BIOMAXIMA z dotacją na innowacyjną technologię

BioMaxima S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od czerwca 2010 r., działającą w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej, otrzymała dofinansowanie na stworzenie innowacyjnej technologii testów do oznaczania lekowrażliwości. Emitent bardzo dobrze ocenia potencjał sprzedażowy nowego produktu.

Spółce przyznana została dotacja w wysokości ponad 584 tys. zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania celowe. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 932 tys. zł. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na opracowanie technologii ilościowych testów do oznaczania minimalnego stężenia hamującego (MIC) antybiotyku hamującego wzrost mikroorganizmów. Przyznana dotacja pozwoli Emitentowi na stworzenie innowacyjnej technologii testów do oznaczania lekowrażliwości i wprowadzenie ich do powszechnego stosowania w diagnostyce mikrobiologicznej, co będzie pozytywnie wpływało na racjonalną suplementację antybiotyków, a tym samym ograniczenie ich stosowania. Po zakończeniu procesu opracowywania testów BioMaxima S.A. planuje sprzedawać je na rynku krajowym oraz na rynkach eksportowych. Spółka szacuje, że potencjał rynku polskiego wynosi rocznie od 2 do 3 mln testów, a cena rynkowa 1 testu zawiera się w przedziale od 10 do 18 zł. Planowane wprowadzenie testów do sprzedaży ma nastąpić w ciągu najbliższych dwóch lat. Warto także dodać, że realizowany projekt przewiduje ścisłą współpracę pomiędzy Emitentem a UMCS Lublin - Wydział Biologii i Biotechnologii.

„Opracowanie technologii MIC testów pozwoli Spółce posiadać wszystkie dostępne na rynku technologie testów do oznaczania lekowrażliwości, począwszy od krążków bibułowych, testów tabletkowych i właśnie MIC testów. Liczymy na duży sukces sprzedażowy z uwagi na potencjał zarówno rynku polskiego, jak i rynków zagranicznych.” - ocenia Henryk Lewczuk, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

BioMaxima S.A. wypracowała po trzech kwartałach 2016 r. zysk netto w wysokości 827 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 17.197 tys. zł. Spółka kontynuuje również proces konsolidacji sektora biotechnologicznej. W dniu 24.10.2016 r. Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na nabycie 80% udziałów w dwóch rumuńskich spółkach: QIAS MED oraz ISTAR. BioMaxima S.A. zamierza w najbliższych dniach podpisać umowę zakupu przedmiotowych udziałów, a łączna cena ich nabycia została ustalona na kwotę 160 tys. EUR. Z kolei na dzień 25.11.2016 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które podejmie decyzję w sprawie połączenia z Biocorp Polska Sp. z o.o. Planowane połączenie ma nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku Biocorp Polska Sp. z o.o. jako spółki Przejmowanej na BioMaxima S.A. jako spółkę Przejmującą w zamian za nowe akcje spółki Przejmującej, które zostaną wydane dotychczasowym wspólnikom spółki Przejmowanej.

„Przed nami spore wyzwanie w zakresie ułożenia właściwych relacji biznesowych z przejmowanymi spółkami. Pozwoli nam to jednak zoptymalizować strukturę handlową, jak i produkcyjną. Liczymy też na efekty finansowe synergii związanych z połączeniem z Biocorpem.” - podsumowuje Prezes Lewczuk.

Spółka otrzymała dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" w kwocie blisko 2,3 mln zł na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Lublinie. Planowana inwestycja pozwoli Emitentowi opracowywać nowe oraz innowacyjne produkty.

BioMaxima S.A. wypłaciła swoim Akcjonariuszom dywidendę z zysku osiągniętego w 2015 r. w kwocie 0,20 zł na akcję. Rok temu Spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 0,10 zł na akcję.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki in vitro, jednym z trzech producentów podłoży mikrobiologicznych. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 40 rynkach. Strategia rozwoju Spółki zakłada prowadzenie działań konsolidacyjnych sektora biotechnologicznego.

źródło: BioMaxima