BIOMAXIMA otrzymała 2,97 mln zł dotacji

BioMaxima S.A., notowana na NewConnect firma działająca na rynku diagnostyki laboratoryjnej, polski producent podłoży mikrobiologicznych, a także szerokiej gamy odczynników i aparatury do diagnostyki in vitro, poinformowała o przyznaniu jej dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w wysokości ponad 2,97 mln zł.

Spółka otrzyma dofinansowanie na realizację projektu „Wprowadzenie innowacji poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej BioMaxima S.A.”. Został on wybrany do dofinansowania w ramach Etapu II Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”. Całkowite wydatki kwalifikowane w tym projekcie wynoszą 4.994.000 zł. Natomiast kwota przyznanej dotacji sięga 2.973.400 zł. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup maszyn związanych z produkcją mikrobiologiczną oraz usług związanych z wprowadzeniem w Spółce systemu ERP, nową stroną internetową, logo oraz szatą graficzną materiałów reklamowych. Otrzymana dotacja w istotny sposób wpłynie na unowocześnienie produkcji, poprawy wydajności, poprawy procesów zarządzania oraz poprawy komunikacji z klientami. Zarząd BioMaxima S.A. z dużym optymizmem przyjął decyzję o przyznaniu dofinansowania i upatruje wielu szans dla dalszego dynamicznego rozwoju Spółki dzięki wykorzystaniu tych środków.

„W okresie najbliższych kilkunastu miesięcy będziemy intensywnie inwestować w rozbudowę naszej infrastruktury w Lublinie. Dotacja, którą otrzymaliśmy w ramach II Etapu Działania „Wzór na Konkurencję”, wpisuje się w plan inwestycyjny BioMaxima S.A. opiewający łącznie na prawie 15 milionów złotych. W ramach tego zadania będziemy kupowali sprzęt służący do produkcji mikrobiologicznej, a także systemy usprawniające zarządzanie i obsługę klienta. Dzięki jego realizacji skokowo zwiększymy efektywność naszych procesów, wydajność produkcji, a także poszerzymy ofertę produktową.” - podkreśla Łukasz Urban, Prezes Zarządu BioMaxima S.A.

W październiku 2016 r. BioMaxima S.A. informowała o otrzymaniu dotacji, w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” w wysokości 2.294.000 zł. Dotacja jest przeznaczona na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego. Całkowity koszt projektu netto wynosi 3.840.000 zł.

W kwietniu BioMaxima S.A. uzyskała nowe pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec w Lublinie. Warunki nowego zezwolenia przewidują, iż Spółka poniesie koszty kwalifikowane w wysokości co najmniej 14,27 mln zł w terminie do końca 2018 r. oraz zatrudni w tym terminie minimum 15 pracowników i utrzyma to zatrudnienie co najmniej do końca 2019 r., a także zakończy inwestycję do końca 2018 r. Spełniając powyższe kryteria Emitent uzyska możliwość korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej inwestycji oraz tworzenia nowych miejsc pracy. BioMaxima S.A. występowała o zezwolenie w związku z budową nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz nowego zakładu produkcyjnego w SSE EURO-PARK Mielec w Lublinie, który zlokalizowany będzie na tej samej działce, na której obecnie znajduje się siedziba Spółki.

Podczas najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 26.06.2017 r., podejmą oni decyzję w zakresie podziału zysku za 2016 r. Zarząd BioMaxima S.A. zarekomendował wypłatę dywidendy w kwocie 0,05 zł na akcję. Proponowanym dniem dywidendy jest 31.08.2017 r., a jej wypłata ma nastąpić w dniu 18.09.2017 r. Emitent chce kontynuować w ten sposób dotychczasową politykę dywidendową i dzielić się wypracowanym zyskiem z Akcjonariuszami, pomimo iż realizuje obecnie bardzo kapitałochłonne projekty inwestycyjne związane z nowymi przedsięwzięciami biznesowymi. W 2016 r. Spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 0,20 zł na akcję, a w 2015 r. w kwocie 0,10 zł na akcję.

BioMaxima S.A. wypracowała w minionym roku 1.228 tys. zł zysku netto, a jej przychody netto ze sprzedaży wyniosły 28.746 tys. zł. Emitent zrealizował z sukcesem proces połączenia z BIOCORP Polska Sp. z o.o., co pozwoliło na umocnienie jego pozycji rynkowej w segmencie mikrobiologii oraz na zwiększenie przychodów z działalności eksportowej. Spółka w 2016 r. przeprowadziła także transakcję nabycia dwóch rumuńskich spółek QIAS MED oraz ISTAR. W 2017 r. mają się one połączyć się z należącą do Emitenta spółką Roco Sistem i stworzyć nowy podmiot o nazwie BioMaxima Romania srl. Pozwoli to Spółce umocnić jej pozycję na rynku rumuńskim i osiągać na nim wzrost sprzedaży we wszystkich kategoriach produktowych.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach.

źródło: BioMaxima