WEST REAL ESTATE - Innowacyjna gospodarka zarządzania odpadami

Polska zmaga się z falą śmieci. Ilość składowanych u nas odpadów w porównaniu z UE jest nieproporcjonalnie wysoka. West Real Estate sp. z o.o. (WRE) wprowadza do Polski skuteczny system zarządzania odpadami oparty o najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie opatentowanych systemów oczyszczania, gwarantujących maksymalne wykorzystanie surowców wtórnych. 100% udziałowcem WRE jest wrocławska spółka, notowana na rynku akcji NewConnect, West Real Estate S.A.

Tylko w woj. dolnośląskim w 2010 r. wyprodukowano 457,2 tys. Mg masy biodegradowalnej, z czego jedynie 22 tys. Mg zutylizowano. W Polsce roczną 'fabrykację' odpadów oficjalnie zarejestrowanych szacuje się na ok. 13 mln ton. W jak złym stanie znajduje się rodzima gospodarka odpadami, obrazuje procent ich przetworzenia: 98% odpadów komunalnych jest składowana na wysypiskach, często niekontrolowanych i stanowiących zagrożenie ekologiczne. Przez pierwsze 4-5 lat w składowisku odpadów zachodzi ich tlenowy rozkład. Powoduje to powstawanie (...) substancji gazowych, głównie CO2. W późniejszym okresie zaczyna wydzielać się metan, amoniak i siarkowodor, o których szkodliwości z pewnością nie trzeba przekonywać – mówi dr inż. Henryk Karcz, ekspert ds. substancji palnych oraz Prezes WRE. Substancje te wydobywają się ze składowisk jeszcze przez 15-20 lat. Jedynym racjonalnym wyjściem z tej sytuacji wydaje się więc być przetwarzanie opadów komunalnych, dodaje Karcz.

Dzięki inwestycji WRE wkrótce w woj. dolnośląskim powstanie zakład termicznego przekształcania odpadów - jeden z najnowocześniejszych w Europie i jedyny tego typu w Polsce, który jest w stanie przetworzyć na czystą energię 180 Mg masy odpadów na dobę.

WRE zadbała o proekologiczny charakter inwestycji i przewiduje prawie 100%-skuteczność termiczną procesu. Z początkowej masy odpadów na składowisko trafi jedynie niepalna substancja mineralna (popiół), co zmniejszy produkcję gazów cieplarnianych w otoczeniu. Bez wątpienia można zatem uznać, że budowa zakładu jest przedsięwzięciem korzystnym dla środowiska oraz najbardziej zaawansowaną technologią przekształcania odpadów na świeci, komentuje Prezes WRE.

Projekt zakłada odzysk zmieszanych odpadów komunalnych i osadów ściekowych w dwóch połączonych technologicznie procesach, ale odrębnych technicznie węzłach. Pierwszy odpowiada za przyjęcie, sortowanie i magazynowanie segregowanych odpadów, drugi służy termicznemu przekształcaniu uporządkowanej już frakcji. Dojdzie tam również do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.
W procesie tym, możliwa jest prawie całkowita neutralizacja siarki, chloru oraz niektórych metali ciężkich do związków obojętnych chemicznie, usuwanych z popiołem, który jest pełnowartościowym surowcem budowlanym. Dodatkową innowacją jest wykorzystanie w spalaniu zanieczyszczonego powietrza, komentuje Karcz. Instalacja będzie spełniała wymagania dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zawartych w dokumencie referencyjnym Europejskiego Biura IPPC (EIPPCB) z siedzibą w Sewilli – Reference Document on the Best AvailableTechniques for Waste Incineration.

Strategia firmy wpisuje się w cele Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz plany województwa dolnośląskiego o zmniejszeniu składowania odpadami na najbliższe lata.

źródło: WRE