2C PARTNERS miało 0,42 mln zł zysku netto w 2013 r.

2C Partners S.A., Spółka zajmująca się rewitalizacją i restrukturyzacją nieruchomości, która zadebiutowała w tym miesiącu na rynku NewConnect, wypracowała 420 tys. zł zysku netto oraz 3.991 tys. zł przychodów w 2013 r. W minionym roku Emitent skutecznie kontynuował realizację strategii rozwoju oraz pozyskał 6,3 mln zł z emisji obligacji. Spółka przygotowywała się również do debiutu na rynku NewConnect, który nastąpił w tym miesiącu.

W 2012 r. Spółka osiągnęła 308 tys. zł zysku netto przy przychodach sięgających 3.248 tys. zł. Oznacza to, że w ujęciu rdr. zysk netto zwiększył się o ponad 36%, a przychody uległy poprawie o 23%. Wypracowanie lepszych wyników finansowych było możliwe dzięki wysokiemu poziomowi sprzedaży posiadanych lokali oraz optymalizacji kosztów finansowych poprzez pozyskanie środków z emisji obligacji.

„Konsekwentne działania Zarządu mające na celu zwiększanie poziomu sprzedaży, a także skracanie czasu rewitalizacji budynków przynoszą już efekty. Spółka coraz chętniej kupuje budynki, których spodziewany czas rewitalizacji wynosi do 12-tu miesięcy.” - mówi Łukasz Tylec, Prezes Zarządu Spółki 2C Partners S.A.

2C Partners S.A. przeprowadziło w 2013 r. kilka istotnych transakcji. W lipcu nabyty został udział w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Stalowej 41 za kwotę 1,19 mln zł. Z kolei w październiku Spółka dokonała zakupu użytkowania wieczystego działek gruntu zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Kamionkowskiej 29 wraz ze znajdującymi się na nich budynkami. Wartość transakcji wyniosła blisko 1,46 mln zł. Środki na przeprowadzenie zakupów nieruchomości pochodziły z emisji obligacji.

W samym 2013 r. Spółka przeprowadziła emisję obligacji serii D oraz serii E, których łączna wartość przekroczyła 6,3 mln zł. W kwietniu ub. roku papiery wartościowe Spółki zostały po raz pierwszy dopuszczone do obrotu na rynku Catalyst. Natomiast w grudniu do obrotu na alternatywnym rynku trafiła kolejna seria obligacji - seria C.

„Program inwestycyjny prowadzony dzięki pozyskanemu na rynku długu finansowaniu będzie przynosił widoczne efekty w kolejnych kwartałach. Spółka pozyskała nieruchomości, które będą mogły wkrótce zostać sprzedane.” - dodaje Tylec.

Początek tego roku jest dla Spółki bardzo udany, bowiem w 1 kw. wypracowała ona 552 tys. zł zysku netto wobec straty w analogicznym okresie ub. roku na poziomie 509 tys. zł. Przychody netto ze sprzedaży sięgnęły w minionym kwartale 3.022 tys. zł, podczas gdy rok temu ich wartość wyniosła 750 tys. zł. Oznacza to niemal 303% wzrost w ujęciu rdr. Tak istotne zwiększenie poziomu sprzedaży, a także wypracowanie dodatniego wyniku finansowego było efektem bardzo skutecznej realizacji sprzedaży zrewitalizowanych i zrestrukturyzowanych przez Spółkę nieruchomości, które zostały przez nią nabyte w poprzednich latach.

W dniu 13. maja br. na rynku NewConnect zadebiutowały akcje 2C Partners S.A., a Emitent nie wyklucza pozyskania w przyszłości kapitału właśnie poprzez emisję akcji. Dzięki upublicznieniu Spółka liczy również na poprawę transparentności, która powinna się przełożyć na jej większą wiarygodność w oczach klientów, partnerów oraz inwestorów. Warto również dodać, że 2C Partners S.A. jest obecnie jedyną spółką publiczną, która prowadzi działalność w obszarze rewitalizacji oraz restrukturyzacji nieruchomości mieszkalnych.

Spółka 2C Partners istnieje od 2006 roku, a jej podstawowa działalność polega na restrukturyzacji i rewitalizacji nieruchomości mieszkalnych. 2C Partners operuje na rynku wtórnym nieruchomości zarówno w zakresie pozyskiwania, jak i sprzedaży posiadanych zasobów. Spółka inwestuje obecnie w nieruchomości tylko na rynku stołecznym.

źródło: 2C Partners