SFERANET przedstawiła prognozy finansowe na 2018 r.

SferaNET S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2014 r., działająca w branży telekomunikacyjnej, zaprezentowała prognozy finansowe na 2018 r. Przewidują one wypracowanie przez Emitenta w tym roku zysku EBITDA na poziomie 1,1 mln zł oraz przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 5,4 mln zł.

Opublikowane przez Spółkę prognozy finansowe na 2018 r. zakładają, że osiągnie ona zysk EBITDA w kwocie 1.100 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosą 5.400 tys. zł. Prognoza finansowa sporządzona przez Zarząd SferaNET S.A. została oparta o dotychczasowy poziom sprzedaży, potencjalne przychody z tytułu umów abonamentowych, realizowanych zleceń na dostawy sprzętu IT, a także z rozwojowych kontraktów, które znajdują się aktualnie w fazie negocjacji z klientami. Jest to zarazem już trzeci kolejny rok, w którym Emitent publikuje prognozy finansowe, co pozytywnie wpływa na postrzeganie przez inwestorów i jest ważnym elementem motywacyjnym dla całego zespołu. W poprzednich latach Spółce udało się zrealizować, a nawet przekroczyć założone prognozy, które bywały także podwyższane. Zarząd SferaNET S.A. jest przekonany, że dzięki publikowaniu prognoz i ich wypełnianiu w poprzednich latach Spółka będzie mogła nadal umacniać pozycję na rynku kapitałowym oraz zwiększać swoją wartość.

„To właśnie przekroczenie prezentowanych prognoz finansowych w latach ubiegłych motywuje Spółkę do ich publikacji również na rok bieżący. Mamy nadzieję, że przyczynią się one do naszego dalszego rozwoju. Zapewnią Spółce równowagę pomiędzy jej bieżącą działalnością, a celem strategicznym, jakim w najbliższych latach jest realizacja projektu „Sieć szerokopasmowa w powiecie bielskim i cieszyńskim”, w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W naszej opinii wyznaczone cele finansowe pozytywnie wpłyną również na efektywność operacyjną Spółki. W dalszym ciągu będziemy dążyć do optymalizacji procesów wewnętrznych w obszarach realizacji świadczonych usług, sprzedaży, jak również w zakresie finansowym.” - ocenia Bogusław Sromek, Prezes Zarządu Spółki SferaNET S.A.

Po dwóch kwartałach 2018 r. Spółka wypracowała ponad 560 tys. zł zysku EBITDA przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 2.490 tys. zł. Zysk netto Emitenta wyniósł w tym okresie blisko 102 tys. zł. SferaNET S.A. utrzymuje stały wzrost przychodów z usług abonamentowych. Spółka prowadzi aktywne prace w zakresie projektu budowy sieci światłowodowej w województwie śląskim - „Sieć szerokopasmowa w powiecie bielskim i cieszyńskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. SferaNET S.A. otrzymała na jego realizację dofinansowanie z POPC w wysokości 33,6 mln zł. Prowadzone przedsięwzięcie inwestycyjne umożliwi Spółce zdobycie dominującej pozycji na rynku w obszarze objętym projektem oraz przełoży się na wielokrotny wzrost jej wartości.

SferaNET S.A. zakończyła 2017 r. zyskiem netto w kwocie 196 tys. zł, zyskiem EBITDA sięgającym 1.048 tys. zł oraz przychodami netto ze sprzedaży w wysokości 4.164 tys. zł.

SferaNET S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od sierpnia 2014 r., która prowadzi działalność na rynku telekomunikacyjnym. W jej akcjonariacie obecny jest notowany na rynku NewConnect fundusz kapitałowy - ABS Investment S.A. oraz inwestor branżowy - Spółka 3S S.A.

źródło: SferaNET