ABS INVESTMENT utrzymuje dobre wyniki finansowe

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, zanotowała 248 tys. zł zysku netto w 2 kw. 2016 r. przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 79 tys. zł. Spółka pozostaje bardzo aktywna w segmencie inwestycyjnym i poszukuje nowych przedsięwzięć biznesowych.

W całym pierwszym półroczu 2016 r. Emitent wypracował ponad 339 tys. zł zysku netto, a jego przychody netto ze sprzedaży sięgnęły blisko 375 tys. zł. Największy wpływ na osiągnięte wyniki finansowe miała prowadzona działalność inwestycyjna, a jej saldo w 2 kw. br. było dodatnie i wyniosło ok. 276 tys. zł. ABS Investment S.A. jest w stanie realizować kolejne projekty inwestycyjne dzięki pozyskaniu środków finansowych w wysokości 2 mln zł pochodzących z pożyczki, co powinno pozwolić na utrzymanie dobrych wyników finansowych w kolejnych kwartałach.

„W kolejnym bardzo trudnym kwartale na rynku kapitałowym ABS udało się wypracować dodatni wynik finansowy. Przyznam, że spodziewałem się znacznie lepszego wyniku, ale wystąpiło przesunięcie w harmonogramie w zakresie istotnych przychodów oraz zamykania niektórych pozycji inwestycyjnych. Również debiut Outdoorzy S.A. został przesunięty na kolejny okres obrachunkowy. Środki pozyskane z pożyczki w równym stopniu zostaną przeznaczone na nowe projekty inwestycyjne, jak i na wsparcie pożyczkowe dla spółek z portfela. Zwracam uwagę na fakt, że wartość aktywów na akcję wynosi obecnie ok. 3,5 zł, czyli kształtuje się blisko poziomu planowanego na koniec bieżącego roku. Zadowalająca jest również płynność obrotu na naszych akcjach oraz fakt, że ABS utrzymuje się w składzie indeksu NCIndex30.” - komentuje Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Na koniec 2 kw. 2016 r. łączna wartość portfela inwestycyjnego Spółki przekroczyła 21,61 mln zł, z czego ok. 17,9 mln zł stanowią spółki publiczne. Poprzez dokonanie jego znaczącej przebudowy - całkowite zamknięcie części pozycji oraz zaangażowanie kapitałowe w nowe podmioty z rynku NewConnect - Emitent kontynuuje realizację przyjętej strategii rozwoju w zakresie polityki inwestycyjnej. Do portfela inwestycyjnego ABS Investment S.A. dołączyły w ostatnim czasie takie spółki z alternatywnego rynku jak Auto-Spa S.A., Akcept Finance S.A., BioMaxima S.A., Ekokogeneracja S.A., Geotrans S.A., INDOS S.A., Madkom S.A., Mode S.A. oraz XSystem S.A. Zwiększeniu uległo także zaangażowanie Spółki w najbardziej perspektywicznych podmiotach już obecnych w jej portfelu inwestycyjnym. Emitent liczy na odniesienie istotnych korzyści w postaci efektów synergii dzięki stałemu rozszerzaniu grupy spółek związanych z ABS Investment S.A.

„Rozbudowa portfela to nie tylko dywersyfikacja pozycji inwestycyjnych, ale również szansa dla innych spółek z grupy na współpracę z nowymi podmiotami i dla ABS jako doradcy w zakresie budowania strategii, znajdowania celów do przejęcia, zarządzania finansami itp. Ale to nie ilość spółek w portfelu jest istotna, ale ich jakość, o czym świadczą wyniki wpracowane przez te firmy oraz fakt, że 12 spółek z portfela ABS podzieli się zyskiem ze swoimi Akcjonariuszami. Zakładam, że wpływ przychodów z dywidend od spółek portfelowych na wynik ABS w kolejnych latach również będzie wzrastał.” - zakończył Prezes Jarosz.

Spółka wypłaci dywidendę z zysku za 2015 r. w wysokości 0,06 zł na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został ustalony na 17.08.2016 r., a jej wypłata nastąpi w dniu 01.09.2016 r. Prognozy finansowe ABS Investment S.A. na 2016 r. przewidują osiągnięcie zysku brutto na 1 akcję w przedziale 0,50 - 0,55 zł. Natomiast wartość aktywów Emitenta (wraz z należnościami ze sprzedaży aktywów) na 1 akcję ma wynieść na koniec 2016 r. od 3,60 zł do 4,00 zł. Spółka prowadzi także dwa programy skupu akcji własnych - skup A realizowany poprzez transakcje sesyjne na rynku NewConnect oraz skup B realizowany w ramach umów cywilnoprawnych poza rynkiem.

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacje zadebiutowały również na rynku Catalyst. ABS Investment S.A. specjalizuje się w inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu. Od grudnia 2015 r. Spółka znajduje się w składzie portfela indeksu NCIndex30, który grupuje trzydzieści najbardziej płynnych spółek z rynku NewConnect.

źródło: ABS Investment