JR HOLDING chce przeznaczyć do 5 mln zł na skup akcji własnych

JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., zamierza przeznaczyć kwotę do 5 mln zł na program skupu akcji własnych. Emitent bardzo dobrze ocenia także rozwój swojego nowego segmentu biznesowego związanego z Odnawialnymi Źródłami Energii.

Podczas NWZA Spółki, które odbędzie się w dniu 07.01.2016 r., Akcjonariusze zadecydują o zmianie uchwały upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych. Zgodnie z projektem zmienionej uchwały Spółka będzie mogła nabyć do 7.800.000 szt. akcji własnych po cenie nie niższej niż 0,10 zł i nie wyższej niż 1,50 zł za jedną akcję. Emitent przeznaczy na program buy-back kwotę do 5 mln zł. Program skupu akcji własnych będzie realizowany do dnia 31.12.2017 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Nabyte akcje będą mogły być przeznaczone do dalszej odsprzedaży. Zdaniem Zarządu JR HOLDING S.A., obecna wartość rynkowa jej akcji nie odzwierciedla rzeczywistej wartości Spółki, dlatego też podjęta została decyzja o wdrożeniu skupu akcji własnych.

„Skup akcji własnych jest jednym z narzędzi, które Spółka może wykorzystać do poprawy płynności obrotu oraz urealnianie wyceny rynkowej. Kwota przeznaczona na ten cel jest relatywnie wysoka i mam nadzieję, że program nabycia akcji własnych będzie bardzo spełniał swoją rolę. Spółka może dzięki niemu odnieść także dodatkowe korzyści w postaci osiągnięcia zysku z dalszej odsprzedaży akcji, które obecnie, w mojej opinii, są niedowartościowane. Wdrożenie programu skupu akcji własnych powinno być także pozytywnym sygnałem dla naszych Akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów.” - ocenia January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

Bardzo dobrze rozwija się także spółka powiązana Columbus Energy S.A., która dynamicznie zwiększa przychody ze sprzedaży. W październiku 2015 r. uruchomiła ona ponownie intensywną sprzedaż usługi montażu instalacji fotowoltaicznych i do końca listopada br. zakontraktowała klientów indywidualnych, zarówno na montaż w ramach Programu PROSUMENT, jak i w ramach nowej Ustawy o OZE (Taryfy Gwarantowane), klientów biznesowych oraz instytucjonalnych na 172 instalacje. Łączna wartość podpisanych umów na realizacje wynosi ponad 10,57 mln zł. Do końca października 2015 r. zysk brutto Spółki przekraczał kwotę 1.154 tys. zł, a należy wziąć pod uwagę, że prowadzi ona swoją działalność operacyjną, a więc montaże instalacji fotowoltaicznych, dopiero od lipca br.

„Bardzo nas cieszy widoczny wzrost wartości podpisywanych kontraktów przez Columbus Energy S.A., który ma swoje odzwierciedlenie w przychodach ze sprzedaży osiąganych przez ten podmiot. Spółka posiada obecnie odpowiednie zasoby ekip montażowych, które są w stanie realizować pozyskiwane kontrakty na instalacje. Nieustannie rozwijamy jednak te struktury, przygotowując się do jeszcze większej liczby instalacji. Duże nadzieje pokładamy oczywiście w połączeniu Columbus Energy S.A. z notowanym na rynku NewConnect COLUMBUS CAPITAL S.A., które pozwoli obu podmiotom odnieść znaczące korzyści.” - dodaje Ciszewski.

JR HOLDING S.A. zanotowała w 3 kw. 2015 r. skonsolidowany zysk netto w wysokości 2.193 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 1.145 tys. zł. Narastająco, skonsolidowany zysk netto Emitenta wynosi już w tym roku ponad 2.154 tys. zł, a wartość przychodów sięga 3.388 tys. zł. JR HOLDING S.A. wraz z podmiotami powiązanymi posiada akcje stanowiące 49,5% udziałów w kapitale zakładowym Columbus Energy S.A. Emitent znajduje się także od dnia 01.10.2015 r. w segmencie NewConnect Lead, grupującym 26 największych i najpłynniejszych spółek z alternatywnego rynku.

W skład Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. wchodzą głównie podmioty działające na rynku nieruchomości komercyjnych. Ich głównym przedmiotem działalności jest nabywanie nieruchomości w atrakcyjnych cenach, a następnie ich modernizacja oraz zmiana struktury najemców, co pozwala na wzrost generowanych przychodów i uzyskiwanie wyższej kwoty ze sprzedaży tak zrestrukturyzowanych budynków. JR HOLDING S.A. poszerzył również prowadzoną działalność poprzez zwiększenie zaangażowania kapitałowego w branżę OZE.

źródło: JR HOLDING