SSK liczy na pozytywne efekty restrukturyzacji

Surfland Systemy Komputerowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., działająca w branży IT, oczekuje poprawy wyników dzięki przeprowadzeniu głębokiej restrukturyzacji w wielu obszarach funkcjonowania. Spółka rozwija także swoje kompetencje w obszarze wdrożenia procedur i rozwiązań IT związanych z RODO oraz usług w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Emitent zakończył 4 kw. 2017 r. stratą netto w wysokości 137 tys. zł oraz stratą EBITDA na poziomie 14 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 895 tys. zł. W analogicznym okresie 2016 r. strata netto SSK S.A. wyniosła 174 tys. zł, strata EBITDA 429 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 1.089 tys. zł. Cały 2017 r. Spółka zakończyła zyskiem EBITDA w kwocie 253 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 3.254 tys. zł. Osiągnięte wyniki finansowe wykazują wyraźną poprawę, co jestem efektem działań restrukturyzacyjnych w wielu obszarach działalności Emitenta oraz utrzymywania dyscypliny kosztowej. Zarząd SSK S.A. koncentruje obecnie swoje działania na optymalizacji struktury finansowania Spółki, dzięki czemu możliwe będzie realizowanie nowych przedsięwzięć biznesowych.

„Poprawa wyników finansowych w relacji rok do roku jest z jednej strony wynikiem weryfikacji i przebudowy zespołów merytorycznych, redukcji niedochodowych obszarów działalności oraz optymalizacji kosztów stałych, a z drugiej strony silnej koncentracji na wybranych, dochodowych działaniach rynkowych. Realizowana wspólnie z głównymi akcjonariuszami restrukturyzacja finansowania Spółki powinna zakończyć się m.in. zdecydowaną poprawą dostępności do instrumentów finansowych, niezbędnych do finansowania projektów rozwojowych. W warunkach ostrej konkurencji i dynamicznych zmian na rynku wyłącznie realizacja tych projektów stwarza szanse na zwiększenie strumieni przychodowych i marż.” - podkreśla Bogusław Bartoń, Prezes Zarządu Spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A.

Spółka zbudowała całościową ofertę w zakresie przygotowania podmiotów do spełniania wymogów rozporządzenia RODO wykorzystując przy tym wiedzę i wieloletnie doświadczenia na polu doradztwa prawnego (partnerskie kancelarie prawne), informatyki oraz zarządzania projektami. Dzięki temu uzyskany został efekt synergii, który pozwala planować oraz nadzorować proces przygotowań zarówno w warstwie organizacyjno-prawnej, jak i technologicznej. Drugim, ważnym działaniem w obszarze technologiczno-produktowym było przygotowanie i wprowadzenie do oferty SSK S.A platformy do tworzenia i zarządzania kopiami zapasowymi danych osobowych - ODO Backup. Emitent kontynuuje też rozwój swoich kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa, co powinno mu umożliwić zaoferowanie rynkowi w najbliższym czasie komplementarnych produktów i usług. Te dwa kierunki rozwoju zdaniem Zarządu Spółki mogą przełożyć się na jej dynamiczną transformację i poprawę wyników finansowych.

„RODO to jeden z bardziej nośnych tematów ostatnich miesięcy, także w kontekście konieczności zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych. RODO dotyczy praktycznie wszystkich podmiotów, co istotnie poszerzyło rynek dla dostawców usług IT. Oceniamy, że przede wszystkim w roku 2018, ale i w kolejnych latach, będzie się utrzymywało zainteresowanie rynku usługami informatycznymi wspierającymi przedsiębiorstwa i instytucje w odpowiednim zabezpieczeniu przetwarzanych danych. Widzimy też, że bezpieczeństwo informatyczne to dziś w dużej mierze ochrona przez zagrożeniami płynącymi z cyberprzestrzeni. Nie ulega wątpliwości, że „cyber security” to naturalny kierunek rozwoju kompetencji dla firm z naszej branży.” - zakończył Prezes Bartoń.

SSK S.A. poinformowała o zrealizowaniu pierwszego etapu projektu w ramach realizacji umowy z Gminą Strzegom na dostawę, montaż, instalację i konfigurację sprzętu multimedialnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej w budynku CAS "Karmel" w Strzegomiu dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. "Szlak Kamienia". Wartość pierwszego etapu zadania wynosi 236 tys. zł brutto. Realizacja drugiego etapu prac o wartości 102 tys. zł brutto powinna nastąpić do 30 maja 2018 r.

Surfland Systemy Komputerowe S.A. działa na rynku informatycznym od 1998 r. i oferuje nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii informatycznych, outsourcingu IT oraz cloud computingu. Spółka świadczy usługi dla przedsiębiorstw, instytucji, a także dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Surfland Systemy Komputerowe S.A. jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r. W lipcu br. w akcjonariacie Spółki pojawił się nowy inwestor finansowy - ABS Investment S.A., który przekroczył próg 25% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.

źródło: Surfland Systemy Komputerowe