JR HOLDING z projektem deweloperskim o wartości 100 mln zł

JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., zawarła porozumienie inwestycyjne, którego celem jest realizacja projektu deweloperskiego polegającego na budowie oraz komercjalizacji osiedla mieszkaniowego o powierzchni ok. 15 tys. PUM. Wartość całego przedsięwzięcia szacowana jest na ok. 100 mln zł brutto.

W dniu 13.04.2016 r. Emitent podpisał porozumienie inwestycyjne z 3 osobami fizycznymi oraz jedną prawną - GK Invest Forbau Sp. z o.o. Sp. k. Jego celem jest realizacja inwestycji deweloperskiej polegającej na budowie i komercjalizacji osiedla mieszkaniowego o powierzchni ok. 15 tys. PUM (powierzchnia użytkowa mieszkalna) w Słomnikach, k. Krakowa. Wartość inwestycji wyrażona w cenach sprzedaży szacowana jest na kwotę ok. 100 mln zł brutto. Strony porozumienia powołają dla tego projektu celową spółkę komandytową, w której JR HOLDING S.A. będzie miała 20% udziału w podziale zysku. Emitent będzie uczestniczył we współfinansowaniu tej inwestycji oraz opracowaniu i realizacji strategii marketingowej oraz komunikacyjnej, mającej na celu wysoką sprzedaż oferowanych lokali. Zgodnie z postanowieniami zawartego porozumienia, spółka komandytowa zostanie powołana do końca kwietnia 2016 r. Planowane rozpoczęcie budowy w ramach realizowanej inwestycji nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych.

„Realizacja inwestycji mieszkaniowej w Słomnikach koło Krakowa będzie pierwszą tego typu inwestycją w historii JR HOLDING S.A. Bardzo dobra lokalizacja osiedla powinna pozytywnie wpłynąć na poziom sprzedaży oferowanych mieszkań, co przełoży się z kolei na rentowność tego projektu. Duże znaczenie dla sukcesu realizowanej inwestycji będzie miała obecność w nim jednego z czołowych polskich podmiotów z branży usług budowlanych - FORBAU Sp. z o.o. Planowane budowa osiedla mieszkaniowego jest także wypełnieniem naszych obietnic przedstawionych w Strategii Rozwoju Spółki na lata 2016-2018.” - stwierdza January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

Zgodnie z nową Strategią Rozwoju Spółki, JR HOLDING S.A. będzie koncentrował się na działalności inwestycyjnej oraz rozwijaniu nowych przedsięwzięć biznesowych w perspektywicznych branżach, przy wnikliwej ocenie bezpieczeństwa finansowego inwestycji Zmiana profilu działalności Emitenta jest związana z bardzo dynamicznym rozwojem podmiotów, wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej. Podstawowym elementem działalności Spółki nadal będzie nabywanie i wynajmowanie nieruchomości komercyjnych. Segment nieruchomościowy zostanie rozszerzony o kolejne inwestycje w branży Odnawialnych Źródeł Energii, a także o projekty inwestycyjno-budowlane. JR HOLDING S.A. zamierza prowadzić nowe inwestycje na rynku budowy biurowców klasy A oraz w obszarze budownictwa mieszkaniowego, czego potwierdzeniem jest realizowany projekt deweloperski w Słomnikach. Zarząd Spółki będzie dążył do dalszej poprawy wyników finansowych oraz wzrostu jej wartości. W przyszłym roku Emitent zamierza złożyć Prospekt emisyjny do KNF-u w związku z planowaną zmianą rynku notowań jego akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie.

„Prowadzone przez nas nowe projekty inwestycyjne mają do końca 2017 r. zwiększyć wartość portfela nieruchomości komercyjnych należących do Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. do 200 mln zł netto. Dynamiczny rozwój Columbus Energy S.A. utwierdza nas w przekonaniu, że warto zwiększać zaangażowanie kapitałowe w podmiotach działających na rynku Odnawialnych Źródeł Energii, dlatego będziemy na nim coraz bardziej aktywni. Cały czas poszukujemy interesujących przedsięwzięć biznesowych w branży OZE oraz nowych technologii. Mam nadzieję, że inwestorzy pozytywnie ocenią realizowane przez nas inwestycje.” - podsumowuje Ciszewski.

JR HOLDING S.A. realizuje Program skupu akcji własnych, na który przeznaczone zostały środki w wysokości do 5 mln zł. Emitent zamierza także stać się spółką dywidendową, a Zarząd będzie dążył do regularnej rekomendacji Radzie Nadzorczej oraz proponowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy. Jej wysokość będzie ściśle powiązana z finalizacją rozpoczętych przez Spółkę projektów inwestycyjnych w 2016 roku. W tym roku JR HOLDING S.A. rozważa wypłatę dywidendy zaliczkowej w wysokości od 0,04 zł do 0,15 zł na 1 akcję. Decyzja w tym zakresie będzie związana z pozytywną finalizacją transakcji sprzedaży Galerii Ramzes w Zielonej Górze.

Grupa Kapitałowa JR HOLDING S.A. zanotowała w 2015 r. zysk netto w wysokości 6,6 mln zł, notując tym samym wyraźny wzrost w stosunku do 2014 r. o 154 %. Był to zarazem najlepszy rok dla Spółki w całej jej historii. Emitent od początku października 2015 r. znajduje się w składzie Segmentu NewConnect Lead, który grupuje 27 największych i najpłynniejszych podmiotów z alternatywnego rynku.

źródło: JR HOLDING