XSYSTEM zadebiutował na Catalyst i zamierza rozwijać ACCELO

XSystem S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od września 2011 r., zadebiutowała w dniu wczorajszym na rynku Catalyst. Dzięki pozyskaniu środków z emisji obligacji Emitent wdraża obecnie innowacje do swojego autorskiego oprogramowania ACCELO.

Spółka z emisji obligacji serii F, FA oraz FB pozyskała łącznie kapitał w wysokości 1.174 tys. zł. Zgodnie z przyjętymi celami emisyjnymi jest on przeznaczany na finansowanie wdrożenia innowacji do jej autorskiego oprogramowania - ACCELO, które służy do obsługi obiegu dokumentów w instytucjach prywatnych oraz publicznych. XSystem S.A. konsekwentnie realizuje działania w tym obszarze i implementuje udoskonalenia wymagane przez swoich Kontrahentów. Zarząd Spółki liczy, że prowadzone działania przełożą się na dalsze umacnianie pozycji rynkowej i poprawę wyników finansowych.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się zadebiutować na rynku Catalyst, który jest dla nas drugim rynkiem, bowiem od września 2011 r. nasze akcje są notowane na rynku NewConnect. Wiążemy bardzo duże nadzieje z efektywnym wykorzystaniem możliwości promocji Spółki i naszych produktów, jakie stwarza bycie podmiotem publicznym. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że z emisji obligacji pozyskaliśmy środki w kwocie ponad 1,17 mln zł, które umożliwią nam realizowanie przyjętego planu rozwoju naszego oprogramowania ACCELO. Zamierzamy oferować klientom zaawansowane technologicznie produkty przeznaczone dla każdego sektora przedsiębiorstw oraz instytucji. Taki kierunek rozwoju powinien pozwolić nam nadal zwiększać wartość Spółki.” - mówi Adrian Weremiuk, Prezes Zarządu Spółki XSystem S.A.

Do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst wprowadzonych zostało 451 obligacji serii F, 283 obligacji serii FA oraz 440 obligacji serii FB, każda o wartości nominalnej wynoszącej 1.000 zł. Ich łączna wartość nominalna sięga 1.174 tys. zł. Są to obligacje niezabezpieczone z kwartalnym kuponem odsetkowym o oprocentowaniu stałym w wysokości 10% w skali roku. Termin wykupu przedmiotowych papierów dłużnych został ustalony na dzień 31.03.2019 r.

XSystem S.A. zajmuje się dostarczaniem rozwiązań biznesowych z zakresu optymalizacji, przetwarzania oraz obiegu dokumentów zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. Spółka opracowała autorskie oprogramowanie do budowy archiwów cyfrowych i zarządzania obiegiem dokumentów - ACCELO. Emitent jest notowany na rynku NewConnect od września 2011 r.

źródło: XSystem