ABS INVESTMENT liczy na udane 2 półrocze 2016 r.

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, realizuje założenia przyjętej strategii rozwoju i liczy na bardzo udane drugie półrocze 2016 r. Emitent został także włączony od października br. do segmentu rynku NewConnect - NC Focus.

Spółka cały czas prowadzi analizy kolejnych projektów inwestycyjnych i przewiduje, że w najbliższym czasie do jej portfela inwestycyjnego dołączy jeden lub dwa nowe podmioty. Dynamiczny rozwój oraz stałą poprawę wyników finansowych notują kluczowe dla ABS Investment S.A. spółki wchodzące w skład tzw. TOP 10, czyli grupy 10-ciu najważniejszych spółek portfelowych akutalizowanej co kwartał. Emitent dalej stawia na spółki dywidendowe. Efektywne zarządzenie przez Spółkę portfelem inwestycyjnym przyczynia się do wyższego od planowanego wzrostu wartości posiadanych aktywów. Zarząd ABS Investment S.A. spodziewa się również wyraźniej kumulacji efektów biznesowych tegorocznej pracy w 4 kw. 2016 r. oraz w 1 kw. 2017 r.

„Rok 2016 przebiega w ABS Investment inaczej niż poprzedni. Obecnie mamy ewidentne przesunięcie harmonogramów realizacji istotnych zdarzeń o 3-4 miesiące, podczas gdy w poprzednim roku większość tych zdarzeń następowała zgodnie z harmonogramem, a nawet i przed czasem. Poziom zgromadzonych aktywów jest wyższy niż zakładałem, co jest efektem bardzo dużej liczby dobrych i ciekawych projektów, jakie do nas trafiły. Z drugiej strony, bardzo wydłuża się czas oczekiwania na debiuty na NewConnect i to nie tylko poszczególnych spółek, ale też kolejnych serii akcji Emitentów już notowanych na alternatywnym rynku. Zdecydowanie gorsze niż przed rokiem jest również otoczenie rynkowe. Kumulacja niekorzystnych tendencji nie oznacza, że rezygnujemy z realizacji opublikowanych prognoz na ten rok. Z małymi wyjątkami wyraźnie poprawia się sytuacja finansowa w najistotniejszych dla wartości portfela ABS Investment spółkach.” - ocenia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Emitent wiąże bardzo duże nadzieje ze swoimi najnowszymi projektami inwestycyjnymi: CAHELIO Sp. z o.o. oraz XSystem S.A. ABS Investment S.A. objął udziały w spółce CAHELIO Sp. z o.o., które po podwyższeniu kapitału zakładowego stanowią ok. 40% udziałów w jej kapitale zakładowym. Łączna wartość tej transakcji wyniosła 350 tys. zł. CAHELIO Sp. z o.o. działa w branży informatycznej i zajmuje się opracowywaniem rozwiązań dedykowanych dla celów geodezyjnych oraz kartograficznych. Z kolei notowana na rynku NewConnect Spółka XSystem S.A. zajmuje się dostarczaniem rozwiązań biznesowych z zakresu optymalizacji, przetwarzania oraz obiegu dokumentów zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. Podmiot ten opracował także autorskie oprogramowanie do budowy archiwów cyfrowych oraz zarządzania obiegiem dokumentów - ACCELO.

ABS Investment S.A. liczy także na swoją spółkę portfelową AGROTOUR S.A., która kontynuuje proces zacieśniania współpracy ze spółką REMOR S.A., będącą wiodącym producentem systemów mocowań dla fotowoltaiki. Podczas ZWZA Spółki AGROTOUR S.A., które odbyło się w dniu 30.06.2016 r., jej Akcjonariusze podjęli uchwałę o zmianie nazwy oraz siedziby. Obecnie podmiot ten oczekuje na zarejestrowanie zmian przez Sąd. AGROTOUR S.A. dostrzega bardzo duży potencjał rozwoju branży Odnawialnych Źródeł Energii i w związku z tym zamierza w ramach dywersyfikacji przychodów rozwijać ten obszar biznesowy ze szczególnym uwzględnieniem segmentu fotowoltaicznego i biogazowego. ABS Investment S.A. posiada obecnie akcje stanowiące 12,27% udziału w kapitale zakładowym AGROTOUR S.A. oraz tyle samo udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.

„Trwa proces odświeżania i unowocześniania portfela ABS Investment. Jest to zabieg celowy i zamierzony, stąd też w portfelu pojawiły się dwie nowe, bardzo wyspecjalizowane spółki, posiadające własne linie produktowe w obszarach cyfrowych. Drugim procesem jest zmiana strategii w niektórych spółkach z portfela, czego przykładem jest AGROTOUR S.A. idący w zupełnie innym niż do tej pory, nowym kierunku biznesowym poprzez planowane powiązanie operacyjno-kapitałowe z firmą Remor S.A. W każdym z tych projektów ABS Investment zamierza aktywnie uczestniczyć w rozwoju spółek i umacnianiu ich pozycji na rynku.” - podsumowuje Prezes Jarosz.

Spółka osiągnęła w 2 kw. 2016 r. zysk netto w wysokości 248 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 79 tys. zł. Całe pierwsze półrocze 2016 r. ABS Investment S.A. zakończył zyskiem netto w kwocie ponad 339 tys. zł, a jego przychody netto ze sprzedaży wyniosły prawie 375 tys. zł. Emitent wypłacił dywidendę z zysku za 2015 r. w wysokości 0,06 zł na akcję. Spółka została także zakwalifikowana do segmentu rynku NewConnect - NC Focus. W jego skład wchodzi obecnie 90 podmiotów z alternatywnego rynku, które spełniają najbardziej rygorystyczne kryteria jakościowe związane głównie z kondycją finansową spółki oraz sposobem wypełniania przez nią obowiązków informacyjnych.

Prognozy finansowe ABS Investment S.A. na 2016 r. przewidują osiągnięcie zysku brutto na 1 akcję w przedziale 0,50 - 0,55 zł. Natomiast wartość aktywów Emitenta (wraz z należnościami ze sprzedaży aktywów) na 1 akcję ma wynieść na koniec 2016 r. od 3,60 zł do 4,00 zł. Spółka prowadzi także dwa programy skupu akcji własnych - skup A realizowany poprzez transakcje sesyjne na rynku NewConnect oraz skup B realizowany w ramach umów cywilnoprawnych poza rynkiem.

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacje zadebiutowały również na rynku Catalyst. ABS Investment S.A. specjalizuje się w inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu.

źródło: ABS Investment