KUPIEC dynamicznie przeprowadza proces scalenia akcji

Kupiec S.A., Spółka działająca w branży transportu i spedycji, która jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r. otrzymała w dniu dzisiejszym postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie o rejestracji scalenia akcji w stosunku 10:1. Obecnie jej kapitał zakładowy dzieli się na 4.414.609 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł.

Decyzja o przeprowadzeniu scalenia akcji została podjęta przez Zarząd Spółki pod koniec czerwca br. Jej głównymi przyczynami było zakwalifikowanie do Segmentu Super High Liquidity Risk (SHLR) na NewConnect i tym samym przeniesienie notowań do systemu jednolitego. Kupiec S.A. w trosce o interes akcjonariuszy oraz rzetelną wycenę jej akcji zdecydował o zwiększeniu ich wartości nominalnej przy jednoczesnym zmniejszeniu ich liczby. W lipcu podpisana została również umowa z Kancelarią Prawną Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni o świadczenie usług doradztwa prawnego związanego z tą operacją. Na jej podstawie Kancelaria jest odpowiedzialna za opracowanie koncepcji i harmonogramu transakcji oraz przygotowanie dokumentacji związanej ze scaleniem akcji.

Zwołane na dzień 20. sierpnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdziło przeprowadzenie scalenia akcji w stosunku 10:1. Kupiec podpisał również umowę z głównym akcjonariuszem oraz Prezesem Zarządu - Panem Leszkiem Wróblewskim. Zobowiązał się on do uzupełnienia niedoborów scaleniowych.

W najbliższym czasie Spółka złoży do GPW wniosek o zawieszenie obrotu akcjami. Następnie w KDPW złożony zostanie wniosek o wyznaczenie dnia Referencyjnego (dzień R) oraz dnia wymiany akcji, który nie może przypadać wcześniej niż R+7. Zarząd Emitenta ma nadzieję, że proces scalenia uda się zakończyć przed końcem września. Pozwoli to Spółce na opuszczenie Segmentu SHLR, a tym samym na przeniesienie notowań do systemu ciągłego.

„Jestem zdeterminowany w działaniach mających na celu usunięcie Spółki z segmentu SHRL i powrotu do systemu notowań ciągłych. Już kilkudniowy termin rejestracji w KRS-ie uchwał NWZA może o tym świadczyć. Z harmonogramu wynika, że 19 września akcje powinny być notowane z kursem po scaleniu.” - mówi Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A. „Jednakże z moich wyliczeń wynika, że wystarczą nawet trzy dni notowań, czyli 25-27 września, aby przekroczyć narzucony przez GPW próg 0,1 zł za akcję.” - dodaje Prezes Wróblewski.

24. lipca tego roku Kupiec S.A. opublikował wyniki finansowe za drugi kwartał. Spółka wypracowała w tym okresie zysk netto na poziomie 206,58 tys. zł przy przychodach wynoszących 3.621 tys. zł. W porównaniu z analogicznym kwartałem 2011 r., w którym zysk netto sięgnął 22,5 tys. zł, a wartość przychodów ukształtowała się na poziomie blisko 2641 tys. zł, dynamika wzrostu wyniosła odpowiednio 818% oraz 37%. Prognozy na 2012 rok zakładają wygenerowanie zysku netto w wysokości 813 tys. zł przy przychodach sięgających prawie 14,3 mln zł. W chwili obecnej wskaźnik C/Z znajduje się na poziomie 7,6 w stosunku do zrealizowanych zysków za ostatnie 4 kwartały. Z kolei wartość wskaźnika C/WK wynosi 0,53.

źródło: Kupiec