ABS INVESTMENT inwestuje w Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną, dokonała zakupu akcji spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. i przekroczyła próg 5% głosów na WZA tego podmiotu. Zaangażowanie kapitałowe Emitenta w ISiAG S.A. wpisuje się w założenia jego polityki inwestycyjnej.

ABS Investment S.A. poinformowała o nabyciu 400.000 akcji notowanej na rynku NewConnect spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. i posiada obecnie 403.500 akcji tej spółki, co stanowi 5,93% udziału w jej kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA. ISiAG S.A. to podmiot notowany na rynku NewConnect od czerwca 2011 r., którego podstawowym przedmiotem działalności jest organizowanie i prowadzenie szkoleń dedykowanych. Spółka w trakcie swojej wieloletniej działalności wypracowała własną i rozpoznawalną markę, posiada własne call center oraz współpracuje z wysokiej klasy kadrą szkoleniową, co stanowi jej istotne przewagi konkurencyjne. ISiAG S.A. prowadzi również działalność naukowo-badawczą i specjalizuje się w badaniu rynku w zakresie odbiorcy profilowanego przez danego zleceniodawcę, wykorzystując przy tym nowoczesne metody gwarantujące wysoką efektywność. Zarząd ABS Investment S.A. bardzo optymistycznie ocenia potencjał nowej spółki portfelowej i liczy, że inwestycja przełoży się pozytywnie na wzrost wartości całego portfela inwestycyjnego.

„Decyzja o tej inwestycji została spowodowana oczekiwaną synergią w obszarze szkoleń i analiz gospodarczych ze spółkami z portfela ABS. Drugim czynnikiem, który zadecydował o inwestycji był bardzo interesujący pomysł na biznes w spółce zależnej Medical Apartments Sp. z o.o. Zamierzamy aktywnie uczestniczyć w planowanym procesie połącznia ISiAG z tą spółką oraz wspierać rozwój połączonych biznesów. Dodatkowo, bardzo dobrze oceniamy poziom zarządzania w ISiAG. Liczę na to, że ta inwestycja znajdzie się w TOP 15 inwestycji ABS.” - wyjaśnia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

We wrześniu 2018 r. Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. podpisał ze swoją spółką zależną Medical Apartments Sp. z o.o. list intencyjny, w którym obie spółki zgodnie wyznaczyły sobie cel rozpoczęcia współpracy w kierunku połączenia obu podmiotów oraz zmiany profilu działalności i nazwy. Spółki określiły, że priorytetem dla współpracy będzie to, że Medical Apartments Sp. z o.o. planuje przedsięwzięcie biznesowe, które będzie polegać na prowadzeniu turnusów dietetyczno-oczyszczających. Działalność ta stanie się dominującą po połączeniu obu podmiotów. Z kolei dotychczasowa działalność szkoleniowa oraz naukowo-badawcza będzie realizowana w ramach połączonego podmiotu.

„Pomysł biznesowy realizowany w spółce zależnej Medical Apartments w mojej ocenie jest nowatorski i wpisuje się w trend dbania o wypoczynek w połączeniu ze zdrową żywnością. Powodzenie tego projektu w Nowogrodzie umożliwi jego powielanie w innych lokalizacjach, co będzie skutkować zwiększeniem zarówno skali biznesu, jak i jego wartości. Nie bez znaczenia pozostaje również aspekt badawczo-rozwojowy tego projektu.” - podsumowuje Prezes Jarosz.

ABS Investment S.A. zakończyła 2017 r. zyskiem netto w wysokości 3,97 zł utrzymując dzięki temu bardzo dobre wyniki finansowe w trzyletnim cyklu. Łącznie w latach 2015-2017 zysk netto Spółki wyniósł blisko 10,3 mln zł, istotnie zwiększając w ten sposób poziom aktywów i kapitałów własnych.

Na początku 2018 r. Zarząd ABS Investment S.A. poinformował, że po przeprowadzonych rozmowach z Zarządem notowanej na rynku NewConnect spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. (BBC) podjął decyzję o przeanalizowaniu opcji strategii rozwoju Spółki polegającej na możliwości stworzenia Grupy Kapitałowej z BBC jako podmiotem zależnym lub połączenia się z BBC w drodze przejęcia tej spółki.

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w obszarze inwestycji kapitałowych. Na rynku Catalyst notowane są także jej obligacje serii B. ABS Investment S.A. specjalizuje się w inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes, o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu.

źródło: ABS Investment