SSK realizuje nowe projekty i poprawia wyniki

Surfland Systemy Komputerowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., działająca w branży IT, zakończyła pierwsze półrocze 2018 roku zyskiem EBITDA oraz wzrostem przychodów netto ze sprzedaży w ujęciu rdr. Emitent realizuje nowe projekty i pracuje nad pozyskaniem kolejnych kontraktów.

Spółka osiągnęła w pierwszym półroczu 2018 r. zysk EBITDA w wysokości ponad 2 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży wyniosły w tym okresie 1.695 tys. zł. Rok wcześniej przychody netto ze sprzedaży SSK S.A. sięgnęły 1.676 tys. zł. Emitent utrzymuje stałą poprawę wyników finansowych w porównaniu do poprzednich lat m.in. dzięki ciągłej optymalizacji posiadanych zasobów oraz utrzymaniu wysokiej dyscypliny kosztowej i to pomimo mocno rosnących wynagrodzeń pracowników w branży IT. W 2 kw. 2018 r. Spółka pozyskała środki z pożyczki udzielonej przez Akcjonariusza w kwocie 300 tys. zł, które pozwolą na poprawę płynności finansowej oraz realizację nowych przedsięwzięć biznesowych mających wygenerować wzrost przychodów. Zarząd SSK S.A. przewiduje, że podejmowane działania w obszarze biznesowym oraz operacyjnym przełożą się na dalszą poprawę sprzedaży i zwiększenie rentowności.

„Utrzymanie w pierwszej połowie roku pozytywnego trendu poprawy wyników finansowych dzięki przeprowadzonej w minionych okresach głębokiej restrukturyzacji zasobów pozwala na prezentację umiarkowanego optymizmu co do wyników Spółki w drugim półroczu i w całym 2018 roku – w szczególności zysku EBITDA. Na wykazywany poziom zysku netto nadal negatywny wpływ ma relatywnie wysoki koszt amortyzacji będący pokłosiem nieudanych inwestycji realizowanych przez Spółkę w latach 2013-2014.” - wyjaśnia Bogusław Bartoń, Prezes Zarządu Spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A.

Emitent w minionym kwartale koncentrował swoje działania handlowe na kontynuacji aktywności związanych z wprowadzeniem na rynek kompleksowej oferty w zakresie przygotowania podmiotów do spełniania wymogów rozporządzenia RODO i pozyskaniu kolejnych klientów, co pozwoliło na podpisanie umów z podmiotami na realizację usług w tym segmencie biznesowym zarówno w warstwie technologicznej, jak i organizacyjno-prawnej. SSK S.A. sfinalizowała prace w obszarze RODO realizowane dla kilku podmiotów. Spółka podpisała także umowę z PGNiG Gazoprojekt z siedzibą we Wrocławiu na modernizację serwerowni i przeprowadziła prace zgodnie z przyjętym harmonogramem.

SSK S.A. przygotowywała się do procesu relokacji biura i zasobów dotychczasowej serwerowni w związku ze zmianą siedziby. Emitent prowadził uzgodnienia i negocjacje handlowe z wybranymi oferentami. Zarząd Spółki dokonał też weryfikacji umów zawartych z dostawcami usług pod kątem optymalizacji kosztów w nowej lokalizacji.

„Spółka w okresie drugiego kwartału zakończyła z sukcesem realizację trzech projektów obejmujących audyty organizacyjno-prawne oraz audyty bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w kontekście wymagań rozporządzenia RODO oraz pozyskała czterech nowych kontrahentów na realizację tego typu usług. Równolegle bazując na kompetencjach ugruntowanych wielokrotną realizacją projektów integracyjnych dot. projektowania, wykonywania i modernizacji serwerowni pozyskała kolejne zamówienie tego typu, tym razem na modernizację serwerowni w firmie PGNiG Gazoprojekt. Sporym wyzwaniem dla zespołu technicznego i logistycznego były jednocześnie prace i aktywności związane z planowaną relokacją zasobów Spółki. Proces ten został powiązany z weryfikacją i optymalizacją kosztów usług telekomunikacyjnych niezbędnych w prowadzonej działalności.” - zakończył Prezes Bartoń.

Surfland Systemy Komputerowe S.A. działa na rynku informatycznym od 1998 r. i oferuje nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii informatycznych, outsourcingu IT oraz cloud computingu. Spółka świadczy usługi dla przedsiębiorstw, instytucji, a także dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Surfland Systemy Komputerowe S.A. jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r. W lipcu 2017 r. w akcjonariacie Spółki pojawił się nowy inwestor finansowy - ABS Investment S.A. Z kolei w pierwszym kwartale 2018 r. SSK S.A. przeprowadziła emisję akcji serii J pozyskując z niej ponad 566 tys. zł. Inwestorzy objęli łącznie 566.200 szt. akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 zł.

źródło: Surfland Systemy Komputerowe