BIOMAXIMA stawia na konsolidację branży biotechnologicznej

BioMaxima S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od czerwca 2010 r., działającą w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej, osiągnęła po trzech kwartałach 2016 r. zysk netto w wysokości 827 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 17.197 tys. zł. Emitent kontynuuje realizację działań mających na celu konsolidację branży biotechnologicznej.

Wartość przychodów netto ze sprzedaży Spółki po trzech kwartałach 2015 r. wynosiła 16.733 tys. zł, więc tegoroczny wynik wykazuje blisko 3% wzrost w ujęciu rdr. W samym 3 kw. 2016 r. przychody netto ze sprzedaży BioMaxima S.A. sięgnęły 5.267 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie ub. roku było to 5.626 tys. zł. Z kolei zysk netto Emitenta w minionym kwartale wyniósł 186 tys. zł wobec 305 tys. zł w 3 kw. 2015 r. Na obniżenie osiągniętych przez Spółkę przychodów netto ze sprzedaży i rentowności największy wpływ miały spadek wysokomarżowych zamówień od kontrahenta z Danii oraz niekorzystne zmiany na rynku walutowym. Emitent liczy jednak na wzrost sprzedaży w nadchodzących kwartałach.

„W ubiegłym roku bardzo duży wpływ na rentowność miała sprzedaż do kontrahenta z Danii oraz aparatura Biolog. Ponadto, w roku bieżącym zatrudniliśmy dodatkowo dwóch przedstawicieli regionalnych, co wygenerowało wzrost kosztów. Stąd też niższy zysk. Nasi klienci złożyli kilkanaście wniosków o dotację na analizatory Biolog. Liczymy, że kilku z nich takową dotację otrzyma, co wyraźnie zdynamizuje naszą sprzedaż oraz zysk.” - mówi Henryk Lewczuk, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

W dniu 24.10.2016 r. Rada Nadzorcza BioMaxima S.A. wyraziła zgodę na nabycie 80% udziałów w dwóch rumuńskich spółkach: QIAS MED oraz ISTAR. Emitent w najbliższych dniach podpisze umowę zakupu przedmiotowych udziałów, a łączna cena ich nabycia została ustalona na kwotę 160 tys. EUR. Spółki QIAS MED oraz ISTAR prowadzą działalność w zakresie sprzedaży aparatury, testów, odczynników, mikrobiologii oraz wyposażenia laboratoriów. W 2015 r. łączna wartość ich przychodów wyniosła ok. 770 tys. EUR oraz wypracowały one zysk netto w wysokości ok. 86 tys. EUR. BioMaxima S.A. po finalizacji transakcji nabycia udziałów w QIAS MED oraz ISTAR planuje rozpocząć proces konsolidacji tych spółek oraz własnej spółki Roco Sistem, powołując nowy podmiot - BioMaxima Romania srl.

Na dzień 25.11.2016 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BioMaxima S.A., które podejmie decyzję w sprawie połączenia z Biocorp Polska Sp. z o.o. Planowane połączenie ma nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku Biocorp Polska Sp. z o.o. jako spółki Przejmowanej na BioMaxima S.A. jako spółkę Przejmującą w zamian za nowe akcje spółki Przejmującej, które zostaną wydane dotychczasowym wspólnikom spółki Przejmowanej. Zgodnie z przedstawionym planem połączenia, który został już zbadany przez biegłego rewidenta, udziałowcy Biocorp Polska Sp. z o.o. otrzymają łącznie 690.000 akcji Spółki BioMaxima S.A. Dzięki połączeniu Emitent będzie mógł stworzyć jeszcze bardziej konkurencyjną ofertę rynkową, a także umocni swoją pozycję na rynkach zagranicznych. BioMaxima S.A. zoptymalizuje również politykę zakupową i będzie w stanie zrealizować istotne synergie kosztowe wynikające z fuzji obu podmiotów. Poprzez nabycie udziałów w dwóch rumuńskich spółkach: QIAS MED oraz ISTAR, a także połączenie z Biocorp Polska Sp. z o.o., Emitent realizuje przyjęty cel strategicznym, jakim jest konsolidacja branży biotechnologicznej.

„Są to dwie strategiczne decyzje w zakresie akwizycji. Na rynku rumuńskim będzie budowany podmiot reprezentujący markę BioMaxima, w większości sprzedający również nasze produkty. Pozwoli to zwiększyć naszą sprzedaż eksportową i marżę. Połączenie z Biocorp da efekt w postaci wyraźnej specjalizacji BioMaxima w zakresie mikrobiologii. Pozwoli również zwiększyć sprzedaż eksportową, albowiem ponad 30% przychodów Biocorpu stanowi eksport. Optymalizacja produkcji oraz obniżenie kosztów zakupu surowców ze względu na efekt skali pozwoli uczynić ją jeszcze bardziej rentowną.” - wyjaśnia Lewczuk.

BioMaxima S.A. otrzymała dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" w wysokości blisko 2,3 mln zł na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Lublinie. Planowana inwestycja umożliwi Spółce opracowywanie nowych oraz innowacyjnych produktów. Emitent oczekuje również na końcową decyzję o przyznaniu dotacji na projekt opracowania testów do badania lekooporności, na realizację którego złożony został wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach RPO WL, Działanie 1.2 „Badania i rozwój”.

„Inwestycje w rozwój są kosztowne, stąd bardzo nas cieszy wsparcie w postaci przyznanej dotacji. Pozwoli to również Spółce zintensyfikować w najbliższych latach własne prace badawczo-rozwojowe. W ostatnim roku udało się nawiązać współpracę z lubelskimi uczelniami, co tylko wzmocni efekty prac badawczo-rozwojowych nad nowymi innowacyjnymi produktami.” - zakończył Prezes Lewczuk.

Spółka pozostaje nadal w bardzo dobrej kondycji finansowej. BioMaxima S.A. wypłaciła również swoim Akcjonariuszom dywidendę z zysku osiągniętego w 2015 r. w kwocie 0,20 zł na akcję. Rok temu Emitent wypłacił dywidendę w wysokości 0,10 zł na akcję.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki in vitro, jednym z trzech producentów podłoży mikrobiologicznych. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 40 rynkach. Strategia rozwoju Spółki zakłada prowadzenie działań konsolidacyjnych sektora biotechnologicznego.

źródło: BioMaxima