SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE zrealizuje kolejne zamówienia

Surfland Systemy Komputerowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., działająca w branży IT, zrealizuje projekt dla Gminy Strzegom o wartości blisko 0,34 mln zł brutto. Emitent prowadzi również aktywne działania w zakresie rozwoju nowej oferty związanej z RODO.

Spółka podpisała umowę z Gminą Strzegom z związku z wyborem jej oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: "Dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja sprzętu multimedialnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej w budynku CAS "Karmel" w Strzegomiu dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. "Szlak Kamienia". Realizacja pierwszego etapu zadania nastąpi do 31 stycznia 2018 r., a jego wartość wynosi prawie 236 tys. zł brutto. Z kolei drugi etap ma zostać zakończony do 30 maja 2018 r., a jego wartość sięga ponad 102 tys. zł. Zdaniem Zarządu SSK S.A. pozyskane zamówienie i jego realizacja będą miały pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

„Realizacja projektu „Szlak Kamienia” w ramach podpisanej z Gminą Strzegom umowy handlowej pozwoli na zdyskontowanie unikalnych kompetencji i doświadczeń zdobytych w ostatnich latach podczas dostawy, instalacji i serwisu ścieżek dydaktycznych na terenie Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu.” - komentuje Bogusław Bartoń, Prezes Zarządu Spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A.

Emitent przygotowuje się także do zaoferowania rynkowi kompleksowej usługi w zakresie wdrożenia procedur i rozwiązań IT dostosowujących podmioty do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, czyli tzw. RODO. Zwiększony popyt na rozwiązania IT konieczne do spełnienia wymogów tego rozporządzenia oraz bardzo dobre relacje z bazą obsługiwanych klientów, m.in. dzięki świadczeniu długoterminowych usług opieki serwisowej, stwarzają Spółce bardzo dobre perspektywy dla zwiększenia strumieni przychodowych ze sprzedaży przygotowanych rozwiązań. Dodatkowo, SSK S.A. pracuje też nad rozwojem swoich kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa, które umożliwią wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług z tego obszaru w 1 kw. 2018 r.

„Postępująca cyfryzacja gospodarki, szybkie tempo zmian technologicznych w dziedzinie Internetu i rozwiązań mobilnych skutkuje jednocześnie ewolucją cyberzagrożeń oraz koniecznością wdrażania nowych mechanizmów i środków technologicznych eliminujących potencjalne zagrożenia i ograniczających ewentualne straty. Naturalną konsekwencją tych globalnych zmian będzie w najbliższych latach coraz większy popyt na usługi i rozwiązania będące odpowiedzią na te zagrożenia.” - zakończył Prezes Bartoń.

SSK S.A. po trzech kwartałach 2017 r. osiągnęła 266 tys. zł zysku EBITDA przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 2.359 tys. zł. W październiku br. Spółka podpisała umowę z XSystem S.A. o współpracy w zakresie dystrybucji oprogramowania produkowanego przez ten podmiot - systemu elektronicznego obiegu dokumentów ACCELO™. Jest to nowoczesne oprogramowanie pozwalające na zautomatyzowanie i standaryzację newralgicznych obszarów zarządzania dokumentacją takich jak archiwizacja elektroniczna (repozytorium) i monitorowany obieg dokumentów zapewniający kontrolowany dostęp i bezpieczeństwo biznesowe.

Surfland Systemy Komputerowe S.A. działa na rynku informatycznym od 1998 r. i oferuje nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii informatycznych, outsourcingu IT oraz cloud computingu. Spółka świadczy usługi dla przedsiębiorstw, instytucji, a także dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Surfland Systemy Komputerowe S.A. jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r. W lipcu br. w akcjonariacie Spółki pojawił się nowy inwestor finansowy - ABS Investment S.A., który przekroczył próg 25% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.

źródło: Surfland Systemy Komputerowe