ABS INVESTMENT podtrzymuje prognozy finansowe na 2016 r.

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, kontynuuje proces budowy stabilnego portfela inwestycyjnego. Spółka podtrzymuje także swoje prognozy finansowe na 2016 r.

Po trzech kwartałach br. strata netto Emitenta wyniosła 254 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 473 tys. zł. Główny wpływ na zanotowaną stratę netto przez Spółkę miało zachowanie jej portfela inwestycyjnego i ujemne saldo inwestycyjne oraz słaba kondycja rynku kapitałowego. ABS Investment S.A. liczy na poprawę sytuacji rynkowej, co przełoży się na lepsze wyniki finansowe oraz wyraźny wzrost wartości portfela inwestycyjnego. Na koniec 3 kw. 2016 r. w jego skład wchodziło 20 spółek publicznych oraz 14 podmiotów niepublicznych, a jego wartość przekroczyła poziom 21,25 mln zł. Emitent prowadzi aktywne działania mające na celu intensyfikację współpracy pomiędzy swoimi spółkami portfelowymi, która ma pozwolić na osiąganie lepszych efektów synergii.

„W III kwartale 2016 r. kontynuowaliśmy pomyślnie zamykanie zyskownych pozycji. Zrealizowany zysk po III kwartałach wynosi ponad 300 tys. zł. W dalszym ciągu trwała przebudowa portfela inwestycyjnego, a napływ dobrych projektów nie ustaje. Słaba koniunktura na rynku spowodowała jednak, że wyceny kilku kluczowych spółek były niższe niż na koniec poprzedniego kwartału. W znacznym stopniu za ujemny wynik odpowiada spadek kursu Beskidzkiego Biura Consultingowego, kluczowej spółki dla ABS Investment, która w III kwartale br. znacznie poprawiła swoje wyniki finansowe. Jestem bardzo zadowolony z sytuacji finansowej w prawie wszystkich naszych spółkach portfelowych. ABS aktywnie wpiera większość z nich w obszarach: finansowym, strategicznym oraz operacyjnym. Bardzo obiecująco rozwija się również bezpośrednia współpraca biznesowa pomiędzy spółkami portfelowymi. Na nowe tory wchodzi także BBC realizując i uruchamiając wspólnie z ABS nowe linie biznesowe.” - mówi Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Zarząd Spółki podtrzymuje prognozy finansowe na 2016 r., które przewidują osiągnięcie zysku brutto na 1 akcję w przedziale 0,50 - 0,55 zł. Natomiast wartość aktywów ABS Investment S.A. (wraz z należnościami ze sprzedaży aktywów) na 1 akcję ma wynieść na koniec br. od 3,60 zł do 4,00 zł. Na koniec 3 kw. 2016 r. wartość aktywów Emitenta na 1 akcję ukształtowała się na poziomie 3,29 zł, co stanowi 91,39% dolnej granicy prognozy finansowej. Spółka dąży również do wzrostu wypracowywanych przychodów z tytułu świadczonych usług doradczych. ABS Investment S.A. zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną preferuje spółki dywidendowe, a łączna wartość przychodów z tego tytułu wyniosła w tym roku ponad 85 tys. zł.

„Prognozy finansowe i planowany harmonogram zdarzeń biznesowych często ulegają modyfikacji. W poprzednim roku ich realizacja przebiegała szybciej, sprawniej i bardziej efektywnie. Dlatego też prognoza zysku została podwojona i zrealizowana. W roku obecnym w tym zakresie występują zawirowania, którą skutkują kumulacją istotnych dla wyniku finansowego zdarzeń w IV kwartale. Dodatkowo, musimy się mierzyć z bardzo słabym rynkiem i pogarszająca koniunkturą w gospodarce, na co główny wpływ mają czynniki polityczne. W IV kwartale br. powinny również wpłynąć kolejne dywidendy od spółek portfelowych oraz mam nadzieję znacząco wzrosną nasze przychody. Planowany jest także debiut na rynku NewConnect spółki portfelowej - OUTDOORZY S.A. Liczę też na zrealizowanie kolejnych ciekawych transakcji inwestycyjnych. W związku z powyższym uważam, że realizacja prognozowanego wyniku w zakresie zysku brutto i wysokości aktywów na jedną akcję dalej jest realna.” - dodaje Prezes Jarosz.

ABS Investment S.A. utrzymuje bardzo dobrą kondycję finansową i niski poziom zadłużenia. Emitent wypłacił dywidendę z zysku za 2015 r. w wysokości 0,06 zł na akcję. Spółka realizuje także dwa programy skupu akcji własnych - skup A prowadzony poprzez transakcje sesyjne na rynku NewConnect oraz skup B realizowany w ramach umów cywilnoprawnych poza rynkiem. ABS Investment S.A. dokonał w ostatnim czasie zakupu akcji notowanej na rynku NewConnect spółki SferaNET S.A. i przekroczył próg 10% udziałów w ogólnej liczbie głosów na jej WZA. Emitent przygotowuje się również do debiutu na alternatywnym rynku spółki portfelowej OUTDOORZY S.A., która złożyła już wniosek o wprowadzenie jej akcji do obrotu na rynku NewConnect.

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacje zadebiutowały również na rynku Catalyst. ABS Investment S.A. specjalizuje się w inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu. Spółka jest zakwalifikowana do segmentu rynku NewConnect - NC Focus.

źródło: ABS Investment