszej branży. Udało nam się poprzez działania, o których już wspominałem, bez problemów realizować założoną misję - pomimo spowolnienia gospodarczego oraz luki na rynku usług z naszej branży (dotacje z UE). Warto podkreślić, że właśnie w tym okresie zadebiutowaliśmy na NewConnect i pozyskaliśmy środki na dalszy rozwój. Co do strategii to jest ona bardzo przewidywalna w aktualnych realiach biznesowych. Nowa perspektywa budżetowa dotycząca funduszy strukturalnych na lata 2014-2020 stwarza nowe, ogromne możliwości. Jesteśmy firmą z dużym doświadczeniem i ugruntowaną pozycją rynkową, więc odnotowujemy już dzisiaj bardzo dużo zapytań od przedsiębiorców dotyczących możliwości pozyskania dofinansowania na inwestycje. Budujemy więc portfel klientów i przygotowujemy się organizacyjnie do obsługi tych zleceń. Nie znaczy to oczywiście, że zrezygnujemy z polityki dywersyfikacji usług, wręcz przeciwnie, w miarę możliwości rozszerzać będziemy ich zakres samodzielnie i razem naszymi partnerami biznesowymi. Przewaga konkurencyjna to również posiadanie środków pieniężnych i akcji na kwotę ponad 4 mln złotych, jest to efekt alokacji zysków z lat poprzednich. Kwota jest duża pomimo tego, że BBC wypłacało w przeszłości dywidendę.


A.G.: Działają Państwo dość aktywnie na rynku NewConnect jako Autoryzowany Doradca. Ile podmiotów obsługuje obecnie Spółka i czy należy się spodziewać zwiększenia tej liczby w kolejnych kwartałach?

B.P.: Zgadza się, pomimo krótkiego okresu posiadana statusu Autoryzowanego Doradcy obsługujemy już 8 Spółek w tym zakresie. Kolejne kilka (3-4) obejmiemy obsługą w związku z planowanymi debiutami na NewConnect, z kilkoma innymi prowadzimy negocjacje. Współpracujemy ściśle w tym zakresie ze Spółką będąca naszym większościowym właścicielem ABS Investment S.A, która posiada w swoim portfelu kilkadziesiąt Spółek z alternatywnego rynku. Coraz więcej zapytań otrzymujemy też z rynku od Spółek, z którymi nigdy nie współpracowaliśmy i jest to dla nas bardzo optymistyczne. Wymagania wobec Autoryzowanych Doradców znacznie się zwiększyły, jak również obowiązki i ryzyka z tym związane, ale upatrujemy w tym naszą szansę, gdyż dysponujemy wykwalifikowaną kadrą i szybko reagujemy na zmieniające się regulacje.


A.G.: W ubiegłym roku na alternatywnym rynku zadebiutowały zaledwie 42 podmioty, więc znacząco mniej niż w poprzednich latach. Jakie są Państwa prognozy jeśli chodzi o debiuty w nadchodzących latach? Jak zmieni się rynek Autoryzowanych Doradców?

B.P.: Mała ilość debiutów to efekt słabej koniunktury na rynku kapitałowym, ale przede wszystkim efekt nowch przepisów dla alternatywnego rynku. Z tego powodu prognozy na najbliższe lata niekoniecznie przewidują zwiększenie liczby debiutów. Lata 2010-2012 to okres, kiedy przy minimalnych parametrach formalnych można było zadebiutować na NewConnect i wiele z tych firm jest dzisiaj w upadłości lub są tzw. firmami „groszowymi”. To wydaje się normalne dla rynków rozwijających się, ale zmiany zaostrzające regulacje w ostatnim roku oceniamy pozytywnie. Powoduje to lepszy dobór Spółek, o wiele większą świadomość wśród uczestników rynku i bardziej przemyślne decyzje debiutujących Spółek. Jesteśmy jednym z liderów w Europie, jeżeli chodzi o ilość spółek na rynku alternatywnym, więc generalnie można uznać to za sukces, ale teraz czas na jak najlepszą „jakość” nowych uczestników. Mam tutaj na myśli zarówno nowe debiutujące podmioty, jak również inwestorów i Autoryzowanych Doradców. Nowe regulacje wydają się to „wymuszać”, jednak umiejętność w tym, aby przepisów nie zaostrzyć zbyt mocno i nie zablokować dostępu do rynku publicznego małym innowacyjnym Spółkom.


A.G.: 2014 rok to początek nowego programowania w ramach Funduszy Europejskich. Czy wpłynie to korzystnie na działalność operacyjną BBC?

B.P.: Odpowiedź wydaje się być oczywista, ale nic nie zostaje osiągnięte łatwo bez ciężkiej pracy i profesjonalnego podejścia. Czekaliśmy na nowe „rozdanie” środków unijnych od co najmniej dwóch lat, także korzyści dla działalności operacyjnej BBC są bardzo obiecujące. Nie oznacza to, że będzie łatwo pozyskać dofinansowanie przez firmy na rozwój i inwestycje. Wprawdzie pieniędzy będzie więcej, jak również możliwości ich pozyskania, ale kryteria wyboru projektów dość mocno ulegną zaostrzeniu. Obserwowaliśmy to już przy programach pilotażowych w ostatnich latach. Nie obawiamy się tego, gdyż wzrośnie tylko ranga profesjonalnego doradztwa w zakresie umiejętnej diagnozy potrzeb, przygotowania projektu do złożenia dokumentacji aplikacyjnej i samego rozliczenia uzyskanego dofinansowania. Na takie wyzwania BBC jest przygotowane. Nowa perspektywa budżetowa na lata 2014-2020 przewiduje więcej środków na działania badawczo-rozwojowe i w jeszcze większym stopniu niż dotychczas promowała będzie firmy i projekty innowacyjne. Nastąpi większa decentralizacja środków i więcej pieniędzy zarządzanych będzie na poziomie regionalnym. Prawie dwukrotnie wzrosną możliwości dofinansowania inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii. Poziomy dofinansowania ulegną wprawdzie zmniejszeniu, ale pojawią się też nowe komponenty zwrotne. Zmierzamy ponownie występować o dofinansowanie na realizowanie własnych projektów, jak również rozszerzyć chcemy zakres oferowanego pośrednictwa w pozyskaniu dotacji dla przedsiębiorców.


A.G.: Którymi kanałami pozyskiwani są nowi klienci?

B.P.: BBC posiada dużą baza dotychczasowych klientów, którym oferowane są nowe możliwości finansowania. Nie stosujemy szczególnych form marketingu, działamy w branży, w której najlepszą reklamą są referencje, tak więc to jest główne źródło pozyskiwania nowych klientów. Ze względu na dość specjalistyczną wiedzę o świadczonych usługach, najskuteczniejszą formą pozyskania klientów są bezpośrednie spotkania z firmami i analiza możliwości zrealizowania zlecenia. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę, tak więc poszczególni doradcy samodzielnie prowadzą projekty od momentu wstępnej diagnozy możliwości do momentu ostatecznego rozliczenia inwestycji.


A.G.: A jak rozwija się Spółka AT Group S.A., w której wspólnie z ABS Investment S.A. posiadają Państwo 20% udziałów? Czy plany upublicznienia tego podmiotu są nadal aktualne?

B.P.: Decyzja o powiązaniu z AT Group S.A. sprzed ponad roku spowodowana była potencjałem, jaki posiadają nasi Partnerzy i możliwością świadczenia usług komplementarnych. Kierunek ten podtrzymujemy, chociaż ze względu na opóźniające się wdrożenie funduszy nowej perspektywy budżetowej, opóźnione są wymierne efekty współpracy wynikające z synergii działań. AT Group S.A. działa w innym segmencie rynku usług doradczych, realizuje projekty systemowe, projekty doradcze dla rolników, czy projekty z dziedziny ochrony środowiska, czego nie realizowało dotychczas BBC. Bardzo perspektywiczny jest też wdrażany do komercjalizacji produkt pod nazwą „AT System” będący kompleksowym, „chmurowym” systemem IT służącym do zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Upublicznienie AT Group jest jak najbardziej aktualne i nastąpi w drugiej połowie roku 2014.


A.G.: BBC jest także aktywnym inwestorem. Jak wygląda struktura portfela inwestycyjnego i jego wartość? Którymi kryteriami Spółka kieruje się przy podejmowaniu decyzji o zaangażowaniu kapitałowym?

B.P.: Strategia inwestycyjna BBC jest precyzyjnie określona przez Zarząd. Interesują nas dwa kierunki inwestycje. Pierwszy to inwestycje w firmy posiadające komplementarne usługi, we współpracy z którymi można uzyskać efekt synergii sprzedaży lub oferować wspólnie pakiety usług (przykładem takich inwestycji jest AT Group czy wcześniej ECA-Auxilium S.A.). Drugi kierunek inwestycyjny to firmy notowane na giełdzie lub takie, które będą na niej notowane w perspektywie 12-24 miesięcy, które w naszej ocenie w ciągu 3-5 lat dadzą średnioroczną stopę zwrotu w przedziale 30-50 %. Aktualnie w portfelu posiadamy 10 spółek notowanych i dwie, które planują debiut w tym roku.


A.G.: Niedawno zakończył się IV kw. 2013 r. Czy mógłby Pan szerzej omówić wyniki finansowe w tym okresie oraz w całym ubiegłym roku?

B.P.: W pierwszym tygodniu lutego opublikowany został raport za ostatni kwartał 2013 i generalnie wyniki oceniam pozytywnie. W samym IV kwartale odnotowaliśmy wprawdzie stratę, która spowodowana została przeszacowaniem akcji (głównie Uboat-Line), ale w skali roku wycena aktywów osiągnęła dodatni wynik. Pozytywnym akcentem są natomiast poziom przychodów i zysk na działalności, zarówno w ostatnim kwartale, jak również za cały 2013 rok, które wzrosły w porównaniu z analogicznymi okresami 2012 roku. Ostatecznie, zysk netto Spółki za 2013 rok na poziomie prawie 600 tys. PLN w porównaniu ze startą w roku 2012 ocenić należy bardzo pozytywnie. Zaznaczam, że był to kolejny rok stagnacji w branży finansowej, w jakiej działamy, tak więc z umiarkowaną satysfakcją prezentujemy nasze wyniki jako optymistyczną zapowiedź na najbliższe lata.


A.G.: Spółka wdrożyła w czerwcu program nabywania akcji własnych. Jakie są obecnie plany wobec nabytych akcji?

B.P.: Na dzień dzisiejszy nie podjęliśmy decyzji, jak wykorzystane zostaną akcje własne. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu odnośnie ewentualnej sprzedaży akcji własnych. Cena sprzedaży nie może być niższa od średniej ceny zakupu. Alternatywą jest również przeznaczenie tych akcji na realizację programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników firmy.


A.G.: W ostatnim czasie Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła plany Zarządu wobec wypłaty dywidendy w latach 2014-2016. Jaki poziom może osiągnąć realna stopa dywidendy?

B.P.: Polityka dywidendowa jest jasno określona. Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy przynajmniej w przedziale 25%-50% wypracowanego zysku netto. Realna stopa dywidendy powinna przekraczać znacznie oprocentowanie lokat bankowych, wtedy będzie atrakcyjna dla akcjonariuszy.


A.G.: Które źródła pozyskiwania kapitału są obecnie najatrakcyjniejsze dla podmiotów gospodarczych? Jakie będą tendencje w kolejnych latach?

B.P.: Polska jest cały czas rynkiem słabiej rozwiniętym w zakresie możliwości pozyskania kapitału na rozwój, tym bardziej każdy nowy instrument jest dużą szansą dla firm, które go oferują. BBC stara się nadążać za takimi ofertami i świadczyć kompleksowe usługi. Dostępność do tradycyjnych produktów kredytowych została w ostatnich latach znacznie ograniczona na skutek restrykcyjnej polityki banków. Sukces rynku NewConnect z tych powodów zapewne nie byłby tak duży i pomimo bardziej restrykcyjnych regulacji prawnych giełdę upatrujemy w dalszym ciągu za bardzo atrakcyjne źródło pozyskania kapitału. Tym bardziej, że jest to kapitał nieoprocentowany i bezzwrotny. Ze względu na niskie stopy procentowe i dobrą sytuację polskich Spółek duże powodzenie obserwuje się w segmencie obligacji korporacyjnych, co obarczone jest jednak podwyższonym ryzykiem. Bardzo dużą szansą dla przedsiębiorstw w najbliższych latach w zakresie pozyskania kapitału na rozwój będą fundusze unijne, o których wspominałem w poprzednich pytaniach. Pomimo wdrożenia większej ilości komponentów zwrotnych, będziemy mieli w dalszym ciągu możliwości pozyskiwania dotacji bezzwrotnych. Optymalnym i bezpiecznym rozwiązaniem dla Spółek będzie jednak realizowanie mieszanej inżynierii finansowej, w czym jako firma doradcza zamierzamy aktywnie wspierać naszych klientów.


A.G.: GPW w Warszawie stara się cały czas usprawniać funkcjonowanie rynku NewConnect poprzez wprowadzanie nowych regulacji. Czy zmiany te przynoszą oczekiwane rezultaty?

B.P.: To zależy, jakie były oczekiwania tych zmian. Na pewno wprowadzane stopniowo przez Giełdę modyfikacje Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, pozytywnie wpływają na postrzeganie rynku NewConnect wśród inwestorów. Zwiększa się płynność notowanych na nim instrumentów finansowych, staje się on bardziej przejrzysty, a przez to bezpieczniejszy i atrakcyjniejszy. Szczególne znaczenie miała niedawna zmiana Regulaminu w zakresie przekazywania przez emitentów raportów kwartalnych. Giełda gruntownie zmodyfikowała zakres obowiązkowych informacji, które muszą publikować spółki. Dzięki tym zabiegom, inwestorzy mają dostęp do większej bazy wiedzy o spółkach, w tym przede wszystkim oceny sytuacji przychodowej i struktury kosztów oraz sytuacji płynnościowej. Modyfikacja Regulaminu miała na celu również zdyscyplinowanie spółek w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych poprzez wprowadzenie sankcji, w tym pieniężnych. Obecnie zauważa się coraz częstsze sięganie do tych narzędzi przez Giełdę, co można przyznać, że przynosi efekty.

Dbałość o inwestorów wyraża się również zaostrzeniem przez Giełdę regulacji odnośnie możliwości wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu w ramach alternatywnego rynku. Nie są to jednak przepisy na tyle restrykcyjne, by uniemożliwiały podmiotom o zdrowej sytuacji bilansowej oraz płynnościowej upublicznić swoje instrumenty finansowe. Ograniczono jednak możliwości wejścia na NewConnect podmiotom o niepewnej sytuacji gospodarczej, a tym samym zwiększono bezpieczeństwo inwestorów uczestniczących w obrocie akcjami na tym rynku.


A.G.: Jak ocenia Pan relacje inwestorskie spółek właśnie z alternatywnego rynku? Czy dostrzegalna jest jakakolwiek poprawa w porównaniu z poprzednimi latami?

B.P.: W porównaniu do lat wcześniejszych, obecnie komunikacja spółek z rynkiem jest na znacznie wyższym poziomie. Wynika to ze zwiększenia świadomości Zarządów spółek w aspekcie informowania inwestorów o istotnych zdarzeniach, które oddziałują, bądź mogą mieć wpływ na prowadzoną przez spółkę działalność, o jej wynikach finansowych, a przez to postrzegania spółki przez inwestorów oraz poniekąd rynkowej wyceny jej akcji. Duży wpływ ma również zaostrzenie przepisów Regulaminu ASO przez Giełdę, w tym przede wszystkim wprowadzenie sankcji za naruszenie obowiązków informacyjnych wynikających z Regulaminu. Zauważa się również, że Giełda coraz częściej sankcje stosuje, co na pewno dyscyplinuje spółki w zakresie przekazywania wymaganych informacji. Rynek alternatywny jest jednak stosunkowo młody, przez co niektóre jego elementy, w tym komunikacja z inwestorami nieustannie się rozwija i na pewno z każdym kolejnym rokiem jego funkcjonowania będzie doskonalsza i pełniejsza.


A.G.: Bardzo dziękuję za rozmowę.


.jpg
Bogdan Pukowiec, Prezes Zarządu Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.