BIOMAXIMA uzyskuje rekomendację dla testów do oznaczania lekooporności

BioMaxima S.A., notowany na NewConnect polski producent podłoży mikrobiologicznych, a także szerokiej gamy odczynników i aparatury do diagnostyki in vitro, otrzymała pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD) dla produkowanych przez nią krążków antybiotykowych i gotowych podłóż na płytkach do badań lekowrażliwości oraz podłóż chromogennych do wykrywania mechanizmów oporności. Spółka zwiększy swoje moce produkcyjne i liczy na pozyskanie nowych zamówień.

Produkowane przez BioMaxima S.A. krążki antybiotykowe i gotowe podłoża na płytkach do badań lekowrażliwości (Antibiotic Susceptibility Tests, AST), a także podłoża chromogenne do wykrywania mechanizmów oporności KPC, ESBL, VRE, MRSA oraz podłoże do wykrywania szczepów wytwarzających karbapemazy otrzymały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD), który wydaje rekomendacje dla wszystkich laboratoriów mikrobiologicznych w Polsce i współpracuje z podobnymi ośrodkami referencyjnymi w Unii Europejskiej (EUCAST) oraz na świecie. Spółka jest jedynym producentem testów do oznaczania lekowrażliwości w Polsce oraz jednym z kilku wytwórców w Europie. Krążki antybiotykowe Emitenta są sprzedawane zarówno w Polsce, jak i za granicą. Spółka wytwarza systemy dyfuzyjne (krążki antybiotykowe bibułowe i tabletkowe). Aktualnie na ukończeniu są także realizowane wspólnie z UMCS w Lublinie prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem paskowych testów do oznaczania minimalnego stężenia hamującego (MIC) antybiotyku.

„Wobec dużego międzynarodowego zainteresowania ofertą BioMaxima S.A., barierę rozwojową dla tej linii produktowej stanowił dotychczas ograniczony potencjał wytwórczy Spółki. Jednym z projektów objętych inwestycjami w 2018 roku jest rozbudowa mocy produkcyjnych w zakresie wytwarzania krążków antybiotykowych, polegająca na budowie dodatkowej, innowacyjnej technologicznie linii produkcyjnej o znacznie większej wydajności w nowym zakładzie w Lublinie. Te prace są obecnie na ukończeniu i nowa linia zostanie uruchomiona wraz z oddaniem do użytku nowego obiektu.” - wyjaśnia Łukasz Urban, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

Testy do oznaczania lekowrażliwości mają duży potencjał komercyjny w kraju i za granicą ze względu na masową grupę potencjalnych nabywców.

„Badanie lekowrażliwości, czyli antybiogram, to badanie, które właściwie w każdym przypadku powinno być wykonane przed podaniem antybiotyku - taki algorytm postepowania stanowi standard w krajach wysokorozwiniętych. Oznacza to, że ilość wykonywanych antybiogramów powinna być zbliżona ilości przepisanych antybiotyków i tak jest w krajach wysokorozwiniętych. Mając na uwadze ograniczanie stosowania antybiotyków, ważne jest też określenie minimalnego stężenia hamującego antybiotyku oraz mechanizmów oporności.” - dodaje Prezes Urban.

Rynek krążków antybiotykowych w Polsce szacowany jest przez Emitenta na 5 mln zł rocznie. Przychody Spółki ze sprzedaży krajowej w 2017 roku nieznacznie przekraczały 200 tys. zł, co stanowiło jedynie 4% udział w rynku w Polsce. Otrzymana rekomendacja KORLD umożliwi Spółce znaczące zwiększenie udziału w polskim rynku.

Globalny rynek badania lekowrażliwości (krążkowe systemy dyfuzyjne, testy MIC, podłoża oraz systemy zautomatyzowanie) w 2017 roku był szacowany na 2,71 miliarda USD i oczekuje się, że będzie rósł w średnim tempie 5,1% rocznie osiągając w 2022 roku wartość 3,47 miliarda USD (BusinessWire, maj 2018). Metoda dyfuzyjna (krążki, tabletki) w chwili obecnej ma największy udział w tym rynku.

„Należy jednak zakładać wzrost polskiego rynku w tempie szybszym od światowego trendu ze względu na realizację koordynowanego przez Narodowy Instytut Leków - Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków. Program ten jest nakierowany na racjonalizację stosowania antybiotyków poprzez określenie lekowrażliwości przed podaniem antybiotyku.” - zakończył Prezes Urban.

Przeprowadzone przez KORLD badania potwierdzają wysoką jakość produkowanych przez BioMaxima S.A. testów i podłoży do oznaczania lekowrażliwości. Ich produkcja oparta na innowacyjnej, automatycznej technologii i konkurencyjne ceny oferowane placówkom służby zdrowia dadzą szansę na wprowadzenie ich do szerokiego stosowania w podstawowej diagnostyce mikrobiologicznej, co będzie sprzyjało prawidłowej suplementacji antybiotyków i tym samym ograniczeniu ich stosowania.

BioMaxima S.A. zakończyła 2017 r. jednostkowym zyskiem netto w wysokości 808 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 29.726 tys. zł. Na poziomie skonsolidowanym Spółka wypracowała w 2017 r. ponad 805 tys. zł zysku netto, a jej przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 32.955 tys. zł. BioMaxima S.A. w minionym roku koncentrowała swoje działania na przygotowywaniu i realizowaniu nowych projektów inwestycyjnych, które mają pozwolić na jej dynamiczny rozwój i wzrost wartości.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach.

źródło: BioMaxima