KUPIEC utrzymuje tempo wzrostu w IV kwartale 2012 r.

Kupiec S.A., Spółka działająca w branży TSL, która jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., wypracowała w ostatnim kwartale 2012 r. 133 tys. zł zysku netto przy przychodach na poziomie 3.401 tys. zł. W porównaniu z wynikami finansowymi w analogicznym okresie 2011 r., gdy zysk netto wyniósł 135 tys. zł, a przychody 2.633 tys. zł, oznacza to utrzymanie się dochodów na stabilnym poziomie przy wzroście przychodów o 29%.

Spółka zakończyła ubiegły rok zyskiem netto na poziomie 574 tys. zł przy przychodach wynoszących 13 mln zł. W zestawieniu z rokiem poprzednim jest to znacząca progresja, bowiem wynosi odpowiednio 117% w zakresie zysku netto oraz ponad 17% w obrębie przychodów. Prognoza wyników finansowych na 2012 r. zakładała wygenerowanie zysku netto w wysokości 813 tys. zł przy przychodach sięgających 14,28 mln zł. Osiągnięte wyniki są zatem realizacją prognoz na poziomie odpowiednio 71% oraz 91%. Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż pierwotna prognoza finansowa na 2012 r. mówiła o 413 tys. zł zysku netto oraz 12,69 mln zł przychodów. Wypracowane wyniki są zatem znacznie lepsze od pierwotnych założeń.

„Zysk Spółki został niestety okrojony przez bardzo słabe wyniki ostatnich 50 dni 2012 roku, w których to Europa wstrzymała oddech w oczekiwaniu na rozstrzygnięcia odnośnie przyszłości Unii Europejskiej w kontekście uchwalania budżetu na najbliższe lata 2014-2020. Trend ten przełożył się na spadek zleceń transportowych i marż na nich wypracowywanych. Jednakże cały rok oceniam bardzo pozytywnie. Mimo niespodzianek, jakie nas spotkały w sierpniu i pod koniec roku, jak i niestabilności rynku, wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki: zysk netto na poziomie 217% roku poprzedniego przy wzroście obrotów o 17%. Analogiczne wskaźniki w stosunku do 2010 roku kształtują się następująco: zysk 2012/2010 wzrósł o 795%, natomiast obroty 2012/2010 wzrosły o 42%. Tendencja kilkuset procentowego wzrostu zysków przy kilkudziesięciu procentowym przyroście obrotów wskazuje drogę rozwoju Spółki poprzez dążenie do zwiększania obrotów” - mówi Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.

Ostatni kwartał 2012 r. był okresem wytężonej pracy w Spółce, gdyż pod koniec września udało się przeprowadzić pierwszą transakcję akwizycji. Przejęty został dział spedycji Spółki BMC Sp. z o.o. wraz z kluczowym klientem - Toshibą. W chwili obecnej Zarząd Emitenta prowadzi aktywne poszukiwania podmiotów do przejęć z branży transportu, spedycji i logistyki. W tym celu w listopadzie wdrożono program skupu akcji własnych spółki, które mają zostać przeznaczone na transakcje nabycia całych przedsiębiorstw lub też ich zorganizowanych części.

Bardzo istotnym wydarzeniem, z punktu widzenia inwestorów, było także pojawienie się w akcjonariacie znanego inwestora finansowego - ABS Investment S.A. Jest to podmiot notowany na rynku NewConnect od dwóch lat, który prowadzi działalność doradzczo-inwestycyjną i ma w swoim portfelu kilkanaście spółek z alternatywnego rynku oraz spółkę Unima 2000, notowaną na rynku podstawowym GPW. Decyzja o zakupie akcji przez ABS Investment S.A. została oparta przede wszystkim na pozytywnej ocenie modelu biznesowego oraz sytuacji finansowej, a także na przekonaniu o wysokich kompetencjach Zarządu i dobrych perspektywach rozwoju Spółki.

Przeprowadzone we wrześniu scalenie akcji Spółki w stosunku 10:1 doprowadziło do ich przeniesienia do Segmentu High Liquidity Risk (HLR), co z kolei umożliwiło przywrócenie do notowań w systemie ciągłym. Natomiast w grudniowej kwalifikacji dokonywanej przez GPW w Warszawie, Kupiec S.A. opuścił Segment HLR i został włączony w skład portfela indeksu NCIndex.

„Jak pisałem wcześniej, głównym kierunkiem rozwoju, jaki obrałem na 2013 rok, jest wzrost obrotów poprzez dwa czynniki: zwiększenie bazy przewoźników współpracujących ze Spółką, co chcemy dokonać poprzez akwizycje podmiotów transportowych. Myślę, że już niedługo będę mógł akcjonariuszy poinformować o jakichś konkretach. I drugi element, to zlecenia transportowe z pierwszej ręki. W tym celu Spółka uruchomiła cały program pozyskiwania bezpośrednich zleceń w kraju i za granicą. Przygotowujemy się do ewentualnego otwarcia przedstawicielstwa poza granicami Polski. Oczekujemy, że do końca roku gospodarka UE wyraźnie się ożywi i chcemy być na to przygotowani.” – podsumowuje Prezes Wróblewski.

Akcje Spółki Kupiec S.A. pozwoliły zarobić akcjonariuszom w 2012 r. niespełna 119%, plasując się tym samym na 18. miejscu pod względem stopy zwrotu z akcji na rynku NewConnect w 2012 r. spośród wszystkich 430 spółek z rynku NewConnect. Kurs akcji na koniec 2011 r. wynosił, po uwzględnieniu dokonanego scalenia w stosunku 10:1, 0,70 zł. Natomiast pod koniec grudnia ubiegłego roku za jedną akcję płacono 1,53 zł. Maksymalny kurs akcji w minionym roku kształtował się na poziomie nawet 1,80 zł.

Po uwzględnieniu wyników finansowych Spółki za 4 kwartał 2012 r. wartość wskaźnika c/wk wynosi 0,75. Natomiast wskaźnik c/z kształtuje się na poziomie 9,5.

Zapraszamy również do zapoznania się z Prezentacją Inwestorską, podsumowującą działalność Spółki Kupiec S.A. w IV kwartale 2012 r.:
http://kupiec.az.pl/user_images/file/Prezentacje%20Inwestorskie/Prezentacja%20Sp%C3%B3%C5%82ki%20Kupiec%20SA(1).pdf

źródło: Kupiec