ABS INVESTMENT z zyskiem w 1 kw. 2015 r.

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, osiągnęła w 1 kw. 2015 r. zysk netto w wysokości 368 tys. zł. Spółka posiada także spory backlog umów doradczych, który pozwoli zwiększać jej przychody w kolejnych kwartałach.

W analogicznym okresie ub. roku ABS Investment S.A. zanotowała stratę netto sięgającą 425 tys. zł, więc tegoroczny wynik pokazuje istotną poprawę w działalności Emitenta. Wypracowane w 1 kw. 2015 r. przychody ze sprzedaży sięgnęły ponad 100 tys. zł wobec 21 tys. zł w 2014 r. Główny udział w osiągnięciu dodatniego wyniku finansowego przez ABS Investment S.A. miał wzrost wycen rynkowych spółek portfelowych i odnotowanie dodatniego salda na działalności inwestycyjnej, które wyniosło 557 tys. zł.

„Jestem bardzo zadowolony z wyniku wypracowanego w I w kwartale 2015 r., jak również z sytuacji finansowej firmy. Pozytywnie oceniam także zmiany w portfelu inwestycyjnym oraz wyniki zdecydowanej większości spółek portfelowych. W kolejnych kwartałach spodziewam się dalszego wzrostu przychodów z tytułu świadczonych usług doradczych oraz zwiększenia wartości portfela inwestycyjnego. Realizowany proces zamykania niektórych pozycji inwestycyjnych spowoduje, że liczba spółek portfelowych będzie mniejsza.” - ocenia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Bardzo dobra sytuacja finansowa spółek portfelowych ABS Investment S.A. ma wpływ na wzrost kursów ich akcji, a także na zwiększenie zainteresowania nimi ze strony inwestorów branżowych oraz instytucjonalnych. W związku z tym Emitent prowadzi obecnie działania związane z wyjściem z niektórych inwestycji, które pozwolą mu osiągnąć satysfakcjonujące stopy zwrotu na poszczególnych aktywach. Spółka spodziewa się również otrzymania dywidend z niektórych spółek portfelowych, co będzie stanowiło dodatkowe źródło jej przychodów.

„W I półroczu 2015 r. zakończymy proces wychodzenia z 5-7 inwestycji. Pojawią się też nowe pozycje w portfelu. Mamy również do czynienia ze wzmożonym zainteresowaniem kilkoma innymi spółkami z portfela ze strony inwestorów branżowych i finansowych. Spodziewam się, że od 5 do 7 spółek z portfela wypłaci dywidendę, co powinno znacznie wpłynąć na nasze wyniki szczególnie w III kwartale br.” - dodaje Jarosz.

ABS Investment S.A. poinformowała w ub. tygodniu o nabyciu ponad 454 tys. akcji Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A, która jest notowana na rynku NewConnect i zajmuje się produkcją kapeluszy. Po dokonanej transakcji Emitent posiada obecnie 586.846 akcji stanowiących 12,90% kapitału zakładowego oraz tyle samo w ogólnej liczby głosów na WZA SFK Polkap S.A. W pierwszym kwartale 2015 r. podmiot ten wypracował 1.461 tys. zł zysku netto przy przychodach wynoszących 4.872 tys. zł, co było wynikiem znacznie lepszym od analogicznego okresu 2014 r. ABS Investment S.A. liczy również na debiut w tym półroczu na rynku NewConnect spółki BVT S.A., w której jest akcjonariuszem oraz pełni rolę Doradcy Finansowego.

„Wyniki SFK Polkap w I kwartale 2015 r. były imponujące. Można uznać, że Polkap stał się liderem niezwykle niszowego rynku, jakim jest produkcja kapeluszy, szczególnie w segmencie premium. Jest to mocne uzasadnienie do zwiększenia zaangażowania w tą spółkę. Jeżeli kolejne kwartały przyniosą dobre wyniki to jej roczny zysk powinien wynieść ok. 5-6 mln zł. W II kwartale planowany jest debiut kolejnej spółki portfelowej BVT S.A. Również w przypadku tej spółki dotychczasowe wyniki są bardzo dobre, a mam nadzieję, że kolejne kwartały przyniosą dalszą ich poprawę. 22 maja br. spółka ta wypłaci po raz pierwszy dywidendę akcjonariuszom w wysokości 2,66 zł na akcję.” - zakończył Prezes Jarosz.

Spółka przedstawiła na początku maja br. prognozy finansowe na 2015 r., które zakładają wypracowanie w tym roku zysku brutto na jedną akcję na poziomie 0,25-0,27 zł. ABS Investment S.A. przewiduje także, że wartość aktywów wraz z należnościami pochodzącymi z ich sprzedaży wyniesie na koniec 2015 r. w przeliczeniu na 1 akcję od 2,80 zł do 3,00 zł.

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacje zadebiutowały również na rynku Catalyst. ABS Investment S.A. specjalizuje się inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu.

źródło: ABS Investment