SSK wydzieli działalność i połączy się z innym podmiotem

Surfland Systemy Komputerowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., działająca w branży IT, dokonała wyboru opcji strategicznej polegającej na połączeniu Emitenta z innym podmiotem w drodze przejęcia przez ten podmiot, po uprzednim wydzieleniu podstawowej działalności do nowo powołanej spółki. W grudniu ub. roku SSK S.A. poinformowała rynek o rozpoczęciu analizy wariantowych opcji strategicznych.

Zarząd Spółki podjął uchwałę dot. wyboru opcji strategicznej, polegającej na połączeniu SSK S.A. z innym podmiotem w drodze przejęcia przez ten podmiot, po uprzednim wydzieleniu podstawowej działalności Spółki do nowo powołanego podmiotu. Decyzja ta o wyborze opcji strategicznej do realizacji w bieżącym roku została poprzedzona analizą wariantowych opcji, o których Emitent informował w grudniu 2019 r. oraz konsultacjami z głównymi akcjonariuszami Spółki. Zarząd SSK S.A. zarekomenduje najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci wyodrębnionego „Działu Realizacji Projektów i Usług IT”, poprzez jego przeniesienie na rzecz nowo powołanego podmiotu. Wycena wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostanie zlecona podmiotowi zewnętrznemu. Obecnie żadne decyzje związane z wyborem konkretnego podmiotu do udziału w realizacji wybranej opcji strategicznej nie zostały podjęte. Zarząd SSK S.A. uważa, że wybór tej opcji strategicznej będzie najkorzystniejszy dla dalszego rozwoju Spółki i wzrostu jej wartości.

„Podejmując decyzję o wyborze opcji strategicznej kierowaliśmy się przede wszystkim oceną prawdopodobieństwa szybkiego, bardziej dynamicznego wzrostu w najbliższych 2-3 latach, który umożliwiłby wypracowywanie dodatnich wyników finansowych, a co za tym idzie oczekiwanych zysków. Motywacją do podjęcia ostatnich decyzji była m.in. analiza możliwości zwiększenia rentowności dotychczasowej działalności w aktualnej strukturze organizacyjnej m.in. w kontekście istotnych zmian na rynku rozwiązań IT w ostatnich dwóch latach oraz dynamicznie rosnących wynagrodzeń specjalistów tej branży. Przewidujemy, że proces przeniesienia ZCP-u do nowo powołanego podmiotu zajmie nam ok. sześciu miesięcy, a cały proces związany z połączeniem z innym podmiotem powinien zakończyć się późną jesienią tego roku.” - wyjaśnia Bogusław Bartoń, Prezes Zarządu Spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A.

W grudniu ub. roku Spółka poinformowała, że w wyniku oceny aktualnej jej sytuacji oraz analizy trendów i perspektyw rozwoju rynku IT, Zarząd podjął w porozumieniu z głównymi akcjonariuszami decyzję o przeanalizowaniu w najbliższych kilku tygodniach wariantowych opcji strategicznych dla Emitenta. Wśród tych opcji znalazło się m.in. dokapitalizowanie SSK S.A. poprzez prywatną emisję akcji celem budowy i rozwoju działu systemów multimedialnych, w tym m.in. systemów AR (ang. augmented reality), połączenie z innym podmiotem w drodze przejęcia przez ten podmiot, po uprzednim wydzieleniu podstawowej działalności Spółki do nowo powołanego podmiotu oraz stworzenie grupy kapitałowej z Emitentem jako podmiotem dominującym i wydzielenie dotychczasowej działalności w obszarze IT do podmiotu zależnego.

Po trzech kwartałach 2019 r. Spółka wypracowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 2.290 tys. zł, osiągając przy tym zysk EBITDA w wysokości 94 tys. zł. W sierpniu br. Emitent poinformował o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA przez notowany na rynku NewConnect fundusz kapitałowy Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. Po przeprowadzonych transakcjach podmiot ten posiada 209.000 szt. akcji SSK S.A. stanowiących 5,06% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. Jest to tym samym drugi inwestor finansowy, który pojawił się w akcjonariacie Spółki. Pierwszym z nich był fundusz kapitałowy ABS Investment, który ujawnił się w akcjonariacie SSK S.A. w lipcu 2017 r.

Na początku 2019 r. Spółka rozpoczęła działania handlowe w nowym segmencie biznesowym związanym z usługami ochrony danych i zaoferował swoim klientom rozwiązania do ochrony danych na każdym etapie ich przetwarzania w systemach informatycznych. Oferta SSK S.A. w tym obszarze jest bardzo szeroka i obejmuje m.in. wdrażanie systemów kontroli dostępu do danych, przygotowywanie rozwiązań oraz procedur archiwizacji, tworzenie kopii zapasowych, a także dostarczanie wiedzy i usługi na temat trwałego kasowania oraz bezpiecznej utylizacji nośników. Emitent przeprowadza także audyty bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemach informatycznych oraz świadczy usługi doradcze w procesie wdrażania polityk bezpieczeństwa i szkoleniowe w zakresie ochrony firmowych danych.

Surfland Systemy Komputerowe S.A. działa na rynku informatycznym od 1998 r. i oferuje nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii informatycznych, outsourcingu IT oraz cloud computingu. Emitent dostarcza również rozwiązania do ochrony danych na każdym etapie ich przetwarzania w systemach informatycznych. Spółka świadczy usługi dla przedsiębiorstw, instytucji, a także dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Surfland Systemy Komputerowe S.A. jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r. W lipcu 2017 r. w akcjonariacie Spółki pojawił się nowy inwestor finansowy - ABS Investment S.A. W 2018 r. SSK S.A. zmieniła siedzibę i przeprowadziła migrację swoich zasobów do Data Techno Parku we Wrocławiu i funkcjonującego przy nim itQ Data Center, będącego jednym z największych centrów przetwarzania danych w Europie Środkowej.

źródło: Surfland Systemy Komputerowe