BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE wydziela działalność doradczą do spółki zależnej

Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., wydzieliła i zbyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci działalności doradczej. W ten sposób Spółka zwiększy przejrzystość oraz transparentność działalności i będzie mogła rozpocząć analizy w zakresie możliwości połączenia z ABS Investment S.A.

Emitent zawarł ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe Sp. z o.o. umowę zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. wyodrębnionej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz księgowo działalności Spółki w zakresie doradztwa, w szczególności usług doradczych przy pozyskiwaniu dotacji dla przedsiębiorstw, sporządzania wycen, analiz i innych opracowań ekonomicznych oraz usług w zakresie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy dla rynku NewConnect i Catalyst (ZCP). BBC zawarła umowę w wykonaniu zobowiązania do wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci ZCP, realizując tym samym postanowienia uchwały Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej Beskidzkie Biuro Consultingowe Sp. z o.o. oraz oświadczenia Emitenta o objęciu udziałów z dnia 30 maja 2018 r. Wartość ZCP, która została ustalona w oparciu o wycenę zbadaną przez biegłego rewidenta, wyniosła ponad 2.927 tys. zł. W zamian za wkład niepieniężny Emitent objął 10.000 udziałów spółki zależnej.

Wydzielenie części doradczej do osobnej spółki ma na celu poprawę transparentności i przejrzystości działalności Grupy. Urealniona została również wycena działalności doradczej, która ukształtowała się na poziomie blisko 3 mln zł. Ważnym elementem jest także oddzielenie funkcji Autoryzowanego Doradcy od działalności inwestycyjnej. Aktualnie na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst wpisana jest spółka zależna Beskidzkie Biuro Consultingowe Sp. z o.o. Dzięki wydzieleniu działalności doradczej do spółki zależnej Emitent ograniczył też ryzyka biznesowe oraz uporządkował swoją strukturę organizacyjną.

„Wydzielenie części doradczej do osobnej spółki było konieczne ze względu na wymogi stawiane spółkom, które ubiegają się o status Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej, a tak właśnie jest w przypadku Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A. Niezależnie od tego zdarzenia uważam, że oddzielenie części doradczej od inwestycyjnej daje wiele korzyści, ułatwia zarządzanie, poprawia przejrzystość oraz ułatwia analizę poszczególnych linii biznesowych. Efektem wydzielenia będzie konsolidacja wyników spółki z o.o. przez spółkę dominującą oraz wzrost sumy bilansowej.” - komentuje Michał Damek, Prezes Zarządu Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.

Wydzielenie działalności doradczej BBC do spółki zależnej Beskidzkie Biuro Consultingowe Sp. z o.o. stanowi kolejny etap w przygotowywaniu się Spółki do rozpoczęcia analiz możliwości połączenia z notowaną na rynku NewConnect ABS Investment S.A. W ten sposób oba podmioty mogłyby stworzyć jednolity portfel inwestycyjny, umacniając swoją pozycję w akcjonariatach spółek portfelowych. Potencjalne połączenie wpłynęłoby także korzystnie na obniżenie kosztów funkcjonowania oraz zwiększenie transparentności.

„Aktualnie zastanawiamy się, jaki model połączenia zaproponować akcjonariuszom ABS Investment S.A. i Beskidzkiego Biuro Consultingowego S.A. Na skutek połączenia całość aktywów inwestycyjnych byłaby ulokowana w jednym podmiocie, co zdecydowanie wzmocniłoby jego pozycję jako akcjonariusza w kilku spółkach. Nie bez znaczenia jest również spodziewana redukcja kosztów po połączeniu, w szczególności wszelkich kosztów funkcjonowania jako akcyjna spółka publiczna.” - zakończył Prezes Damek.

Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. jest Spółką notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 r. Emitent zakończył 2017 r. zyskiem netto w wysokości 368 tys. zł, a jego przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 1.051 tys. zł. Na koniec 1 kw. 2018 r. wartość portfela inwestycyjnego BBC wyniosła ponad 4.965 tys. zł. W jego skład wchodziło 17 spółek, z czego 13 było notowanych na rynku publicznym. Głównym akcjonariuszem Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. jest notowana na rynku NewConnect Spółka ABS Investment S.A., która posiada akcje stanowiące 49,90% udziału w jej kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA.

źródło: Beskidzkie Biuro Consultingowe