ABS INVESTMENT wypłaci 0,04 zł dywidendy

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, wypłaci dywidendę z zysku za 2016 r. w wysokości 0,04 zł na akcję oraz będzie kontynuowała skup akcji własnych. GPW w Warszawie podjęła również Uchwałę o wprowadzeniu obligacji Spółki serii B do obrotu na rynku Catalyst.

Akcjonariusze ABS Investment S.A. podczas ZWZA, które odbyło się w dniu 28.06.2017 r., podjęli Uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku osiągniętego w 2016 r. w wysokości 0,04 zł na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 16.08.2017 r., a jej wypłata nastąpi w dniu 01.09.2017 r. Spółka wypłaci łącznie swoim Akcjonariuszom środki w kwocie 320 tys. zł. Pozostała część zysku wypracowanego w poprzednim roku, a więc ponad 2.895 tys. zł, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. ABS Investment S.A. regularnie dzieli się zyskiem ze swoimi inwestorami. W 2016 r. Emitent wypłacił dywidendę w wysokości 0,06 zł na akcję, a rok wcześniej w kwocie 0,03 zł na akcję.

„ABS wypłaci trzeci rok z rzędu dywidendę Akcjonariuszom i po raz czwarty w swojej 7-letniej historii. Podobnie jak skup akcji własnych jest to stały element strategii ABS. Pierwotnie planowałem, że dywidenda będzie na wyższym poziomie, ale poziom nasycenia inwestycyjnego jest w tym momencie bardzo duży i mając do wyboru wzrost wartości firmy, a wyższą dywidendę, wybrałem to pierwsze. Dodatkowo na lipiec tego roku przypadł wykup obligacji serii A, co wymagało zabezpieczenia środków na poziomie 1 mln zł. Jednocześnie był realizowany skup akcji własnych, a zadłużenie kredytowe w banku spadło o 50% i stanowi obecnie ok 1-1,5% sumy bilansowej i mniej niż 10% zysku brutto za ostatni rok. Mam nadzieję, że w tym roku uda się zrealizować kolejne ambitne prognozy i w przyszłym roku wartość dywidendy znacznie wzrośnie.” - podkreśla Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Podczas ZWZA Spółki jej Akcjonariusze podjęli również uchwały w sprawie skupu akcji własnych. Zarząd ABS Investment S.A. uzyskał upoważnienie do nabywania akcji własnych w ramach skupu A realizowanego poprzez transakcji na rynku NewConnect. Środki przeznaczone na ten cel wynoszą do 1 mln zł, a czas trwania skupu A został ustalony na 60 miesięcy począwszy od dnia 28.06.2017 r. ZWZA Emitenta przyjęło także zmiany w skupie B realizowanym w ramach umów cywilnoprawnych poza rynkiem. Docelowym okresem przeprowadzania skupu B będzie okres 180 dni po każdorazowym zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki. Nabywanie akcji własnych w ramach skupu B będzie następować po cenie nie niższej niż wyższa o 10% i nie wyższej niż 15% od średniej ceny z 60 sesji poprzedzających dzień ogłoszenia zawierającego informację o chęci odkupienia akcji w ramach skupu B. ABS Investment S.A. przeznaczony na realizację skupu B kwotę do 1 mln zł.

„Jestem gorącym zwolennikiem skupu akcji własnych w sytuacji ich niedowartościowania na rynku. W moim przekonaniu mamy taką sytuację w przypadku akcji ABS. Cena rynkowa jest na poziomie 35% wartości księgowej na akcje. C/Z kształtuje się od dwóch lata w przedziale 3-4. Jeżeli dodamy do tego szacowany potencjał wzrostu pozycji inwestycyjnych z portfela ABS to może okazać się za jakiś czas, że zakup akcji własnych był dobrą inwestycją. Należy również podkreślić, że od prawie 5 lat ABS nie emitował akcji i finansuje swoją działalność z wypracowanych zysków oraz w mniejszym zakresie długiem oprocentowanym, który kształtuje się niezmiennie na niskim poziomie ok. 10-15% sumy bilansowej. W kolejnych latach kołem zamachowym mają być również środki z emisji obligacji serii B, które uchwałą z 4 lipca zostały dopuszczone do obrotu na rynku Catalyst. Przypomnę tylko, że w kwietniu z tej emisji pozyskaliśmy 2 mln zł, czyli maksymalną kwotę, na okres 4 lat, z kuponami płatnym kwartalnie przy oprocentowaniu 7,5% w skali roku. Obligacje nie są zabezpieczone i Spółka nie poniosła dodatkowych kosztów przy ich emisji, co świadczy o ogromnym zaufaniu obligatariuszy i bardzo efektywnym działaniu ABS przy pozyskiwaniu środków.” - podsumowuje Prezes Jarosz.

Zarząd GPW w Warszawie podjął w dniu 04.07.2017 r. Uchwałę o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 2.000 obligacji serii B Spółki, o wartości nominalnej 1.000 zł każda. W kwietniu br. ABS Investment S.A. przeprowadziła z sukcesem emisję obligacji serii B, z której pozyskała środki w wysokości 2 mln zł, a inwestorzy objęli wszystkie ofertowane papiery wartościowe. W 1 kw. 2017 r. Emitent zanotował 0,6 mln zł zysku netto, co było przede wszystkim rezultatem prowadzenia skutecznej działalności inwestycyjnej.

Spółka prognozuje, że wypracuje w 2017 r. zysk brutto na 1 akcję w przedziale 0,50 - 0,60 zł. Natomiast wartość aktywów ABS Investment S.A. (wraz z należnościami ze sprzedaży aktywów) na 1 akcję ma wynieść na koniec 2017 r. od 4,50 zł do 5,00 zł.

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacje zadebiutowały również na rynku Catalyst. ABS Investment S.A. specjalizuje się w inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes, o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu. Spółka należy do segmentu rynku NewConnect - NC Focus.

źródło: ABS Investment