JR HOLDING osiąga rekordowe wyniki w 1 kw. 2016 r.

JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., zanotowała 11,74 mln zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym w 1 kw. 2016 r. Osiągnięcie tak dobrych wyników finansowych jest rezultatem realizacji nowej Strategii Rozwoju i prowadzeniem aktywnej działalności inwestycyjnej przez Emitenta.

Grupa Kapitałowa JR HOLDING S.A. wypracowała w 1 kw. 2015 r. zysk netto w kwocie 630 tys. zł, więc tegoroczny wynik finansowy pokazuje istotną progresję oraz świadczy o słuszności przyjętej polityki inwestycyjnej. Kluczowy wpływ na wysokość wypracowanego zysku netto w minionym kwartale miało połączenie notowanej na rynku NewConnect Spółki Columbus Capital S.A. ze Spółką Columbus Energy S.A., która działa w branży Odnawialnych Źródeł Energii. Emitent zaksięgował dzięki temu przychody finansowe w wysokości 21,58 mln zł.

„Osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe w 1 kw. 2016 r. pokazują wyraźnie, że rozszerzenie naszej dotychczasowej działalności opartej głównie na branży nieruchomości komercyjnych i wejście w segment inwestycyjny było trafnym kierunkiem rozwoju. Liczymy, że Columbus Energy S.A., która zakończyła już proces połączenia z Columbus Capital S.A., będzie kontynuowała bardzo dynamiczny rozwój i wypracowywała coraz lepsze wyniki finansowe, co przełoży się na wzrost jej wartości. Zgodnie z przyjętą przez JR HOLDING S.A. nową Strategią Rozwoju cały czas penetrujemy rynek i poszukujemy interesujących projektów inwestycyjnych, które pozwolą nam osiągać ponadprzeciętne stopy zwrotu z zainwestowanych środków.” - wyjaśnia January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

Przedstawiona przez Emitenta w marcu br. nowa Strategia Rozwoju zakłada jego większą koncentrację na działalności inwestycyjnej oraz rozwijaniu nowych przedsięwzięć biznesowych w bardzo perspektywicznych branżach, przy uwzględnieniu szczegółowej oceny bezpieczeństwa finansowego dokonywanych inwestycji. Podstawowym segmentem biznesowym Spółki pozostanie nadal nabywanie oraz wynajmowanie nieruchomości komercyjnych. Jednak działalność ta zostanie znacząco rozbudowana o kolejne inwestycje w branży Odnawialnych Źródeł Energii oraz o nowe projekty inwestycyjno-budowlane. JR HOLDING S.A. ma zamiar realizować nowe przedsięwzięcia deweloperskie w zakresie budowy biurowców klasy business, a także budownictwa mieszkaniowego.

„Prowadzone przez nas działania mające na celu rozwój segmentu inwestycyjnego przynoszą oczekiwane rezultaty. Oczywiście, chcemy być nadal aktywni w branży nieruchomości, o czym świadczy zawarte porozumienie inwestycyjne w zakresie planowanej budowy osiedla mieszkaniowego w Słomnikach k. Krakowa o łącznej powierzchni ok. 15 tys. PUM. Wartość tego projektu jest szacowana na mniej więcej 100 mln zł, co pokazuje jego skalę. W ostatnim czasie objęliśmy również 40% akcji w bardzo innowacyjnej i perspektywicznej spółce StepCloser S.A. Mam nadzieję, że realizowane przedsięwzięcia będą prowadziły do ciągłej poprawy wyników finansowych Spółki. Nasze długoterminowe plany rozwoju przewidują złożenie w przyszłym roku Prospektu Emisyjnego do KNF-u i zmianę rynku notowań na rynek regulowany GPW w Warszawie.” - zakończył Ciszewski.

StepCloser S.A. realizuje obecnie plan dynamicznego rozwoju oraz promocji programu karty StepCloser i posiada na ten cel środki w wysokości 2 mln zł. Zostaną one wykorzystane przede wszystkim do zbudowania i wdrożenia aplikacji oraz do rozszerzania struktury handlowej na terenie całej Polski. Spółka zamierza przeprowadzić w najbliższym czasie dystrybucję 1 mln kart oraz pozyskać 10.000 firm, które przystąpią do Programu StepCloser. Długoterminowym celem StepCloser S.A. pozostaje osiągnięcie wysokiej dynamiki wzrostu i skali działalności, a także wejście na rynek NewConnect.

JR HOLDING S.A. zakończyła 2015 r. skonsolidowanym zyskiem netto w wysokości 5,64 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 4,58 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio: 2,59 mln zł zysku netto oraz 4,22 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Spółka od października 2015 r. znajduje się w składzie Segmentu NewConnect Lead, który grupuje 26 największych i najpłynniejszych podmiotów z alternatywnego rynku.

źródło: JR HOLDING