ABS INVESTMENT notuje bardzo dobre wyniki finansowe w 2 kw. 2015 r.

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, osiągnęła 919 tys. zł zysku netto w 2 kw. 2015 r. przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 411 tys. zł. Wypracowanie tak dobrych wyników finansowych było rezultatem rozwoju segmentu usług doradczych oraz wzrostu wartości portfela inwestycyjnego.

W analogicznym okresie ub. roku Emitent zanotował stratę netto w wysokości 700 tys. zł, a jego przychody ze sprzedaży wyniosły 4 tys. zł. Od początku 2015 r. Spółka wypracowała już 1.288 tys. zł zysku netto przy przychodach sięgających 511 tys. zł. Rok wcześniej strata netto ABS Investment S.A. przekroczyła 1.124 tys. zł. Zarząd Spółki przewiduje, że progresję wyników finansowych uda się także utrzymać w kolejnych kwartałach.

„Konsekwentna realizacja przyjętej strategii pozwoliła nam uzyskać wysokie przychody zarówno ze sprzedaży usług, jak i aktualizacji wyceny posiadanych aktywów. W kolejnych kwartałach tego roku spodziewam się utrzymania tej pozytywnej tendencji. ABS uzyska także przychody z tytułu dywidend oraz kontynuowany będzie proces sprzedaży akcji. Planowany jest również debiut spółki portfelowej BVT S.A. na rynku NewConnect i nowe emisje w innych spółkach. Jeżeli po wynikach III kwartału realizacja prognozy na 2015 r. zostanie zdecydowanie przekroczona to nie wykluczam jej podwyższenia.” - komentuje Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Zintensyfikowanie przez Spółkę działań związanych ze świadczeniem usług doradczych na rzecz innych podmiotów przyniosło efekty w postaci wzrostu wartości przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2015 r. do poziomu 511 tys. zł. Był to wynik ponad czterokrotnie lepszy od sprzedaży w całym 2014 r. Istotny wpływ na osiągnięcie wysokiego zysku netto przez ABS Investment S.A. miała działalność inwestycyjna, a jej saldo w 2 kw. 2015 r. wyniosło 1.478 tys. zł. Potwierdza to tym samym trafność decyzji inwestycyjnych Zarządu Spółki oraz skuteczne zarządzanie portfelem inwestycyjnym, którego wartość sięgnęła 16.320 tys. zł na koniec czerwca br.

„Nasz portfel inwestycyjny ulega zmianom. Wytypowałem 10 spółek, które moim zdaniem najlepiej rokują i to na ich rozwoju ABS skupia się w największym stopniu. Selekcja okazała się prawidłowa, co potwierdzają wyniki finansowe uzyskiwane przez te spółki oraz ich wartość rynkowa. Wysoki poziom gotówki pozwala nam zarówno na wypłatę dywidendy, skup akcji własnych oraz nowe inwestycje. Zakładam, że taka polityka będzie realizowana przez ABS także w kolejnych latach. Bardzo pozytywnym zjawiskiem, w mojej ocenie, jest również wzrastająca płynność na akcjach ABS. Dobre wyniki finansowe, wzrost kursu akcji oraz przyzwoita płynność obrotu przekładają się na coraz większe zainteresowanie zakupem akcji ABS przez inwestorów, z czego jestem bardzo zadowolony.” - podsumowuje Jarosz.

ABS Investment S.A. wypłaci w tym roku z dywidendę w wysokości 0,03 zł na akcję z zysków wypracowanych w poprzednich latach. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 14.08.2015 r., a jej wypłata nastąpi w dniu 01.09.2015 r. Emitent prognozuje także osiągnięcie w tym roku zysku brutto na jedną akcję na poziomie 0,25-0,27 zł. Prognozy finansowe zakładają również, że wartość aktywów Spółki wraz z należnościami pochodzącymi z ich sprzedaży wyniesie na koniec 2015 r. w przeliczeniu na 1 akcję od 2,80 zł do 3,00 zł.

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacje zadebiutowały również na rynku Catalyst. ABS Investment S.A. specjalizuje się inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu.

źródło: ABS Investment