KUPIEC - ABS Investment zwiększa zaangażowanie w spółce

Kupiec S.A., Spółka działająca w branży TSL, która jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., poinformowała o otrzymaniu zawiadomienia od ABS Investment S.A. o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

ABS Investment S.A., po przeprowadzeniu transakcji nabycia prawie 100 tys. akcji spółki Kupiec S.A. w drodze umowy cywilno-prawnej, posiada 326.439 akcji, które stanowią 7,39% kapitału zakładowego oraz 5,09% w ogólnej liczbie głosów na WZA. Przed dokonaniem nabycia walorów, doradczo-inwestycyjny podmiot z Bielska-Białej posiadał 226.460 akcji, stanowiących 5,13% kapitału zakładowego oraz 3,53% w ogólnej liczbie głosów na WZA.

„Obecność funduszu inwestycyjnego w akcjonariacie Spółki i przekroczenie progu 5% zaangażowania, oceniam bardzo dobrze. Ma to wyraźny wpływ na obroty walorami Kupiec S.A. i wspomaga moje działania akwizycyjne w obecnym okresie. Obserwuje znaczące zainteresowanie funduszy inwestycyjnych naszą Spółką i mam nadzieję, że jeszcze w tej połowie roku do ABS-u dołączy drugi inwestor.” - mówi Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.

ABS Investment S.A. jest podmiotem notowanym na rynku NewConnect od stycznia 2011 r., który prowadzi działalność doradzczo-inwestycyjną i ma w swoim portfelu kilkanaście spółek z alternatywnego rynku oraz spółkę Unima 2000, notowaną na rynku podstawowym GPW. Decyzja o zakupie akcji przez ABS Investment S.A. została oparta przede wszystkim na pozytywnej ocenie modelu biznesowego oraz sytuacji finansowej, a także na przekonaniu o wysokich kompetencjach Zarządu i dobrych perspektywach rozwoju Spółki.

„Na zwiększenie zaangażowania w spółkę Kupiec S.A. zdecydowaliśmy się ze względu na bardzo dobrą ocenę perspektyw jej rozwoju oraz jakości zarządzania. W naszej ocenie wycena firmy na rynku była niedoszacowana. Dodatkowo, w ostatnim czasie Kupiec rozpoczął intensywną współpracę z inną firmą z branży, która znajduje się w portfelu ABS Investment – Uboat-Line. Kupiec kupuje od Uboat-Line bilety na przeprawmy promowe, a Uboat-Line pomaga w zleceniach spedycyjnych. Posiadamy w portfelu jeszcze jedną spółkę z branży, która wkrótce zadebiutuje na rynku NewConnect - WZSAM. Te trzy firmy świetnie się uzupełniają i przenikają kapitałowo. Inwestycja w Uboat-Line jest póki co ogromnym sukcesem, bowiem stopa zwrotu przekracza 300% i mamy nadzieję, że podobnie będzie w przypadku spółki Kupiec.” – mówi Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu ABS Investment S.A.

Spółka Kupiec S.A. zakończyła ubiegły rok zyskiem netto na poziomie 574 tys. zł przy przychodach wynoszących 13 mln zł. W zestawieniu z rokiem poprzednim jest to znacząca progresja, gdyż wynosi odpowiednio 117% w zakresie zysku netto oraz ponad 17% w obszarze przychodów.

Po uwzględnieniu wyników finansowych Spółki za 4 kwartał 2012 r. wartość wskaźnika c/wk wynosi 0,87. Natomiast wskaźnik c/z kształtuje się na poziomie 10,8.

źródło: Kupiec