SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE połączy się z VR Factory Games

Surfland Systemy Komputerowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., poinformowała, że jej akcjonariusze podczas NWZ podjęli uchwałę o połączeniu ze spółką VR Factory Games Sp. z o.o. Po połączeniu Spółka zmieni nazwę na VR Factory Games S.A. i będzie prowadziła działalność w zakresie tworzenia, promocji oraz dystrybucji gier rozrywkowych i aplikacji marketingowych wykorzystujących technologię wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Surfland Systemy Komputerowe S.A. oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników VR Factory Games Sp. z o.o. podjęły uchwały w sprawie połączenia obu podmiotów, zgodnie z uzgodnionym i przyjętym przez Zarządy obu spółek w dniu 29 grudnia 2020 r. (aneksowanym 8 kwietnia 2021 r.) Planem Połączenia. Połączenie Emitenta z VR Factory Games zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku VR Factory Games na SSK S.A. w zamian za nowo emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii L, które SSK S.A. wyda wspólnikom VR Factory Games na zasadach określonych w Planie Połączenia. W ramach połączenia kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 4.927.366 zł do kwoty 32.847.366 zł, tj. o kwotę 27.920.000 zł w drodze emisji 27.920.000 sztuk akcji serii L. Po rejestracji połączenia SSK S.A. zmieni nazwę na VR Factory Games S.A. i rozpocznie działalność w branży wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości.

„Po wielu miesiącach intensywnych prac nad połączeniem spółek dotarliśmy do finałowego etapu. Zatwierdzenie połączenia przez NWZ SSK S.A. oraz NZW VR Factory Games Sp. z o.o. stanowi zwieńczenie naszych działań w zakresie fuzji. Teraz będziemy oczekiwali na dokonanie wpisu połączenia przez Sąd. VR Factory Games S.A. będzie prowadziła działalność w bardzo przyszłościowej branży VR oraz AR. Rynek ten dynamicznie rośnie, więc perspektywy rozwoju dla połączonych spółek wydają się być bardzo dobre.” - wyjaśnia Artur Górski, Prezes Zarządu Spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A.

Po połączeniu Surfland Systemy Komputerowe S.A. z VR Factory Games Sp. z o.o. Spółka zmieni nazwę na VR Factory Games S.A. i rozpocznie działalność związaną z tworzeniem, promocją oraz dystrybucją gier rozrywkowych oraz aplikacji marketingowych (B2C lub B2B) wykorzystujących technologię wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości.

„Do chwili obecnej VR Factory Games wydała we własnym zakresie trzy tytuły VR - „Bartender VR Simulator”, „Guns and Notes” oraz „Horror Bar VR”, która to gra miesiąc temu została nominowana do nagrody „VR Game of the Year”. W tym roku poza pracą nad nowym tytułem, Spółka skupia się na tym, aby wydane dotychczas gry pojawiły się na jak największej liczbie platform VR. Do końca roku dzięki współpracy z Pico, Oculus Quest i PlayStation VR, Spółka ma nadzieję na zwiększenie o blisko 10 nowych strumieni przychodowych z tytułu sprzedaży własnych gier na nowych platformach. W najbliższym czasie planujemy rozbudowanie zespołu, działania marketingowe ukierunkowane na wsparcie sprzedaży wydanych gier i nawiązanie współpracy z wydawcami gier. Rozważamy też akwizycję spółki specjalizującej się w obszarze produkcji szkoleń VR i narzędzi wsparcia procesów biznesowych bazujących na technologii AR.” - podsumowuje Sławomir Matul, Prezes Zarządu Spółki VR Factory Games Sp. z o.o.

Surfland Systemy Komputerowe S.A. to spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r. W 2020 r. Spółka wydzieliła swoją dotychczasową działalność w obszarze oferowania, projektowania, dostaw rozwiązań i systemów IT, realizacji projektów oraz świadczenia szerokiego wachlarza usług IT do spółki zależnej Surfland Systemy Komputerowe Sp. z o.o., w której posiada 100% udziałów.

W lutym 2020 r. Spółka poinformowała o dokonaniu wyboru opcji strategicznej polegającej na połączeniu Emitenta z innym podmiotem w drodze przejęcia przez ten podmiot, po uprzednim wydzieleniu podstawowej działalności do nowo powołanej spółki. Decyzja ta poprzedzona została analizą wariantowych opcji, o których Emitent informował w grudniu 2019 r. oraz konsultacjami z głównymi akcjonariuszami Spółki.

źródło: Surfland Systemy Komputerowe