KUPIEC - BVT przeprowadzi split akcji

Kupiec S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, działająca w branży transportu i spedycji, otrzymała od Spółki BVT S.A. informację o złożeniu przez nią wniosku do Sądu o rejestrację podziału akcji. Podjęcie decyzji o splicie akcji wynika z podtrzymania planów debiutu Spółki na alternatywnym rynku.

Zarząd BVT S.A. złożył do Sądu wniosek o rejestrację podziału wszystkich akcji w stosunku 1:50. Poprzez przeprowadzenie splitu, dotychczasowe 200.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł każda zostanie wymienionych na 10.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Wysokość kapitału zakładowego BVT S.A. pozostanie na niezmienionym poziomie. Po zarejestrowaniu przez Sąd podziału akcji, Spółka złoży ponownie do GPW w Warszawie wniosek o wprowadzenie jej akcji do obrotu na rynku NewConnect.

„Przeprowadzenie splitu ma na celu zwiększenie ilości akcji wprowadzanych na rynek NewConnect, zachowując jednocześnie ich wartość, która jest akceptowana. Drugim elementem zmian będzie upłynnienie części pakietów akcji serii C posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy, czyli Kaja Sp. z o.o. i Kupiec S.A. Następnie Spółka BVT S.A. ponownie złoży wniosek o wprowadzenie jej akcji do obrotu na rynku NewConnect.” - stwierdza Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.

Kupiec S.A. po raz pierwszy w historii wypłaci w tym roku dywidendę, której wartość wyniesie 0,01 zł na akcję. Łączna kwota, która trafi w ręce inwestorów, sięgnie ponad 44 tys. zł. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 29.09.2015 r., a jej wypłata nastąpi 19.10.2015 r. Pozostała część zysku wypracowanego przez Emitenta w 2014 r. wynosząca blisko 28,5 tys. zł zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.

W 2014 r. Spółka zanotowała 73 tys. zł zysku netto oraz 23.094 tys. zł przychodów ze sprzedaży. Z kolei w 1 kw. br. Kupiec S.A. wypracował 91 tys. zł zysku netto przy przychodach sięgających 6.733 tys. zł. Była to najwyższa kwartalna wartość sprzedaży Spółki w całej jej historii. Jednym z akcjonariuszy Emitenta jest inwestor finansowy - ABS Investment S.A.

źródło: Kupiec