BERG HOLDING - Farmy Fotowoltaiki mają umowę o współpracy z Solar Energy

Berg Holding S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, powzięła informację od spółki zależnej Farmy Fotowoltaiki S.A. o zawarciu przez nią umowy ramowej z Solar Energy S.A. Jej przedmiotem jest dostarczanie gotowych projektów, projektów w fazie wstępnej oraz wspólnej realizacji budowy farm fotowoltaicznych.

Zgodnie z podpisaną umową spółki zobowiązały się do współpracy w zakresie pozyskiwania projektów, realizacji inwestycji oraz budowy farm fotowoltaicznych. Solar Energy S.A. (Wykonawca) będzie dostarczał projekty na różnym poziomie zaawansowania, w tym takie, które są w pełni przygotowane do budowy, ze wszelkimi pozwoleniami, jak i umowami PPA lub wygranymi aukcjami. Farmy Fotowoltaiki S.A. będą z kolei zlecać Wykonawcy realizację poszczególnych wybranych inwestycji, polegających na wykonaniu prac projektowo-montażowo-wykonawczych oraz podłączeniu farm do sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstwa energetycznego. Solar Energy S.A. zobowiązał się do przedstawienia najlepszych lokalizacji poszczególnych farm fotowoltaicznych, które uważa za korzystne wraz z przewidywanym punktem przyłączenia do sieci i z dostępnymi danymi na temat nasłonecznienia na danym obszarze.

„Współpraca z Solar Energy S.A. to kolejny ważny krok w rozwoju naszej strategii. Zyskaliśmy kolejnego partnera z branży, który podejmie się nie tylko technicznej realizacji części inwestycji, ale również będzie dostarczał atrakcyjne projekty do portfela Farm Fotowoltaiki. Solar Energy S.A. jest jedną z pionierskich firm w Polsce, która zajęła się produkcją innowacyjnych modułów fotowoltaicznych z cienkich ogniw krzemowych o wysokiej sprawności. Jej doświadczenie na rynku zwiększy atrakcyjność i konkurencyjność naszej oferty. Nie wykluczamy rozszerzenia współpracy z Solar Energy S.A. w przyszłości.” - mówi Kamil Kita, Prezes zarządu Farm Fotowoltaiki S.A.

Spółki dopuszczają różne stopnie zaawansowania prac na przedstawionych lokalizacjach. Farmy Fotowoltaiki S.A. mają prawo przeprowadzenia procesu due dilligence i wybrania odpowiednich projektów, jak również możliwy będzie zakup przez spółkę kompletnego projektu wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz warunkami przyłącza z zasobów posiadanych przez Wykonawcę.

Spółka zależna od Berg Holding S.A. - Farmy Fotowoltaiki S.A. - zawarła w ostatnim czasie umowę przedwstępną dzierżawy nieruchomości, składającej się z działki położonej w powiecie Grodziskim o powierzchni 3,08 ha w celu budowy na jej części farmy fotowoltaicznej wraz z oprzyrządowaniem, urządzeniami dodatkowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą. Zgodnie z umową Wydzierżawiający zobowiązał się oddać nieruchomość spółce Farmy Fotowoltaiki S.A. na okres 25 lat do używania i pobierania pożytków w części nieruchomości, niezbędnej do realizacji celu umowy. Spółka zależna zamierza wybudować farmę fotowoltaiczną w obrębie powyższej nieruchomości o mocy min. 1 MWe. Podpisanie przez Farmy Fotowoltaiki S.A. przedwstępnej umowy dzierżawy jest związane z realizacją strategii rozwoju spółki.

Główne założenia strategii rozwoju Farmy Fotowoltaiki S.A. obejmują rozpoczęcie współpracy z partnerem branżowym, będącym liderem na rynku - Columbus Energy S.A. - w zakresie rozwijania projektów farm fotowoltaicznych oraz powstanie pierwszej spółki celowej F1 Sp. z o.o. z własnym gruntem. Farmy Fotowoltaiki S.A. planują dokonywać zakupu lub dzierżawy działek pod budowę farm fotowoltaicznych o mocy min. 1 MWe lub gruntów na własny użytek. W 2021 r. spółka zamierza realizować projekty od 1 do 10 MWe, natomiast w 2022 r. projekty do 40 MWe. Spółka chce także inwestować w podmioty działające na rynku fotowoltaicznym poprzez zakup udziałów na poziomie od 5% do 45% w wybranych podmiotach. Farmy Fotowoltaiki S.A. będą dążyły do rozwoju sieci wykonawczej i dystrybucji poprzez zawiązywanie współpracy z kolejnymi partnerami i firmami projektowo-montażowymi oraz do rozwoju zaplecza techniczno-handlowego i badawczego poprzez budowę własnego zespołu firm podwykonawczych, w systemie relacji B2B. Spółka będzie też budowała bazę inwestorów zainteresowanych zakupem farm fotowoltaicznych oraz inwestycją w branży fotowoltaiki. Farmy Fotowoltaiki S.A. będą chciały pozyskać kapitał zewnętrzny w kwocie do 10 mln zł do końca 2022 r., który zostanie przeznaczony na sfinansowanie bieżącej działalności.

Berg Holding S.A. zakończył 2019 r. zyskiem netto w wysokości ponad 2,1 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży przekraczających 22,8 mln zł. Wartość aktywów Spółki na koniec 2019 r. ukształtowała się na poziomie blisko 89,8 mln zł. Spółka planuje podjąć działania mające na celu spełnienie przez nią warunków niezbędnych do przeniesienia notowań na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Berg Holding S.A. to Spółka stworzona na silnych fundamentach. W 2017 roku Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect.

źródło: Berg Holding