ABS INVESTMENT podzieli się zyskiem z Akcjonariuszami

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, wypłaci dywidendę w wysokości 0,03 zł z zysku wypracowywanego w poprzednich latach. Emitent wdroży także Programu Skupu B akcji własnych.

Podczas ZWZA Spółki, które miało miejsce w dniu 26.06.2015 r., jej Akcjonariusze Spółka zadecydowali o wypłacie dywidendy z zysków osiągniętych w poprzednich latach. Wartość dywidendy została ustalona na poziomie 0,03 zł na akcję, a Akcjonariusze ABS Investment S.A. otrzymają łącznie kwotę 240 tys. zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 14.08.2015 r. Jej wypłata została wyznaczona na dzień 01.09.2015 r.

„W mojej ocenie ABS powinien systematycznie wypłacać dywidendę. Jest to ważny element zwrotu z zainwestowanego kapitału dla Akcjonariuszy oraz czynnik stabilizujący wycenę Spółki. Coroczna wypłata dywidendy z pewnością uwiarygadnia firmę i poprawia jej wizerunek.” - mówi Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Akcjonariusze Spółki podjęli także decyzję o nabywaniu akcji własnych w ramach Skupu B. ABS Investment S.A. przeznaczy na ten cel do 1 mln zł. Program Skupu B będzie realizowany wyłącznie w drodze zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym. Transakcje nabycia akcji własnych będą następowały po cenie wyższej o 10% od średniej ceny z 60 sesji poprzedzających dzień ogłoszenia zawierającego informację o chęci odkupienia akcji w ramach skupu B. Zarząd ABS Investment S.A. będzie kierował ofertę zakupu akcji własnych do wszystkich Akcjonariuszy w ciągu 45 dni po każdorazowym zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki.

„Skup akcji własnych to moim zdaniem kolejny element, który potwierdza, że ABS jest Spółką sprzyjającą swoim Akcjonariuszom. Jest to również kolejny czynnik stabilizujący wartość firmy i umożliwiający wychodzenie z inwestycji. W ABS jest to możliwe dzięki skupowi A, który jest realizowany na bieżąco oraz będzie możliwe dzięki skupowi B, który co do zasady powinien odbywać się raz do roku.” - dodaje Jarosz.

Spółka osiągnęła w 1 kw. br. zysk netto na poziomie 368 tys. zł przy przychodach wynoszących 100 tys. zł. Kluczowym czynnikiem w osiągnięciu poprawy wyników finansowych przez ABS Investment S.A. był wzrost wycen rynkowych spółek portfelowych, który przełożył się na dodatnie saldo na działalności inwestycyjnej wynoszące 557 tys. zł. Nadchodzące kwartały również powinny być udanym okresem dla Emitenta, ponieważ posiada on znaczący backlog umów doradczych, który umożliwi mu zwiększanie przychodów.

ABS Investment S.A. przedstawiła na początku maja br. prognozy finansowe na 2015 r., zakładające wypracowanie w tym roku zysku brutto na jedną akcję na poziomie 0,25-0,27 zł. Spółka prognozuje również, że wartość aktywów wraz z należnościami pochodzącymi z ich sprzedaży wyniesie na koniec 2015 r. w przeliczeniu na 1 akcję od 2,80 zł do 3,00 zł.

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacje zadebiutowały również na rynku Catalyst. ABS Investment S.A. specjalizuje się inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu.

źródło: ABS Investment