ABS INVESTMENT skoncentruje się na rozwoju spółek portfelowych

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną, zamierza koncentrować się na rozwoju spółek wchodzących w skład obecnego portfela inwestycyjnego. Liczba pozycji inwestycyjnych uległa zmniejszeniu i w najbliższym czasie możliwe są kolejne wyjścia z inwestycji.

Zarząd ABS Investment S.A. będzie prowadził działania mające na celu jak najlepsze wykorzystanie potencjału spółek znajdujących się obecnie w portfelu inwestycyjnym. Na koniec 3 kw. 2018 r. w jego składzie znajdowało się 21 podmiotów notowanych na rynku publicznym oraz 12 podmiotów, w których Emitent posiada udziały lub nienotowane akcje. Całkowita wartość portfela inwestycyjnego wynosiła 21,27 mln zł, z czego ponad 18,17 mln stanowiły akcje spółek notowanych. Zmniejszenie liczby pozycji powinno przełożyć się na wzrost efektywności działań nadzorczych oraz doradczych w odniesieniu do spółek portfelowych. Niekorzystne otoczenie rynkowe na giełdach będzie miało odzwierciedlenie w wydłużeniu horyzontu inwestycyjnego. ABS Investment S.A. zamierza czekać na poprawę sytuacji rynkowej, która umożliwi osiągnięcie wyższych wycen rynkowych. Dodatkowo, wyceny wielu notowanych podmiotów są obecnie na tyle atrakcyjne, że stwarzają okazję do przeprowadzenia bezpiecznych i perspektywicznych inwestycji oraz dokonania uśrednień cen nabycia.

„Obecnie w portfelu ABS przynajmniej 50% pozycji osiągnęło już taki poziom dojrzałości, że można uznać, iż nadszedł czas na zmiany właścicielskie. Moje założenia sprzed 4 lat były takie, że w latach 2015-2017 ABS skupi się na budowaniu pozycji i na wzroście wartości spółek portfelowych. Efektem tej pracy były bardzo dobre wyniki wypracowane przez ABS w latach 2015-2017. Proces budowania portfela zakończyliśmy w połowie 2017 roku, co zbiegło się również z wnioskiem o wpisanie na listę Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych. Od 2017 r. rozpoczęte zostały przymiarki do zamykania pozycji inwestycyjnych. Niestety ostatnie dwa lata są fatalne dla rynku Newconnect oraz małych i średnich spółek. Oliwy do ognia dolała afera GetBack, która mocno podważyła zaufanie dla krajowego rynku kapitałowego. Szczególnie boleśnie obeszła się z rynkiem TFI, który musi mierzyć się z falą umorzeń jednostek, co dodatkowo pogarsza sytuację małych i średnich spółek, które i bez tego mają coraz trudniejsze warunki do działania. W związku z powyższym w kolejnych dwóch latach zamierzam dążyć do uzyskania maksymalnych strumieni dywidend ze spółek portfelowych oraz do ograniczenia ich ilości o ok. 30-40%. Dodatkowo widzę konieczność łączenia się spółek mających status ASI w celu ograniczenia kosztów, zwiększenia koncentracji pakietów w spółkach oraz poprawy jakości nadzoru i zarządzania.” - podkreśla Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

ABS Investment S.A. utrzymuje stabilną sytuację finansową i posiada niski poziom zadłużenia w relacji do posiadanych aktywów. W związku ze złożeniem przez Emitenta wniosku o wpis do rejestru Zarządzających ASI nie generuje on przychodów ze sprzedaży. Głównymi źródłami przychodów Spółki są obecnie dywidendy, odsetki oraz wyjścia z inwestycji. W najbliższym czasie możliwe są kolejne exity ABS Investment S.A., które będą uzależnione od uzgodnienia atrakcyjnych cen sprzedaży posiadanych pakietów. Aktualna wycena rynkowa Spółki kształtująca się na poziomie ok. 5,7 mln zł nie odzwierciedla wysokości kapitałów własnych sięgających ponad 19,7 mln zł, a wskaźnik C/WK nie przekracza 0,3. Zarząd ABS Investment S.A. jest przekonany, że realizowana polityka inwestycyjna oraz poprawa koniunktury na rynkach kapitałowych pozwolą na wzrost osiąganych zysków i zwiększenie wartości rynkowej.

„Wyniki ABS w prostym stopniu zależą od wartości spółek portfelowych. Ta z kolei zależna jest nie tylko od ich wyników i wydarzeń, jakie w nich mają miejsce, ale również od koniunktury na rynku kapitałowym. W ostatnich dwóch latach w mojej ocenie został zachwiany balans między jednym a drugim. To znaczy w spółkach miało miejsce wiele pozytywnych wydarzeń, wiele z nich poprawiło wyniki, wypłaciło dywidendy, a nie przełożyło się to na wzrost ich wartości, zainteresowania nimi czy też na poprawę płynności. Oznacza to, że obecnie rynek kapitałowy jest pogrążony w głębokim marazmie. Powoduje to konieczność kolejnej zmiany koncepcji działania. Do tej pory byłem przekonany, że naturalnym kolejnym właścicielem dla spółek z portfela ABS są inwestorzy finansowi, którzy zagwarantują dostęp do większego kapitału i sprawniejszego zarządzania. Wobec aktualnej sytuacji na rynku uważam, iż należy się zwrócić w kierunku inwestorów branżowych oraz podmiotów zagranicznych. Pogarszające się warunki działania w małych i średnich spółkach np. koszty pracy, słaby dostęp do kapitału, częsty brak ciągłości działania czy wzrastające ryzyko prawne i fiskalne powinny przyspieszyć proces fuzji i przejęć w tym obszarze rynku.” - dodaje Prezes Jarosz.

We wrześniu br. ABS Investment S.A. dokonała nabycia 400.000 akcji notowanej na rynku NewConnect spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. i przekroczyła w ten sposób próg 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. Z kolei na początku 2018 r. Zarząd ABS Investment S.A. poinformował, że po przeprowadzonych rozmowach z Zarządem notowanej na rynku NewConnect spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. (BBC) podjął decyzję o przeanalizowaniu opcji strategii rozwoju Spółki polegającej na możliwości stworzenia Grupy Kapitałowej z BBC jako podmiotem zależnym lub połączenia się z BBC w drodze przejęcia tej spółki.

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w obszarze inwestycji kapitałowych. Na rynku Catalyst notowane są także jej obligacje serii B. ABS Investment S.A. specjalizuje się w inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes, o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu.

źródło: ABS Investment