ABS INVESTMENT liczy na spółkę portfelową BBC

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, liczy na bardzo dobre wyniki finansowe w najbliższych latach swojej spółki powiązanej Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. Podmiot ten zajmuje się głównie świadczeniem usług ekonomiczno-finansowych.

ABS Investment S.A. jest głównym akcjonariuszem Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. i posiada akcje stanowiące 47,69% udziałów w jej kapitale zakładowym oraz dające tyle samo udziałów w ogólnej liczbie głosów na WZA. BBC specjalizuje się w doradztwie w zakresie pozyskiwania Funduszy Europejskich i zamierza być aktywna w tym obszarze biznesowym w związku z rozpoczynającymi się naborami w ramach Nowej Perspektywy Budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Środki, jakie zostaną przeznaczone na dotacje w tym okresie, wyniosą łącznie prawie 120 mld EUR, co świadczy o olbrzymim potencjale tego rynku. Dlatego też BBC jest obecnie najważniejszą spółką w portfelu inwestycyjnym ABS Investment S.A.

„BBC jest spółką o najwyższej wartości w portfelu ABS i jedną z dwóch, gdzie ABS jest największym akcjonariuszem. ABS i BBC ściśle ze sobą współpracują - BBC jest bowiem Autoryzowanym Doradcą dla znacznej części spółek z portfela ABS. Dobre wyniki BBC w bezpośredni sposób wpływają na naszą sytuację finansową i to zarówno w zakresie wyceny rynkowej, jak i strumienia dywidendy, ponieważ BBC było i ma być w przyszłości spółką dywidendową. W latach pełnej dystrybucji środków unijnych BBC uzyskiwało przychody z usług doradczych w wysokości ponad 2 mln zł rocznie przy 35% rentowności. Liczymy na podobne wyniki finansowe w kolejnych latach oraz na zyski z portfela inwestycyjnego BBC, którego wartość sięga prawie 5 mln zł.” - komentuje Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. jest obecne na rynku doradztwa w zakresie pozyskiwania dotacji od 2000 r., a łączna kwota pozyskana przez ten podmiot dla swoich klientów przekracza 600 mln zł. W trakcie trwania Perspektywy 2007-2013 BBC wypracowywało corocznie bardzo stabilne wyniki finansowe sięgające od 500 tys. zł do 1 mln zł zysku rocznie na działalności operacyjnej. Rentowności na działalności związanej z doradztwem dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania dotacji mogą kształtować się na poziomie nawet 30%. Dlatego też nadchodzące lata powinny być dla tej Spółki bardzo udanym okresem, co powinno mieć odzwierciedlenie we wzroście jej wartości.

BBC będzie obchodziło w tym roku 15-lecie istnienia i w ciągu tego okresu wyrosło na lidera wśród firm consultingowych w regionie. Spółka aktywnie uczestniczyła we wszystkich rozdaniach środków unijnych, począwszy od przedakcesyjnych, poprzez dwie perspektywy budżetowe po przystąpieniu Polski do struktur UE. Warto jednak podkreślić, że usługi doradcze są mocno zdywersyfikowane i opóźniające się uruchomienie programów unijnych na lata 2014-2020 nie ma wpływu na sytuację finansową Spółki. BBC utrzymuje wysokie wskaźniki płynności i wysoki poziom aktywów.

„Przed Spółką otwierają się nowe możliwości realizowania usług doradczych dla sektora przedsiębiorstw, w czym BBC się specjalizuje, ale nie tylko. Nowa perspektywa to również na przykład bogata oferta dla kościołów i związków wyznaniowych, które w naszym portfelu zleceń zawsze stanowiły znacząca wartość. Oferta dotycząca możliwości dofinansowań przedsięwzięć będzie bardzo szeroka, bo obejmowała będzie inwestycje o wysokim stopniu innowacyjności, projekty z zakresu działań badawczo–rozwojowych, jak również możliwości dofinansowania technologii informacyjno–komunikacyjnych w działalności gospodarczej. Nowością będę osobne priorytety dla inwestycji z sektora odnawialnych źródeł energii, gospodarki niskoemisyjnej, czy też poprawy efektywności energetycznej. We wszystkich tych obszarach posiadamy duże kompetencje i monitorujemy na bieżąco rynek. Portfel zleceń jest sukcesywnie budowany, co powinno znaleźć odzwierciedlenie jeszcze w wynikach finansowych w tym roku.” - ocenia Bogdan Pukowiec, Prezes Zarządu Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.

Innym obszarem biznesowym, w którym działa Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., jest również pełnienie roli Autoryzowanego Doradcy dla rynku NewConnect. Obecnie podmiot ten obsługuje 7 spółek notowanych na alternatywnym rynku. W swojej historii BBC wprowadziło do obrotu na rynku NewConnect akcje 4 Emitentów. W ubiegłym tygodniu podpisana została kolejna umowa ze spółką BVT S.A. na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. Aktywność w tym segmencie biznesowym wpłynie z pewnością bardzo pozytywnie na wypracowywane wyniki finansowe w kolejnych kwartałach.

„Portfel BBC w zakresie Autoryzowanego Doradztwa powinien się zwiększać o 3-4 podmioty rocznie. Jest to bezpośrednio związane z polityką inwestycyjną ABS. Wśród projektów, które BBC będzie obsługiwało w zakresie dotacji, ABS będzie poszukiwał nowych celów inwestycyjnych, szczególne w modelu zapewnienia udziału własnego. Kapitał zainwestowany przez ABS pozwoli wtedy na realizację takich projektów.” - dodaje Prezes Jarosz.

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacje zadebiutowały również na rynku Catalyst. ABS Investment S.A. specjalizuje się inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu.

źródło: ABS Investment