BIOMAXIMA ma zgodę WZA na połączenie z Biocorp Polska

Akcjonariusze BioMaxima S.A., Spółki notowanej na rynku NewConnect od czerwca 2010 r., działającej w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej, wyrazili podczas jej NWZA zgodę na połączenie ze spółką Biocorp Polska Sp. z o.o. Emitent dzięki przeprowadzonej transakcji chce rozbudować swoją ofertę oraz umacniać pozycję na rynkach zagranicznych.

W dniu 25.11.2016 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BioMaxima S.A., podczas którego podjęta została Uchwała w sprawie połączenia z Biocorp Polska Sp. z o.o. zgodnie z przyjętym planem połączenia. Połączenie obu podmiotów nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Biocorp Polska Sp. z o.o. jako spółki Przejmowanej na BioMaxima S.A. jako spółki Przejmującej w zamian za nowe akcje spółki Przejmującej, które zostaną wydane dotychczasowym wspólnikom spółki Przejmowanej. Udziałowcy Biocorp Polska Sp. z o.o. otrzymają łącznie 690.000 akcji Spółki BioMaxima S.A. oraz wypłatę gotówkową w wysokości 0,20 zł na każdą przyznaną im akcję Emitenta. BioMaxima S.A. zamierza poprzez połączenie z Biocorp Polska Sp. z o.o. stworzyć jeszcze bardziej konkurencyjną ofertę rynkową oraz umocnić pozycję na rynkach zagranicznych. Spółka liczy także, że uda jej się zoptymalizować politykę zakupową oraz będzie mogła zrealizować istotne synergie kosztowe wynikające z fuzji obu podmiotów.

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o połączeniu z Biocorp Polska Sp. z o.o. akceptując dalszy kierunek rozwoju Spółki. BioMaxima będzie podmiotem z silnie zaznaczoną specjalizacją mikrobiologiczną. Istotne jest również wzmocnienie naszego Zarządu osobą Pana Łukasza Urbana.” - komentuje Henryk Lewczuk, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

W ubiegłym tygodniu BioMaxima S.A. sfinalizowała transakcję zakupu 80% udziałów w dwóch rumuńskich spółkach QIAS MED oraz ISTAR za łączną kwotę w wysokości 138 tys. EUR plus podatek w wysokości 22 tys. EUR. W przypadku gdy podmioty ten wypracują w 2016 r. zysk netto wyższy o minimum 10% od osiągniętego w 2015 r., czyli co najmniej 95 tys. EUR to ich dotychczasowy właściciel będzie uprawniony do otrzymania premii za sukces w kwocie 25 tys. EUR. Były właściciel obu spółek zobowiązał się również do świadczenia pracy na ich rzecz przez okres co najmniej 5 lat, co zostało uregulowane w odrębnej umowie. Spółki QIAS MED oraz ISTAR prowadzą działalność w zakresie sprzedaży aparatury, testów, odczynników, mikrobiologii oraz wyposażenia laboratoriów, a łączna wartość ich przychodów w 2015 r. sięgnęła ok. 770 tys. EUR. Natomiast wysokość zysku netto ukształtowała się na poziomie ok. 86 tys. EUR. Emitent zamierza umacniać swoją pozycję na rynku rumuńskim oraz rozpocząć proces konsolidacji spółek QIAS MED i ISTAR, a także własnej spółki Roco Sistem, powołując nowy podmiot o nazwie BioMaxima Romania srl.

„Zakup rumuńskich spółek wzmacnia pozycję międzynarodową BioMaxima. Rozpoczynamy nowy etap rozwoju Spółki, co powinno przełożyć się na wzrost przychodów i zysków w najbliższych latach.” - podsumowuje Prezes Lewczuk

Spółka otrzymała w ostatnim czasie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" w wysokości prawie 2,3 mln zł na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Lublinie. Dzięki planowanej inwestycji BioMaxima S.A. będzie chciała opracowywać nowe oraz innowacyjne produkty. Emitentowi przyznana została również dotacja w kwocie ponad 584 tys. zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 „Badania celowe”. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na opracowanie technologii ilościowych testów do oznaczania minimalnego stężenia hamującego (MIC) antybiotyku hamującego wzrost mikroorganizmów.

BioMaxima S.A. zanotowała po trzech kwartałach 2016 r. zysk netto w kwocie 827 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 17.197 tys. zł. Spółka wypłaciła swoim Akcjonariuszom dywidendę z zysku osiągniętego w 2015 r. w wysokości 0,20 zł na akcję. Rok temu kwota wypłaconej przez Emitenta dywidendy wynosiła 0,10 zł na akcję.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki in vitro, jednym z trzech producentów podłoży mikrobiologicznych. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 40 rynkach. Strategia rozwoju Spółki zakłada prowadzenie działań konsolidacyjnych sektora biotechnologicznego.

źródło: BioMaxima