SSK publikuje prognozy finansowe na 2018 r.

Surfland Systemy Komputerowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., działająca w branży IT, opublikowała prognozy finansowe na 2018 r. Emitent zamierza wypracować od 150 tys. zł do 180 tys. zł zysku EBITDA oraz zanotować przychody netto ze sprzedaży w przedziale od 3.400 tys. zł do 3.700 tys. zł.

Zgodnie z przedstawionymi przez Spółkę prognozami finansowymi na 2018 r. jej zysk EBITDA ma wynieść od 150 tys. zł do 180 tys. zł. Z kolei prognozowany poziom jej przychodów netto ze sprzedaży kształtuje się na poziomie od 3.400 tys. zł do 3.700 tys. zł. Zarząd SSK S.A. przygotował prognozy finansowe na 2018 r. w oparciu o bieżący portfel klientów i zamówień oraz po analizie uzyskiwanych rentowności w poszczególnych segmentach biznesowych.

„Zdecydowaliśmy się na publikację prognoz w momencie, kiedy przeprowadzone działania restrukturyzacyjne dały wymierne efekty w postaci stabilizacji osiąganych przychodów i wypracowywania w kolejnych okresach dodatniego wyniku EBITDA. To właściwy moment na rozpoczęcie procesu odbudowy wartości Spółki dzięki przewidywanej progresji wyników.” - komentuje Bogusław Bartoń, Prezes Zarządu Spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A.

Po dwóch kwartałach 2018 r. zysk EBITDA Emitenta był dodatni i wyniósł 2 tys. zł, a jego przychody netto ze sprzedaży sięgnęły w tym okresie 1.695 tys. zł. Spółka podtrzymuje poprawę wyników finansowych poprzez optymalizację posiadanych zasobów, utrzymanie wysokiej dyscypliny kosztowej oraz efektywną selekcję nowych projektów biznesowych. W 2 kw. 2018 r. SSK S.A. zrealizowała modernizację serwerowni dla jednej ze spółek z grupy PGNiG oraz kontynuowała działania w segmencie biznesowym obejmującym świadczenie usług dot. przygotowania podmiotów do spełniania wymogów rozporządzenia RODO zarówno w warstwie technologicznej, jak i organizacyjno-prawnej. Emitent realizował również drugi etap projektu w ramach umowy z Gminą Strzegom na dostawę, montaż, instalację i konfigurację sprzętu multimedialnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej w budynku CAS "Karmel" w Strzegomiu dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. "Szlak Kamienia".

„Poprawa wyników finansowych Spółki w ostatnich dwóch kwartałach nie byłaby możliwa bez ciągłego monitoringu efektywności biznesowej zarówno potencjalnych, jak i realizowanych projektów sprzedażowych oraz wdrożeniowych. Comiesięcznej analizie poddajemy również wyniki osiągane w poszczególnych grupach produktowych - wyniki tych analiz stanowią podstawę do podejmowania właściwych decyzji biznesowych, które przekładają się na wskaźniki rentowności w kolejnych okresach.” - dodaje Prezes Bartoń.

Surfland Systemy Komputerowe S.A. działa na rynku informatycznym od 1998 r. i oferuje nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii informatycznych, outsourcingu IT oraz cloud computingu. Spółka świadczy usługi dla przedsiębiorstw, instytucji, a także dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Surfland Systemy Komputerowe S.A. jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r. W lipcu 2017 r. w akcjonariacie Spółki pojawił się nowy inwestor finansowy - ABS Investment S.A. Z kolei w pierwszym kwartale 2018 r. SSK S.A. przeprowadziła emisję akcji serii J pozyskując z niej ponad 566 tys. zł. Inwestorzy objęli łącznie 566.200 szt. akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 zł.

źródło: Surfland Systemy Komputerowe