SSK coraz bliżej połączenia z podmiotem z branży VR

Surfland Systemy Komputerowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., działająca w branży IT, zwiększyła w 2 kw. 2020 r. przychody netto ze sprzedaży do poziomu 1.069 tys. zł. Spółka pod koniec lipca br. zawarła także Term Sheet w sprawie połączenia z VRScreens Sp. z o.o.

Emitent zakończył drugi kwartał 2020 r. przychodami netto ze sprzedaży w wysokości 1.069 tys. zł wobec 699 tys. zł w analogicznym okresie 2019 r. Strata netto Spółki w zakończonym kwartale wyniosła 42 tys. zł. SSK S.A. działając w trudnych warunkach związanych z pandemią COVID-19 prowadziła działania handlowe, które pozwoliły na zrealizowanie kilku istotnych projektów. Spółka zakończyła także emisję akcji serii K, z której pozyskała 800 tys. zł. Zarząd SSK S.A. dobrze ocenia sytuację Spółki i jej wyniki w drugim kwartale br.

„Pomimo obostrzeń i zagrożeń, związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa, dzięki finalizacji w drugiej połowie kwartału trzech znaczących projektów zanotowaliśmy ponad 25% wzrost przychodów w stosunku do planowanych. Nie bez znaczenia dla skutecznej realizacji tych projektów był wpływ środków z emisji akcji serii K, które w istotny sposób wpłynęły na poprawę kondycji finansowej Spółki.” - wyjaśnia Bogusław Bartoń, Prezes Zarządu Spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A.

Pod koniec lipca 2020 r. Spółka podpisała ze spółką VRScreens Sp. z o.o. Porozumienie o podstawowych warunkach transakcji (Term Sheet), zgodnie z którym zamiarem obu podmiotów jest przeprowadzenie procesu połączenia VRScreens jako Spółki Przejmowanej ze Spółką SSK S.A. jako Spółką Przejmującą poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej. Podmiot powstały w wyniku Połączenia będzie działał pod firmą VR Factory S.A. lub inną wskazaną przez Spółkę Przejmowaną i będzie prowadził działalność związaną z tworzeniem, promocją oraz dystrybucją gier rozrywkowych oraz aplikacji marketingowych B2C lub B2B wykorzystujących technologię wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości. Strony ustaliły, że najpóźniej do dnia 31 października 2020 r. podpisany zostanie Plan Połączenia, który określi m.in. parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Emitenta. Zarząd SSK S.A. liczy, że potencjalne połączenie wpłynie pozytywnie na wartość rynkową Spółki i jej wyniki finansowe w kolejnych latach.

„Podpisane w ostatnim czasie Porozumienia Term Sheet jest efektem konsekwentnej realizacji opcji strategicznej polegającej na połączeniu z innym podmiotem, w efekcie rozwinięcie działalności w nowej, dynamicznie rosnącej w Polsce i na świecie branży. Pomyślna finalizacja transakcji będzie jednym z najważniejszych zdarzeń biznesowych w historii Spółki, które w najbliższej przyszłości powinno przełożyć się na szybki wzrost jej wartości.” - zakończył Prezes Bartoń.

W dniu 20.08.2020 r. odbędzie się NWZ Spółki, podczas którego Akcjonariusze zadecydują o wyrażeniu zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki Surfland Systemy Komputerowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów obejmowanych przez Surfland Systemy Komputerowe S.A.

W lutym br. Spółka poinformowała o dokonaniu wyboru opcji strategicznej polegającej na połączeniu Emitenta z innym podmiotem w drodze przejęcia przez ten podmiot, po uprzednim wydzieleniu podstawowej działalności do nowo powołanej spółki. Decyzja ta poprzedzona została analizą wariantowych opcji, o których Emitent informował w grudniu 2019 r. oraz konsultacjami z głównymi akcjonariuszami Spółki. Zarząd SSK S.A. będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci wyodrębnionego „Działu Realizacji Projektów i Usług IT”, poprzez jego przeniesienie na rzecz nowo powołanego podmiotu.

W grudniu ub. roku Spółka poinformowała, że w wyniku oceny aktualnej jej sytuacji oraz analizy trendów i perspektyw rozwoju rynku IT, Zarząd podjął w porozumieniu z głównymi akcjonariuszami decyzję o przeanalizowaniu w najbliższych kilku tygodniach wariantowych opcji strategicznych dla Emitenta. Wśród tych opcji znalazło się m.in. dokapitalizowanie SSK S.A. poprzez prywatną emisję akcji celem budowy i rozwoju działu systemów multimedialnych, w tym m.in. systemów AR (ang. augmented reality), połączenie z innym podmiotem w drodze przejęcia przez ten podmiot, po uprzednim wydzieleniu podstawowej działalności Spółki do nowo powołanego podmiotu oraz stworzenie grupy kapitałowej z Emitentem jako podmiotem dominującym i wydzielenie dotychczasowej działalności w obszarze IT do podmiotu zależnego.

Surfland Systemy Komputerowe S.A. działa na rynku informatycznym od 1998 r. i oferuje nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii informatycznych, outsourcingu IT oraz cloud computingu. Emitent dostarcza również rozwiązania do ochrony danych na każdym etapie ich przetwarzania w systemach informatycznych. Spółka świadczy usługi dla przedsiębiorstw, instytucji, a także dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Surfland Systemy Komputerowe S.A. jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r. W akcjonariacie Spółki obecnych jest dwóch inwestorów finansowych - ABS Investment S.A. oraz Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. W 2018 r. SSK S.A. zmieniła siedzibę i przeprowadziła migrację swoich zasobów do Data Techno Parku we Wrocławiu i funkcjonującego przy nim itQ Data Center, będącego jednym z największych centrów przetwarzania danych w Europie Środkowej.

źródło: Surfland Systemy Komputerowe