VABUN podpisał Term Sheet dot. połączenia z Cosma Cannabis Sp. z o.o.

Vabun S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, podpisała Term Sheet z Cosma Cannabis Sp. z o.o. w sprawie połączenia obu spółek. Cosma Cannabis działa na rynku konopnym i zajmuje się dystrybucją produktów farmaceutycznych, suplementów diety oraz medycznej marihuany.

Vabun S.A. podpisała porozumienie o podstawowych warunkach transakcji (Term Sheet) z Cosma Cannabis Sp. z o.o. w sprawie połączenia obu spółek. Połączenie ma nastąpić przez przejęcie, tj. przez przeniesienie całego majątku Cosma Cannabis Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na Vabun S.A. (spółka przejmująca), w zamian za wydanie dotychczasowym udziałowcom Cosma Cannabis Sp. z o.o. akcji Vabun S.A. Wartości obu podmiotów oraz parytet wymiany określone zostaną przez niezależnego biegłego rewidenta, wybranego zgodnie przez strony transakcji, co będzie ustalone w planie połączenia. W obu przypadkach uzyskane wyceny mogą zostać skorygowane o pozycję rynkową spółek. Przeprowadzone analizy wskazały wzajemne uzupełnienia potencjału obu podmiotów oraz możliwości optymalizacji i redukcji kosztów, jak również zwiększenia skali działalności dzięki wykorzystaniu występujących synergii. Po połączeniu planowana jest zmiana nazwy Spółki na Cosma Cannabis S.A. oraz kontynuacja działalności w branży konopnej, w pierwszej fazie zakładającej dystrybucję suplementów diety i żywności konopnej, opierając się na autorskich recepturach, markach własnych oraz produktach zewnętrznych tj. Cosma Cannabis, Full Spectrum, Canada Oil etc. W dalszej kolejności planowane jest wyjście ze sprzedażą na inne rynki europejskie oraz wprowadzanie na rynek wyrobów medycznych w tym surowców farmaceutycznych. Zarząd Vabun S.A. dostrzega bardzo wysoki potencjał rozwoju branży konopnej oraz suplementów diety i jest przekonany, że połączenie z podmiotem działającym na tym rynku przyniesie Spółce wymierne korzyści.

„Po przeprowadzonych analizach znaleźliśmy bardzo wiele synergii pomiędzy spółkami oraz obszarów do optymalizacji kosztów funkcjonowania. Rynek konopi włóknistych oraz medycznych powinien notować w kolejnych latach istotny wzrost, więc Cosma Cannabis ma przed sobą bardzo dobre perspektywy. Warto również dodać, że obecność na rynku kapitałowym i status spółki publicznej z pewnością przyczynią się do dalszego rozwoju połączonych spółek. Kolejnym etapem transakcji będzie przygotowanie Planu Połączenia spółek.” - ocenia Łukasz Górski, Prezes Zarządu Spółki Vabun S.A.

„Wierzymy mocno w Polski rynek kapitałowy, a przyszłe wsparcie finansowe, które chcielibyśmy pozyskać z publicznych emisji akcji planujemy przeznaczyć na rozwój nowych produktów oraz szeroką ekspansję zagraniczną w kanale B2B oraz eCommerce.” - dodaje Łukasz Kręski, Dyrektor Zarządzający Cosma Cannabis.

Zgodnie z określonym w Term Sheet harmonogramem działań plan połączenia spółek ma zostać przyjęty do dnia 31 grudnia 2021 r. Ponadto strony ustaliły, iż do dnia 30 września 2021 r. w zakresie planowanej transakcji negocjować będą na zasadzie wyłączności, tj. nie będą prowadzić rozmów z podmiotami trzecimi w sprawach potencjalnego połączenia lub zbycia posiadanego przedsiębiorstwa.

Cosma Cannabis Sp. z o.o. została stworzona w odpowiedzi na potrzeby rynku konopnych produktów farmaceutycznych, suplementów diety oraz medycznej marihuany. Tworzy ją multidyscyplinarny zespół specjalistów o uzupełniających się kompetencjach biznesowych. Cosma Cannabis zajmuje się dystrybucją produktów na rynku polskim oraz europejskim w kanałach: aptecznym i farmaceutycznym, specjalistycznych sklepów zielarskich, punktów ze zdrową żywnością i oczywiście e-Commerce.

Warto podkreślić, iż współzałożycielami Cosma Cannabis Sp. z o.o. są : Przemysław Lahuta, Remigiusz Czerniej, Ilirian Osmanaj oraz Piotr Stępniewski i Łukasz Kręski - założyciele międzynarodowego serwisu e-Commerce www.eSky.pl oraz innych projektów biznesowych, produkcyjnych, jak i dystrybucyjnych, odnoszących sukcesy w innych branżach.

Spółka Cosma Cannabis prowadzi obecnie dystrybucję suplementów diety oraz wprowadza na rynek innowacyjne i atrakcyjne dla konsumentów własne linie produktów konopnych bogatych w popularne obecnie substancje tj. CBG, CBD, witaminy oraz suplement diety, cieszących się ogromnym zainteresowaniem.

Zarząd Vabun S.A. podjął w lutym br. decyzję w sprawie wyboru opcji strategicznej, polegającej na sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Vabun poprzez wydzielenie jej ze struktur i sprzedaży na rzecz podmiotu trzeciego powiązanego lub nie powiązanego z Vabun, a następnie połączeniu Vabun z innym podmiotem działającym w innej, bardziej perspektywicznej branży.

Vabun S.A. jest Spółką notowaną na rynku NewConnect od czerwca 2018 r.

źródło: Vabun