JR HOLDING dynamicznie rozwija Grupę Kapitałową

JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., zanotowała w lutym 2016 r. przychody ze sprzedaży w kwocie 1.207 tys. zł uwzględniając w tym działalność w segmencie fotowoltaiki. Emitent otrzymał także informację o zarejestrowaniu przez Sąd połączenia spółki powiązanej Columbus Energy S.A. z notowaną na alternatywnym rynku spółką Columbus Capital S.A.

Skonsolidowane przychody JR HOLDING S.A. w jej głównym obszarze działalności, czyli wynajmie powierzchni w posiadanych nieruchomościach komercyjnych, wyniosły w lutym br. 408 tys. zł, wobec niecałych 370 tys. zł w analogicznym miesiącu 2015 r. Po dwóch miesiącach 2016 r. przychody Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. kształtują się na poziomie 823 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej było to odpowiednio 761 tys. zł. Razem z działalnością Emitenta w segmencie Odnawialnych Źródeł Energii, a dokładnie fotowoltaiki, wartość jego przychodów ze sprzedaży w okresie styczeń-luty br. przekroczyła 2.621 tys. zł. Tak dynamiczny wzrost poziomu przychodów powinien zdaniem Zarządu Spółki mieć odzwierciedlenie w jej wynikach finansowych za 1 kw. 2016 r.

„W lutym utrzymana została wysoka dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży osiąganych przez Grupę Kapitałową. Takie wyniki potwierdzają słuszność wdrażanych przez nas zmian w strukturze najemców w naszych nieruchomościach. Jestem przekonany, że kontynuowanie rozpoczętych procesów pozwoli nam na zachowanie wysokiego tempa rozwoju Spółki, co pozwoli na dalszy wzrost jej wartości. Bardzo dobrze oceniam także naszą decyzję o wejściu w segment Odnawialnych Źródeł Energii.” - mówi January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

Emitent otrzymał informację o zarejestrowaniu przez Sąd połączenia spółek Columbus Capital S.A. oraz Columbus Energy S.A. Głównym celem nowego podmiotu jest utrzymanie pozycji lidera na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, a także przeniesienie notowań akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. Połączenie wzmocni również wizerunek Columbus Energy S.A., bowiem tak nazywa się teraz Spółka po połączeniu.

„Zarejestrowanie połączenia Columbus Capital S.A. z Columbus Energy S.A. jest bardzo ważnym wydarzeniem dla tych podmiotów. Nowa Spółka zamierza wykorzystać potencjał obu firm i umacniać swoją pozycję w branży Odnawialnych Źródeł Energii, a także utrzymać pozycję lidera na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w naszym kraju. Columbus Energy S.A. będzie także chciała zmienić rynek notowań akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie, co stanowi jeden z głównych celów w przyjętej strategii rozwoju. Połączenie spółek będzie miało duże znaczenie dla wartości posiadanego przez nas pakietu akcji Columbus Energy S.A.” - dodaje Ciszewski.

JR HOLDING S.A. realizuje obecnie Program skupu akcji własnych, na który przeznaczone zostały środki w wysokości do 5 mln zł. Zarząd Spółki został upoważniony przez jej Akcjonariuszy podczas styczniowego NWZA do nabycia maksymalnie 7.800.000 szt. akcji własnych po cenie nie niższej niż 0,10 zł i nie wyższej niż 2,00 zł za jedną akcję. Program buy-back będzie realizowany do końca 2017 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Nabyte akcje będą mogły zostać umorzone lub ewentualnie zostaną przeznaczone do dalszej odsprzedaży. Do dnia dzisiejszego Spółka nabyła 65.000 akcji, które stanowią 0,17% udziałów w jej kapitale zakładowym oraz 0,11% udziałów w ogólnej liczbie głosów na WZA. Średnia cena nabycia akcji własnych wyniosła 0,76 zł.

Grupa Kapitałowa JR HOLDING S.A. wypracowała w 2015 r. zysk netto w kwocie 6,6 mln zł, notując tym samym wzrost w stosunku do 2014 r. o 154 %. Był to zarazem najlepszy rok dla Spółki w całej jej historii. Emitent od początku października 2015 r. znajduje się w składzie Segmentu NewConnect Lead, który grupuje 23 największe i najpłynniejsze podmioty z alternatywnego rynku.

W skład Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. wchodzą przede wszystkim podmioty działające na rynku nieruchomości komercyjnych. Ich głównym przedmiotem działalności jest nabywanie nieruchomości w atrakcyjnych cenach, a następnie ich modernizacja oraz zmiana struktury najemców, co pozwala na wzrost generowanych przychodów i uzyskiwanie wyższej kwoty ze sprzedaży tak zrestrukturyzowanych budynków. JR HOLDING S.A. poszerzyła również prowadzoną działalność poprzez zwiększenie zaangażowania kapitałowego w branżę Odnawialnych Źródeł Energii.

źródło: JR HOLDING