KUPIEC dokonuje pierwszej akwizycji

Kupiec S.A., Spółka działająca w branży TSL, która notowana jest na rynku NewConnect przeprowadziła pierwszą akwizycję. Przejęta została działalność spedycyjna firmy BMC Sp. z o.o., mającej siedzibę w Częstochowie. Na podstawie umowy, dotychczasowa działalność spedycyjna BMC oraz kontrakty w tym zakresie zostaną przeniesione i będą obsługiwane wyłącznie przez Kupiec S.A. W 2011 roku wartość obrotów przejmowanej spedycji wyniosła 6,3 mln zł.

Zapłata za transakcję nastąpi poprzez nabycie przez BMC Sp. z o.o. 250 tys. akcji Kupiec S.A. po cenie jednostkowej 0,8 zł za sztukę w zamian za zwolnienie Spółki z długu. Nabyte akcje będą objęte umową Lock-Up w terminie do 15.04.2013 r. przy wartości poniżej 1,8 zł/akcję. Dodatkowo, BMC podpisało 5-letni zakaz konkurencji w zakresie działalności spedycyjnej.

„Kontynuując strategię Zarządu, stabilizującą obroty i zyski w oparciu o kontrakty spedycyjne z dużymi partnerami, podpisałem umowę przejęcia działu spedycji BMC Sp. z o.o. przez co Spółka będzie realizować kolejny po „hiszpańskim” kontrakt z dużym producentem europejskim.” – mówi Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A. „Z drugiej strony transakcję tą chcę wykorzystać do nabrania doświadczenia w akwizycjach podmiotów z branży, jak i do sprawdzenia zespołu pracowników w zakresie obsługi procesu przejęcia obcego podmiotu i zasymilowania go ze strukturami Spółki. Ma ona rozpocząć nową politykę rozwoju Spółki. Odbyte rozmowy z ludźmi związanymi z rynkiem kapitałowym, doświadczenia z obecnych negocjacji, jak i przegląd ofert na rynku TSL nastrajają optymistycznie co do dalszych akwizycji. Najbliższe dwa miesiące chciałbym spożytkować na poszukiwaniu ewentualnych kandydatów o parametrach ich biznesu wpisujących się w strategię rozwoju Spółki. Nie wykluczam również przejęć podmiotów o obrotach i zyskach równych lub przewyższających nasze. Ciężkie czasy niosą wiele okazji, które można wykorzystać.” - dodaje Prezes Wróblewski.

Historia firmy BMC sięga 1997 r., ale usługi spedycyjne świadczone są przez nią od 2007 r. Spółka ta specjalizuje się w transporcie całopojazdowym na terenie Unii Europejskiej, a także Rosji oraz Turcji. BMC jest laureatem Diamentów Forbesa 2011 plasując się na trzecim miejscu w województwie śląskim w kategorii firm z przychodami od 5 do 50 mln PLN oraz otrzymało wyróżnienie Gazeli Biznesu 2011. W ubiegłym roku BMC zostało także nagrodzone Medalem Europejskim za organizowanie krajowego i międzynarodowego transportu.

Zrealizowana akwizycja jest elementem poszerzenia przyjętej strategii Spółki Kupiec S.A., która ma na celu zdynamizowanie działań w obszarze podstawowej działalności poprzez przejęcia podmiotów funkcjonujących w obszarze transportu i spedycji drogowej. Przedmiotem zainteresowania Zarządu Spółki są całe firmy lub ich wydzielone części - zorganizowane części przedsiębiorstwa, które realizują usługi transportowe i spedycyjne na kierunkach wcześniej obsługiwanych przez Emitenta, jak również na zupełnie nowych destynacjach. Celem przejęć jest zwiększanie obrotów Spółki poprzez nowe kontrakty oraz zwiększanie wolumenu pojazdów współpracujących z nią.

Kupiec S.A. przeprowadza obecnie scalenie akcji w stosunku 10:1. Od 25. września br. walory Spółki będą notowane z uwzględnieniem nowej ceny nominalnej, która będzie wynosiła 1,00 zł. Kurs odniesienia na tej sesji zostanie określony na poziomie 0,80 zł. Celem procesu scalenia akcji było zwiększenie płynności obrotu, urealnienie ich wartości oraz wyjście z Segmentu SHLR, które pozwoli Spółce na powrót do notowań w systemie ciągłym.

24. lipca tego roku Kupiec S.A. opublikował wyniki finansowe za drugi kwartał. Spółka wypracowała w tym okresie zysk netto na poziomie 206,58 tys. zł przy przychodach wynoszących 3.621 tys. zł. W porównaniu z analogicznym kwartałem 2011 r., w którym zysk netto sięgnął 22,5 tys. zł, a wartość przychodów ukształtowała się na poziomie blisko 2641 tys. zł, dynamika wzrostu wyniosła odpowiednio 818% oraz 37%. Prognozy na 2012 rok zakładają wygenerowanie zysku netto w wysokości 813 tys. zł przy przychodach sięgających prawie 14,3 mln zł. W chwili obecnej wskaźnik C/Z znajduje się na poziomie 7,6 w stosunku do zrealizowanych zysków za ostatnie 4 kwartały. Z kolei wartość wskaźnika C/WK wynosi 0,53.

źródło: Kupiec