BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE kończy 2 kw. 2015 r. wysokim zyskiem

Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., zajmująca się świadczeniem usług ekonomiczno-finansowych, wypracowała w 2 kw. 2015 r. 212 tys. zł zysku netto przy przychodach wynoszących 290 tys. zł. Emitent cały czas rozwija swoją działalność związaną z rynkiem kapitałowym, co pozwala mu istotnie poprawiać wyniki finansowe.

W analogicznym kwartale 2014 r. BBC zanotowało zysk netto na poziomie 69 tys. zł oraz przychody ze sprzedaży sięgające 319 tys. zł. W całym pierwszym półroczu 2015 r. Spółka miała 166 tys. zł zysku netto i 468 tys. zł przychodów, podczas gdy rok wcześniej strata netto wyniosła 126 tys. zł, a wartość sprzedaży ukształtowała się na poziomie 470 tys. zł. BBC liczy, że wkrótce będzie mogło istotnie zwiększyć swoją działalność w segmencie doradztwa w zakresie dotacji unijnych, co będzie wynikało z uruchamiania kolejnych konkursów aplikacyjnych.

„Wynik za pierwsze półrocze pokazuje pozytywną tendencję w działalności BBC. Rozpoczęły się pierwsze nabory wniosków z nowej perspektywy budżetowej UE 2014-2020. Na razie tylko dla przedsiębiorców w zakresie działań badawczo-rozwojowych, ale w trzecim i czwartym kwartale bieżącego roku ogłoszone zostaną kolejne konkursy. BBC już podpisuje stosowne umowy z klientami, co powinno przynieść pierwsze rezultaty finansowe jeszcze w tym roku, a w większej skali od roku 2016. Pozytywnym zjawiskiem jest również realizowanie coraz większej ilości innych usług niezwiązanych z projektami unijnymi.” - komentuje Bogdan Pukowiec, Prezes Zarządu Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.

Spółka bardzo mocno zwiększa swoją aktywność w obszarze rynków kapitałowych, pełniąc funkcję Autoryzowanego Doradcy dla spółek z rynku NewConnect oraz dokonując inwestycji kapitałowych. W 2 kw. br. Emitent zanotował zysk na prowadzonej działalności inwestycyjnej, który sięgnął ponad 273 tys. zł, a całkowita wartość portfela inwestycyjnego BBC wyniosła na koniec czerwca br. blisko 4.505 tys. zł. Spółka posiada również wysokie zasoby środków pieniężnych przekraczające 789 tys. zł oraz niski poziom zadłużenia kredytowego na poziomie 131 tys. zł.

Emitent prowadzi obecnie działania mające na celu poszukiwanie nowych możliwości rozwoju, rozszerzanie oferty o dodatkowe usługi oraz pozyskiwanie kolejnych klientów oraz partnerów strategicznych. Rezultatem tych działań było podpisanie w kwietniu br. przez BBC umowy ze spółką BVT S.A. na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. Aktualnie Spółka przeprowadza procedurę wprowadzenia akcji tego podmiotu do obrotu na rynku NewConnect.

„Aktywność Spółki na rynku kapitałowym związana jest z dywersyfikacją posiadanego portfela inwestycyjnego, co przyniosło wymierne efekty w wyniku finansowym za dwa kwartały tego roku. Nie wykluczamy również nowych inwestycji jeszcze do końca bieżącego roku.” - dodaje Pukowiec.

Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. jest Spółką notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 r. Zajmuje się ona pozyskiwaniem dotacji dla przedsiębiorstw, opracowywaniem analiz finansowych i wycen oraz prowadzi także działalność inwestycyjną. Spółka jest Autoryzowanym Doradcą dla rynku NewConnect oraz Catalyst.

źródło: Beskidzkie Biuro Consultingowe