ABS INVESTMENT chce wypłacić dywidendę

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, zarekomenduje Akcjonariuszom podczas ZWZA wypłatę dywidendy w wysokości 0,06 zł na akcję. Emitent osiągnął w 2015 r. zysk netto w wysokości 3.096 tys. zł. przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 979 tys. zł.

Wypracowanie znacząco lepszych wyników finansowych w ujęciu rdr. było rezultatem prowadzenia efektywnej działalności inwestycyjnej, opartej o bardzo rygorystyczne kryteria inwestycyjne. Rozwój działalności doradczej i tym samym wzrost osiąganych przychodów w tym segmencie biznesowym pozwala zabezpieczać Emitentowi bieżące koszty funkcjonowania. Spółka zrealizowała także przyjęte prognozy finansowe na 2015 r. W minionym roku znacząco zwiększyło się zainteresowanie akcjami ABS Investment S.A., a całkowita wartość obrotów nimi ukształtowała się na poziomie blisko 3,1 mln zł. Z kolei stopa zwrotu na akcjach Emitenta sięgnęła w 2015 r. ponad 22%.

„Rok 2015 przyniósł sukces w każdym segmencie działalności ABS Investment S.A. Zarówno przychody ze sprzedaży usług, jak i efekty działalności inwestycyjnej, były lepsze niż zakładałem na początku roku. W tym roku pozytywna tendencja jest kontynuowana, przy czym jest to też czas budowania nowych pozycji inwestycyjnych, poszerzania portfela inwestycyjnego, a także zawierania nowych kontraktów.” - wyjaśnia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Zarząd Spółki podjął decyzję o rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy z zysków z lat poprzednich w wysokości 0,06 zł na akcję. Łącznie w ręce Akcjonariuszy miałoby trafić 480 tys. zł. Wypłata dywidendy, obok prowadzonych obecnie skupów akcji własnych, jest kontynuacją przyjętej przez ABS Investment S.A. strategii w zakresie szerokiego udziału Akcjonariuszy w osiąganym przez Emitenta zysku. Decyzję w zakresie wypłaty dywidendy przez Spółkę podejmą jej Akcjonariusze podczas najbliższego ZWZA. Rok temu Spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 0,03 zł na akcję.

„Coroczne wypłacanie dywidendy i regularnie prowadzony skup akcji własnych to stały element strategii ABS Investment S.A. zgodnie z życzeniem i wolą naszych Akcjonariuszy. Jednocześnie staram się dbać o systematyczny wzrost wartości Spółki i jakość portfela inwestycyjnego. W tym roku rekordowa liczba spółek portfelowych powinna wypłacić dywidendę. Powoduje to wzmocnienie pozytywnego wizerunku zarówno tych spółek, jak i samego ABS Investment S.A.” - podsumowuje Jarosz.

ABS Investment S.A. przedstawił w maju br. prognozy finansowe na 2016 r., które zakładają osiągnięcie zysku brutto na 1 akcję w przedziale 0,50 - 0,55 zł. Natomiast wartość aktywów Spółki (wraz z należnościami ze sprzedaży aktywów) na 1 akcję ma wynieść na koniec 2016 r. od 3,60 zł do 4,00 zł. Prognozy finansowe ABS Investment S.A. zostały przygotowane w oparciu o zakładane przez Zarząd wyniki z działalności inwestycyjnej, otrzymane dywidendy od spółek portfelowych, prowadzone nowe inwestycje w spółki publiczne oraz podpisane umowy na świadczenie usług doradczych.

Spółka prowadzi obecnie dwa programy skupu akcji własnych - skup A realizowany poprzez transakcje sesyjne na rynku NewConnect oraz skup B realizowany w ramach umów cywilnoprawnych poza rynkiem. Wskaźnik C/Z Emitenta kształtuje się obecnie na poziomie 5,4, a wartość wskaźnika C/WK wynosi 0,72. Notowane na rynku Catalyst obligacje ABS Investment S.A. serii A cały czas utrzymują się powyżej 100% ich wartości nominalnej.

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacje zadebiutowały również na rynku Catalyst. ABS Investment S.A. specjalizuje się w inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu. Od grudnia 2015 r. Spółka znajduje się w składzie portfela indeksu NCIndex30, który grupuje trzydzieści najbardziej płynnych spółek z rynku NewConnect.

źródło: ABS Investment