ABS INVESTMENT rozważa połączenie z Beskidzkim Biurem Consultingowym

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną, przeprowadzi analizę opcji strategicznych. Emitent rozważa możliwość stworzenia Grupy Kapitałowej z notowaną na rynku NewConnect spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. jako podmiotem zależnym albo połączenie się z tą spółką w drodze jej przejęcia.

Zarząd ABS Investment S.A. w wyniku przeprowadzonych rozmów z Zarządem spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. (BBC) podjął decyzję o przeanalizowaniu opcji strategii rozwoju Spółki polegającej na możliwości stworzenia Grupy Kapitałowej z BBC jako podmiotem zależnym lub połączenia się z BBC w drodze przejęcia tej spółki, przy uprzednim wydzieleniu działalności doradczej do podmiotu zależnego. Decyzja o możliwości przeanalizowania opcji strategicznych podyktowana jest perspektywą usystematyzowania działalności Spółki jako funduszu oraz pozyskania podmiotu świadczącego usługi doradcze dla przedsiębiorstw. Zarząd ABS Investment S.A. podkreśla, że ostateczna decyzja podjęta zostanie po dokładnym przeanalizowaniu skutków finansowo-operacyjnych oraz podatkowych obu koncepcji.

„Ewentualny proces połączenia ABS z BBC oraz wydzielenie firmy doradczej niesie za sobą liczne korzyści, sprawiając, że działalność przyszłej grupy ABS stanie się bardziej przejrzysta i transparentna. W wyniku takiego procesu ABS zwiększyłaby wartość posiadanych aktywów inwestycyjnych o ok. 6-7 mln zł, a dodatkowo wyniki firmy doradczej BBC byłyby konsolidowane. Większe pakiety akcji w poszczególnych spółkach portfelowych oznaczają zarówno zwiększenie wpływu na te spółki, jak również wyższe strumienie dywidendy. Nie bez znaczenia jest także redukcja kosztów, która poprawi wyniki Grupy o 120-150 tys. zł w skali roku (status spółki notowanej na NC, księgowość, obsługa prawna). Kolejnym istotnym elementem jest wzrost kapitalizacji ABS i umocnienie pozycji w swoim segmencie rynkowym, co też jest istotne w kontekście ewentualnej zmiany rynku notowań na GPW.” - ocenia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. to spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r. Zajmuje się ona pozyskiwaniem dotacji dla przedsiębiorstw, opracowywaniem analiz finansowych i wycen, a także prowadzi działalność inwestycyjną. BBC jest Autoryzowanym Doradcą dla rynku NewConnect oraz Catalyst. Do dnia 17.12.2014 r. BBC była jednostką zależną wobec ABS Investment S.A., a jej wyniki finansowe były konsolidowane z wynikami Spółki.

„W zamkniętym na koniec 2017 roku cyklu trzyletnim ABS wygenerował około 13 mln zł zysku brutto i zwiększył o podobną kwotę wartość posiadanych aktywów, przy jednoczesnej corocznej wypłacie dywidendy oraz skupie akcji własnych. Jest to ogromny sukces, szczególnie na tle konkurencyjnych firm. Wstępne, niezaudytowane wyniki finansowe za 2017 rok wskazują na wynik brutto powyżej 5 mln zł, co oznacza, że dolny poziom prognozy na akcje został przekroczony o blisko 28%. W ostatnich trzech latach znaczące przeobrażenie przeszło również BBC - z firmy specjalizującej się w pozyskiwaniu środków z funduszy UE w firmę o mocno zdywersyfikowanych przychodach z usług doradczych (autoryzowane doradztwo, wyceny ekonomiczne, inne usługi specjalistyczne). Podział kompetencji między firmami ma być jasny i przejrzysty: ABS ma być Alternatywną Spółką Inwestycyjną, a BBC firmą świadczącą specjalistyczne usługi doradcze.” - podsumowuje Prezes Jarosz.

ABS Investment S.A. poinformowała również, że szacunkowa wartość zysku brutto Spółki na 1 akcję Spółki za 2017 r. przekroczyła poziom 0,60 zł, czyli górną granicę prognozy finansowej, a wartość aktywów na jedną akcję wyniosła około 4,46 zł, czyli była blisko wartości dolnej granicy prognozy. Ostateczne i niezaudytowane wyniki finansowe Emitenta zostaną opublikowane w raporcie kwartalnym za 4 kw. 2017 r. w dniu 12.02.2018 r.

Spółka w 2017 r. koncentrowała swoje działania na rozszerzaniu składu portfela inwestycyjnego oraz jego optymalizacji w oparciu o przyjęte kryteria. Na koniec września 2017 r. całkowita wartość portfela inwestycyjnego Emitenta wynosiła ponad 28,9 mln zł, a w jego skład wchodziło 27 spółek publicznych oraz udziały i niepubliczne serie akcji 10 podmiotów. W 2017 r. Spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 0,04 zł na akcję i podtrzymała swoją dotychczasową politykę dywidendową.

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w obszarze inwestycji kapitałowych. Na rynku Catalyst notowane są także jej obligacje serii B. ABS Investment S.A. specjalizuje się w inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes, o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu. Spółka należy do segmentu rynku NewConnect - NC Focus.

źródło: ABS Investment