ROBINSON EUROPE osiąga wzrost zysku po dwóch kwartałach 2016/2017 roku

Robinson Europe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się sprzedażą sprzętu wędkarskiego oraz sportowego, osiągnęła po dwóch kwartałach roku obrotowego 2016/2017 ponad 610 tys. zł zysku netto, a jej przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 7.695 tys. zł. Spółka poprawiła wyniki finansowe dzięki stałemu zwiększaniu sprzedaży w segmencie wędkarstwa.

W pierwszych dwóch kwartałach roku obrotowego 2015/2016 zysk netto Emitenta wynosił 262 tys. zł, więc tegoroczny wynik wykazuje 132% wzrost. Największy wpływ na taką progresję miał dynamiczny rozwój segmentu wędkarstwa i zwiększanie sprzedaży oferowanych produktów, głównie na rynku polskim. Robinson Europe S.A. stale rozbudowuje swoją ofertę i optymalizuje ją zgodnie z preferencjami Klientów oraz zmieniającymi się trendami w branży. W tym celu Spółka prowadzi wnikliwe analizy rynkowe w oparciu o opinie współpracujących z nią testerów, zaprzyjaźnionych klubów wędkarskich, Przedstawicieli Handlowych oraz sklepów wędkarskich. Zdaniem Zarządu Robinson Europe S.A., przyjęty kierunek rozwoju powinien pozwolić na umacnianie pozycji rynkowej Spółki oraz budowanie jej wartości.

„Po dwóch kwartałach roku obrotowego 2016/2017 zanotowaliśmy bardzo wysoki wzrost zysku netto przy zbliżonym poziomie przychodów netto ze sprzedaży do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wskazuje to na wyraźną poprawę naszej rentowności i świadczy o skuteczności w realizowaniu przyjętej strategii rozwoju. Stale pracujemy nad dopasowywaniem oferty produktowej w segmencie wędkarstwa do oczekiwań rynkowych, co, jak widać po osiąganych wynikach finansowych, udaje nam się osiągać z dużym sukcesem. Dostrzegamy bardzo dobre perspektywy dla branży wędkarstwa w Polsce, które wynikają m.in. ze wzrostu zainteresowania tym sportem wśród młodych ludzi, wyodrębnianiem się specjalistycznych dziedzin w wędkarstwie oraz zwiększającym się zapotrzebowaniem na coraz lepszy i droższy sprzęt tzw. „około wędkarski”. Nasza koncentracja na segmencie wędkarstwa oraz efektywne wykorzystanie pozytywnych trendów na tym rynku powinny umożliwić nam osiąganie jeszcze lepszych wyników finansowych.” - ocenia Paweł Busz, Członek Zarządu Spółki Robinson Europe S.A.

Akcjonariusze Spółki podczas jej marcowego ZWZA podjęli Uchwałę o wydzieleniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci działu sportowego. Zgodnie z wyceną przeprowadzoną przez podmiot zewnętrzny, która została wykonana metodami majątkową oraz zdyskontowanych przepływów pieniężnych, potwierdzoną przez biegłego rewidenta, wartość tego działu została oszacowana na kwotę 1.034.387,10 zł. Podjęcie decyzji o wydzieleniu działu sportowego jest związane z planami usystematyzowania modelu biznesowego Robinson Europe S.A. i ukierunkowania działań Spółki na rozwoju segmentu wędkarskiego, stanowiącego jej podstawowy przedmiot działalności.

Emitent po raz pierwszy w historii wypłaci także dywidendę w wypracowanego zysku w wysokości 0,05 zł na akcję. Dzień dywidendy został wyznaczony na 30.06.2017 r., a jej wypłata nastąpi w dniu 17.07.2017 r.

„Ostatnie lat pokazały, że na rynku sportowym, w szczególności w segmencie artykułów sezonu zimowego, nastąpiło mocne spowolnienie. Bardzo trudno było nam zrealizować główne założenie, czyli usprawnić płynność działania poprzez dział sportów zimowych, bowiem jest to dobrze rokująca branża, ale wymaga ona pełnego zaangażowania w ujęciu całorocznym. W związku z tym Spółka podjęła decyzję o wydzieleniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci działu sportowego. Wierzymy, że ten proces wpłynie pozytywnie na relokację naszych zasobów i większą koncentrację na segmencie wędkarskim, który umożliwia nam osiąganie wyższych rentowności. Jeśli chodzi o dywidendę to po raz pierwszy w naszej historii podzielimy się wypracowanym zyskiem z Akcjonariuszami. Mamy nadzieję, że zapoczątkujemy w ten sposób nową politykę dywidendową, co zostanie bardzo dobrze odebrane przez rynek.” - zakończył Paweł Busz.

Prognoza finansowa Spółki na rok obrotowy 2016/2017 przewiduje, że wartość jej przychodów ze sprzedaży sięgnie 16 mln zł. Z kolei zysk brutto ma się ukształtować w przedziale od 2,5 do 2,8 mln zł.

Spółka Robinson Europe S.A. jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2011 r. Głównym przedmiotem jej działalności jest sprzedaż sprzętu wędkarskiego oraz sportowego. Historia przedsiębiorstwa sięga 1991 r., kiedy to obecni Członkowie Zarządu założyli firmę „BIS”, która była znanym podmiotem w branży wędkarskiej. W 2016 r. na rynku NewConnect zadebiutowała spółka portfelowa Robinson Europe S.A. - Outdoorzy S.A., w której Emitent posiada akcje stanowiące 41,90% udziału w kapitale zakładowym. Podmiot ten działa w branży e-commerce i zajmuje się sprzedażą odzieży oraz sprzętu sportowego za pośrednictwem własnego sklepu internetowego - outdoorzy.pl.

źródło: Robinson Europe