ABS INVESTMENT przekracza próg 10% głosów na WZA SferaNET S.A.

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, dokonała zakupu akcji Spółki SferaNET S.A. i przekroczyła próg 10% udziałów w ogólnej liczbie głosów na jej WZA. Emitent cały czas rozszerza skład swojego portfela inwestycyjnego o podmioty, które posiadają wysoki potencjał wzrostu swojej wartości.

W dniu 06.04.2016 r. SferaNET S.A. poinformowała o otrzymaniu od ABS Investment S.A. zawiadomienia o przekroczeniu progu 10% udziałów w ogólnej liczbie głosów na jej WZA. ABS Investment S.A. nabyła 369.841 szt. akcji tego podmiotu i po przeprowadzonej transakcji posiada łącznie 512.206 szt. akcji, co stanowi 11,12% udziałów w ogólnej liczbie głosów na WZA SferaNET S.A. oraz tyle samo udziałów w jej kapitale zakładowym. SferaNET S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect i prowadzi działalność na rynku telekomunikacyjnym. Prognozy finansowe tej spółki zakładają osiągnięcie w 2016 r. przychodów netto ze sprzedaży w kwocie 2.700 tys. zł oraz wypracowanie zysku EBITDA w wysokości 800 tys. zł. ABS Investment S.A. bardzo dobrze ocenia potencjał rozwoju tego podmiotu i liczy na osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu z tej inwestycji.

„Spodziewam się, że w ciągu kolejnych kilku lat biznes SferaNET dynamicznie wrośnie. Moim zdaniem jest kilka przesłanek, które na to wskazują. Po pierwsze, zakończenie z sukcesem projektów inwestycyjnych współfinansowanych z dotacji z UE, które spowodują systematyczny wzrost ilości klientów w segmencie telekomunikacyjnym, co przełoży się również na wzrost przychodów i zysków. Po drugie, zdecydowany wzrost usług dodatkowych nazywanych umownie informatycznymi. Spółka komunikowała ostatnio o kilku takich zdarzeniach. Po trzecie, SferaNET zamierza efektywnie uczestniczyć w dystrybucji środków unijnych w trwającym obecnie ostatnim rozdaniu, gdzie przewidziano ogromne kwoty na wsparcie w obszarze eliminowania „białych plam” na polskiej mapie internetowej. Dodatkowo, spółka poprawiła się bardzo mocno obszary zarządcze i organizacyjne, czego efektem są coraz lepsze wyniki finansowe.” - wyjaśnia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

ABS Investment S.A. wiąże również duże nadzieje z notowaną na rynku NewConnect spółką Robinson Europe S.A., w której posiada akcje stanowiące ponad 10% udziałów w jej kapitale zakładowym. Podmiot ten realizuje przyjętą strategię rozwoju, która powinna pozwolić na wyraźny wzrost osiąganych przychodów ze sprzedaży oraz zwiększenie wypracowywanych zysków. Na rynku NewConnect powinna także zadebiutować w najbliższym czasie spółka Outdoorzy S.A., w której ABS Investment S.A. posiada akcje stanowiące ponad 35% udziału w jej kapitale zakładowym, a Robinson Europe S.A. posiada akcje stanowiące blisko 42% udziału w jej kapitale zakładowym.

Ważną spółką portfelową dla Emitenta jest również LS Tech-Homes S.A., która podpisała w ostatnim czasie umowę realizacji budynków mieszkalnych w Berlinie o wartości prawie 9,5 mln EUR. Z kolei spółka portfelowa AGROTOUR S.A. wzmacnia współpracę ze spółką REMOR S.A., która jest wiodącym producentem systemów mocowań dla branży fotowoltaiki. Akcjonariusze AGROTOUR S.A. podjęli podczas ZWZA uchwały o zmianie nazwy oraz siedziby spółki i obecnie oczekuje ona na zarejestrowanie tych zmian przez Sąd. AGROTOUR S.A. widzi niezwykle duży potencjał rozwoju branży Odnawialnych Źródeł Energii i dlatego też planuje w ramach dywersyfikacji przychodów rozwijać ten obszar biznesowy ze szczególnym uwzględnieniem segmentu fotowoltaicznego i biogazowego. ABS Investment S.A. posiada aktualnie akcje stanowiące 12,27% udziału w kapitale zakładowym tego podmiotu oraz tyle samo udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.

„Robinson Europe i Outdoorzy mają jedną cechę wspólną - należą do liderów w branżach, w których działają: wędkarskiej i e-commerce sport. Obie te spółki cechują się również dużym poziomem dojrzałości biznesowej, o czym świadczy właśnie ich pozycja na rynku. Celem strategicznym dla tych firm jest zdecydowana poprawa efektywności i rentowności prowadzonej działalności. LS Tech-Homes zaczyna z kolei poważną działalność operacyjną, czego efektem jest pierwszy duży kontrakt z rynku niemieckiego. AGROTOUR wkrótce powinien mieć zarejestrowaną zmianę nazwy oraz całkowicie zmienić model działalności.” - zakończył Prezes Jarosz.

ABS Investment S.A. wypracował w 2 kw. 2016 r. zysk netto w wysokości 248 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 79 tys. zł. Całe pierwsze półrocze 2016 r. Emitent zakończył zyskiem netto w na poziomie ponad 339 tys. zł, a jego przychody netto ze sprzedaży sięgnęły prawie 375 tys. zł. Spółka wypłaciła dywidendę z zysku za 2015 r. w wysokości 0,06 zł na akcję. ABS Investment S.A. został także zakwalifikowany do segmentu rynku NewConnect - NC Focus.

Prognozy finansowe ABS Investment S.A. na 2016 r. zakładają osiągnięcie zysku brutto na 1 akcję w przedziale 0,50 - 0,55 zł. Z kolei wartość aktywów Spółki (wraz z należnościami ze sprzedaży aktywów) na 1 akcję ma wynieść na koniec 2016 r. od 3,60 zł do 4,00 zł. Emitent prowadzi również dwa programy skupu akcji własnych - skup A realizowany poprzez transakcje sesyjne na rynku NewConnect oraz skup B realizowany w ramach umów cywilnoprawnych poza rynkiem.

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacje zadebiutowały również na rynku Catalyst. ABS Investment S.A. specjalizuje się w inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu.

źródło: ABS Investment