ABS INVESTMENT wypłaci dywidendę z zysku za 2015 r.

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, wypłaci dywidendę z zysku za 2015 r. w wysokości 0,06 zł na akcję. Emitent kontynuuje również realizację przyjętej strategii w zakresie działalności inwestycyjnej.

Akcjonariusze Spółki zadecydowali podczas ZWZA, które odbyło się w dniu 29.06.2016 r., o wypłacie dywidendy z zysku osiągniętego w 2015 r. w wysokości 0,06 zł na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został ustalony na 17.08.2016 r., a jej wypłata nastąpi w dniu 01.09.2016 r. Wypłata dywidendy wraz z prowadzonymi obecnie skupami akcji własnych stanowi kontynuację przyjętej przez Emitenta strategii w zakresie aktywnego udziału Akcjonariuszy w osiąganym przez Spółkę zysku. Rok temu ABS Investment S.A. wypłaciła dywidendę w wysokości 0,03 zł na akcję. Spółka zakończyła 2015 r. zyskiem netto w kwocie 3.096 tys. zł. przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 979 tys. zł.

„Dywidenda wypłacona z zysku za 2015 rok będzie dwukrotnie wyższa niż w roku poprzednim. Co do zasady ABS ma być spółką dywidendową i jest to moja opinia jako największego akcjonariusza tej Spółki. Chciałbym również, żeby środki przeznaczone na dywidendę były co roku wyższe. Jestem zwolennikiem łączenia dywidendy ze skupem akcji własnych, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z wyceną znacznie poniżej wartości księgowej. Obecnie ABS posiada 243.500 akcji własnych, czyli 3,04 % wszystkich akcji. Zakładam, że w ciągu następnych 12-stu miesięcy zbliżymy się do 5%. Połącznie tych dwóch elementów, dobre wyniki finansowe oraz ciekawy portfel inwestycyjny powodują, że kurs ABS od prawie dwóch lat znajduje się w trendzie wzrostowym przy przyzwoitej płynności mimo spadkowego rynku.” - ocenia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

ABS Investment S.A. konsekwentnie realizuje założenia strategii rozwoju w obszarze prowadzenia nowych inwestycji. W trakcie analizy znajduje się obecnie bardzo wiele projektów, które przechodzą wieloetapową selekcję zgodnie z kryteriami inwestycyjnymi Spółki. Osiągane przez Emitenta wyniki finansowe z działalności inwestycyjnej są bardzo dobre, a ich dalsze podtrzymanie w nadchodzących latach ma być możliwe dzięki realizowaniu nowych i perspektywicznych przedsięwzięć biznesowych. ABS Investment S.A. liczy również na otrzymanie w tym roku rekordowych przychodów z tytułu dywidend ze spółek portfelowych. Emitent cały czas rozwija także działalność doradczą, zwiększając tym samym wartość osiąganych przychodów w tym segmencie biznesowym.

„Mimo słabego rynku, awersji do ryzyka czy niechęci do realizacji projektów inwestycyjnych, w ABS mamy do czynienia ze zgoła odmienną sytuacją. Po pierwsze, spływa do nas mnóstwo bardzo dobrych propozycji inwestycyjnych. Tylko w tym roku portfel powiększył się już o 9 nowych spółek. Po drugie, sytuację spółek portfelowych oceniam jako bardzo dobrą. I po trzecie, efektem tej sytuacji jest fakt, że kilkanaście spółek z portfela wypłaci w tym roku dywidendę i jest to trzecie istotne źródło wpływów do ABS, po sprzedaży akcji i przychodach ze świadczenia usług doradczych.” - zakończył Prezes Jarosz.

Spółka w maju br. opublikowała prognozy finansowe na 2016 r., które zakładają osiągnięcie zysku brutto na 1 akcję w przedziale 0,50 - 0,55 zł. Z kolei wartość aktywów Emitenta (wraz z należnościami ze sprzedaży aktywów) na 1 akcję ma wynieść na koniec 2016 r. od 3,60 zł do 4,00 zł. Prognozy finansowe Spółki zostały przygotowane w oparciu o zakładane przez Zarząd wyniki z działalności inwestycyjnej, otrzymane dywidendy od spółek portfelowych, prowadzone nowe inwestycje w spółki publiczne oraz podpisane umowy na świadczenie usług doradczych.

Spółka realizuje aktualnie dwa programy skupu akcji własnych - skup A prowadzony poprzez transakcje sesyjne na rynku NewConnect oraz skup B realizowany w ramach umów cywilnoprawnych poza rynkiem. Wskaźnik C/Z Emitenta kształtuje się obecnie na poziomie 5,8, a wartość wskaźnika C/WK wynosi 0,77. Notowane na rynku Catalyst obligacje ABS Investment S.A. serii A cały czas utrzymują się powyżej 100% ich wartości nominalnej.

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacje zadebiutowały również na rynku Catalyst. ABS Investment S.A. specjalizuje się w inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu. Od grudnia 2015 r. Spółka znajduje się w składzie portfela indeksu NCIndex30, który grupuje trzydzieści najbardziej płynnych spółek z rynku NewConnect.

źródło: ABS Investment